Παπαγιαννάκης Απόστολος

Ο Απόστολος Παπαγιαννάκης (Συγκοινωνιολόγος, Μαθηματικός ΑΠΘ, D.E.A. και Doctorat Institut National Agronomique Paris, Postdoc LAMSADE-Université Paris Dauphine) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική, ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα στη Ελλάδα και στη Γαλλία με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στον ενιαίο χωρικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, στην ανάλυση των συστημάτων μεταφορών, στα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης μεταφορών, στην αλληλεπίδραση δικτύων μεταφορών και χρήσεων γης, στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, στην πολυκριτήρια ανάλυση και υποστήριξη αποφάσεων στις μεταφορές.

Βιβλία του Συγγραφέα