Ποζουκίδου Γεωργία

Η Γεωργία Ποζουκίδου (Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Π.Θ., MSc και Ph.D. University of Pennsylvania, U.S.A.) είναι Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομική Οργάνωση: πολιτικές και μοντέλα χρήσεων γης».
Έχει αναπτύξει επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α.
Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη χωρική ανάπτυξη και το σχεδιασμό με έμφαση στα μοντέλα χωρικής οργάνωσης και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χρήσεων γης και συστημάτων μεταφορών.
Επίσης ασχολείται με θέματα αστικής ανάπτυξης και την επίδραση της στο μητροπολιτικό χώρο καθώς και με τη χρήση των αστικών μοντέλων ως συστήματα υποστήριξης χωρικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Βιβλία του Συγγραφέα