,

Φύλο & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Σχολές Γυναικών – Γυναίκες Εκπαιδευτικοί

15,26

Εξαντλημένο

N-id: 1247 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 180 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-063-9 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η πραγματεία που διαβάζετε εγράφη με σκοπό να προσεγγίσει και να σκιαγραφήσει την θέση των γυναικών Εκπαιδευτικών σε ένα χώρο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην ευρύτερη Εκπαιδευτική κοινότητα, αυτόν της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Αποτυπώνει την εξελικτική εικόνα της θέσης των γυναικών Εκπαιδευτικών από συστάσεως της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και τη διάκριση των χαρακτηριστικών τους μέχρι σήμερα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν επιδιώκεται η λύση των προβλημάτων που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, τα αποτελέσματά της όμως, μπορούν να διαμορφώσουν μία ελάχιστη διαπραγματευτική βάση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών προς όφελός τους.
Ταυτόχρονα επιχειρείται μια ιστορική επιδερμική προσέγγιση των Σχολών γυναικών που εμφανίστηκαν μετεπαναστατικά με φορέα την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.
Η είσοδος Εκπαιδευτικών γυναικών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση γίνεται μόλις το 1982. Η Εκκλησία θα μπορούσε να ξεπεράσει τον συντηρητισμό που την διακρίνει και να αποδώσει στη γυναίκα Εκπαιδευτικό ισότιμο ρόλο με αυτόν του άνδρα Εκπαιδευτικού.
Η αναβάθμιση και προαγωγή της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των σκοπών της, στην υλοποίηση των οποίων επιβάλλεται η παροχή ίσων ευκαιριών ως προς τον παράγοντα φύλο. Τυχούσες περιστασιακές βελτιώσεις και προσαρμογές που μόνον ευκαιριακό χαρακτήρα έχουν, δεν αρκούν και δεν βελτιώνουν την επαγγελματική θέση των γυναικών Εκπαιδευτικών της.
Η σπουδή διαρθρώνεται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος προβάλλεται το αντικείμενο και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο δεύτερο αναδεικνύεται μέσω της ιστορικής έρευνας η παρουσία των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ενώ στο τρίτο παρουσιάζεται η κυρίως έρευνα επισκόπησης που διεξήχθη σε πανελλήνιο επίπεδο, σε όλο τον γυναικείο εκπαιδευτικό πληθυσμό και αναλύεται με στατιστικά κριτήρια. Τέλος στο τέταρτο μέρος επιχειρείται η αποτίμηση και η εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. Ακολουθεί το παράρτημα στο οποίο παρουσιάζονται τα ερευνητικά σύνεργα. Οι 69 πίνακες και τα 22 σχήματα που προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία της έρευνας επισκόπησης υποστηρίζουν το κείμενο, ενώ τα 4 πρωτότυπα έγγραφα και οι 4 εικόνες το διανθίζουν ιστορικά. Η μελέτη κλείνει με τη παρατιθέμενη βιβλιογραφία της.


Περιεχόμενα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Eνότητα Ι: Ερευνητική προσέγγιση
1. Αντικείμενο μελέτης
2. Ερευνητικά ερωτήματα
Ενότητα ΙΙ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ενότητα ΙΙΙ: Μεθοδολογία έρευνας
1. Ιστορική έρευνα
2. Έρευνα επισκόπησης
Ενότητα IV: Γυναίκα εκπαιδευτικός & εκκλησιαστική εκπαίδευση
1. Επαγγελματική εξέλιξη
2. Η θέση της ελληνίδας εκπαιδευτικού στην εκκλησιαστική εκπαίδευση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ενότητα I: Εκκλησιαστική εκπαίδευση
1. Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Ίδρυση & σκοπός
Ενότητα II: Σχολές γυναικών & εκκλησιαστική εκπαίδευση
1. Σχολή Μονοδενδρίου – Ζαγορίου
2. Ανώτερο τμήμα θηλέων
3. Σχολή διακονισσών – κοινωνικών λειτουργών
4. Σχολή διακονισσών και νοσοκόμων «η Ολυμπιάς»

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ενότητα I: Αποτελέσματα
1. Περιγραφική παρουσίαση
2. Επεξεργασία των δεδομένων με χρήση στατιστικών κριτηρίων

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Συμπεράσματα – προτάσεις
Επίλογος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  • Αδεια διακίνησης του ερωτηματολογίου
  • Ερωτηματολόγιο έρευνας επισκόπησης
  • Πίνακες και σχήματα των δεδομένων της έρευνας
  • Υπ. αριθμ 20/13-6-2001 πράξη του συλλόγου καθηγητών του εκκλησιαστικού λυκείου Λαμίας «περί εγγραφής – μετεγγραφής και θηλέων στις τάξεις του εκκλησιαστικού Λυκείου»
  • Απάντηση της διεύθυνσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε ερώτημα της διευθύντριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς περί μετεγγραφής κοριτσιών απο ενιαίο Λύκειο στο ενιαίο εκκλησιαστικό Λύκειο Κιλκίς, και σε αίτημα του εκκλησιαστικού Λυκείου Κιλκίς για εγγραφή και φοίτηση δυο ομογενών μαθητριών στην Δ’ τάξη του Λυκείου.
  • Κανονισμός οργανισμού σχολής διακονισσών αδελφών και νοσοκόμων «η Ολυμπιάς»
  • Τίτλοι πινάκων
  • Τίτλοι σχημάτων
  • Εικόνες