Βασικές Αρχές Αγροτικής Πολιτικής

Τομείς Εφαρμογής και Κοινή Αγροτική Πολιτική

18,02

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1594 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 512 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2014 ISBN: 978-960-456-430-9 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H αγροτική πολιτική απετέλεσε πάντα τον πυρήνα του παρεμβατισμού κάθε κράτους ή και διεθνούς οργανισμού στον αγροτικό τομέα.
Η παρέμβαση αυτή είχε και έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του αγροτικού πληθυσμού αλλά και έμμεσα όλων των πολιτών.
Το βιβλίο αυτό κατ’ αρχάς, παρουσιάζει τον αγροτικό τομέα, ως τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρουσιάζει τη φυσιογνωμία του, την αποστολή του και τα προβλήματα του.
Κατόπιν, εξετάζει και αναλύει την αγροτική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται με τα διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι μορφές πολιτικών που εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στους διάφορους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας.
Η ανάλυση περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση τομέων, την αναγκαιότητα της εφαρμογής αγροτικής πολιτικής σ’ αυτούς τους τομείς, τον τρόπο σχεδιασμού της παρέμβασης, την εφαρμογή της σε συγκεκριμένους τομείς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομικός οργανισμός και κατόπιν περιγράφονται οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέλιξη των διαφόρων πολιτικών της και αναλύεται διεξοδικά η Κοινή Αγροτική Πολιτική από τη θεσμοθέτηση της μέχρι σήμερα.
Τέλος, Παρουσιάζεται και αναλύεται επίσης, και η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2020.


ΜΕΡΟΣ Α
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Η έννοια της Αγροτικής Πολιτικής
 2. Σκοποί της Αγροτικής Πολιτικής
 3. Λόγοι άσκησης Αγροτικής Πολιτικής

Κεφάλαιο 2: Βασικοί Πυλώνες της Αγροτικής Πολιτικής

 1. Γενικά
 2. Η φύση των οικονομικών συστημάτων
 3. Λειτουργία και ισορροπία της αγοράς
 4. Ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος
 5. Το πλεόνασμα του Παραγωγού και του Καταναλωτή
 6. Η σημασία των χαρακτηριστικών Ζήτησης και Προσφοράς στην Αγροτική πολιτική

Κεφάλαιο 3: Ο Κρατικός Παρεμβατισμός στη Γεωργία

 1. Η φυσιογνωμία της Γεωργίας
 2. Ο αγροτικός τομέας ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα
 3. Η παρέμβαση του κράτους στον αγροτικό τομέα
 4. Μορφές παρέμβασης στον αγροτικό τομέα
 5. Μέτρα Αγροτικής Πολιτικής

Κεφάλαιο 4: Φορείς Αγροτικής Πολιτικής

 1. Οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας γενικά
 2. Οι φορείς της οικονομικής πολιτικής
 3. Φορείς της αγροτικής πολιτικής

Κεφάλαιο 5: Πολιτική Γης

 1. Γενικά
 2. Η έννοια της πολιτικής γης
 3. Χρήσεις γης και αντικείμενα πολιτικής γης

Κεφάλαιο 6: Πολιτική Αγροτικής Πίστης

 1. Γενικά
 2. Ο ρόλος και ο σκοπός της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα
 3. Η σημασία του κεφαλαίου στη γεωργική παραγωγή
 4. Ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης σε κεφάλαια
 5. Πηγές χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα
 6. Είδη αγροτικής πίστης – Δάνεια
 7. Η άσκηση της αγροτικής πίστης στην Ελλάδα
 8. Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Τομέα που επηρεάζουν την άσκηση της πίστης
 9. Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης Δανείων στον Αγροτικό Τομέα
 10. Τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κεφάλαιο 7: Διαρθρωτική Πολιτική

 1. Γενικά
 2. Συνοπτική παρουσίαση της δομής της ελληνικής γεωργίας
 3. Η ελληνική γεωργία στην Ε.Ε.
 4. Τα χρόνια προβλήματα του αγροτικού τομέα
 5. Τα μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής
 6. Διαρθρωτικές αλλαγές και προοπτικές
 7. Διαρθρωτική πολιτική της Ε.Ε.

Κεφάλαιο 8: Ασφαλιστική Πολιτική στον Αγροτικό Τομέα

 1. Γενικά
 2. Η ίδρυση και λειτουργία του ΟΓΑ
 3. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. (Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)
 4. Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
 5. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α.
 6. Ασφάλιση φυτικής παραγωγής
 7. Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
 8. Αναγγελία Ζημιάς
 9. Δήλωση Ζημιάς
 10. Εκτίμηση
 11. Επανεκτίμηση
 12. Εκκαθάριση της Ζημίας και Υπολογισμός της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης
 13. Καταβολή της Αποζημίωσης

ΜΕΡΟΣ B
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

Κεφάλαιο 9: Η Ευρωπαϊκή Ένωση

 1. Ιστορικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
 2. Η ίδρυση και η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Τα σημαντικά ιστορικά στάδια
 4. Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 5. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 6. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 7. Τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κεφάλαιο 10: Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Οι κοινές πολιτικές
 3. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
 4. Ο μηχανισμός των ιδίων πόρων
 5. Διεύρυνση

Κεφάλαιο 11: Κοινή Αγροτική Πολιτική

 1. Εισαγωγή
 2. Οι αρχικοί στόχοι και αρχές της ΚΑΠ
 3. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ
 4. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ
 5. Η ΚΑΠ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
 6. Η ΚΑΠ και η Διεύρυνση της ΕΕ
 7. Μελλοντικές Προοπτικές
 8. Η ΚΑΠ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
 9. Το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
 10. Η ΚΑΠ από το 2014 έως 2020
 11. Ο Προϋπολογισμός της ΚΑΠ 2014-2020
  Παράρτημα 11ου Κεφαλαίου: Απόσπασμα Συνθήκης της Ρώμης

Κεφάλαιο 12: Κοινές Οργανώσεις Αγορών

 1. Γενικά
 2. Δημιουργία και λειτουργία των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς
 3. Ταξινόμηση των κοινών οργανώσεων αγοράς
 4. Μηχανισμοί στήριξης
 5. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΟΑ
 6. Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών προϊόντων
 7. Κοινά μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγορών

Κεφάλαιο 13: Αγροτική Ανάπτυξη

 1. Γενικά στοιχεία
 2. Αγροτική Ανάπτυξη και Ατζέντα 2000
 3. Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
 4. Χρηματοδότηση αγροτικής ανάπτυξης
 5. Προγραμματισμός
 6. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2003 και αγροτική ανάπτυξη
 7. Αγροτική Ανάπτυξη και Διεύρυνση
 8. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013
 9. Ο άξονας Leader
 10. Υλοποίηση της πολιτικής
 11. Η ΚΑΠ προς το 2020
 12. Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2014 έως το 2020
  Παράρτημα 13ου Κεφαλαίου: Κατανομή της στήριξης της Ε.Ε. προς την αγροτική ανάπτυξη (2014 – 2020)

Βιβλιογραφία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.