Παπαδοπούλου Ελένη

Η Ελένη Παπαδοπούλου, (Γεωπόνος ΑΠΘ, MSc Agrecon University of Reading UK, Δρ. ΑΠΘ) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο την «Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική, συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα συντονίζοντας και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους.
Το πρόσφατο δημοσιευμένο έργο της εστιάζεται στις διαρθρωτικές πολιτικές της ΚΑΠ με έμφαση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της διακυβέρνησης, πολιτικών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του χώρου της υπαίθρου.

Βιβλία του Συγγραφέα