Μιχαηλίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης (Aρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, DEA Planification, Urbanisme, Aménagement du Territoire: Université de Paris – IV, DEA Sociologie: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Doctorat 3e cycle en ECONOMIE: EHESS) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Προγραμματισμός».
Τα ερευνητικά-εκπαιδευτικά- συγγραφικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν θέματα όπως: περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, χωρική ανάπτυξη και συνοχή, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη, αξιολόγηση, σχεδιασμός και παρακολούθηση πολιτικών και προγραμμάτων ανάπτυξης, σχεδιασμός και αξιολόγηση στην ανάπτυξη και στην κρίση, κρίση, χώρος και ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, χώρος και ανάπτυξη.
Παράλληλα έχει συμβουλευτικό έργο προς ελληνικά Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βιβλία του Συγγραφέα