Εφαρμοσμένη Στατιστική

23,43

N-id: 1335 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 312 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2009 ISBN: 978-960-456-154-4 Κωδικός Ευδόξου: 11026 Έκδοση: 2η έκδοση βελτιωμένη Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές της Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει βοήθημα στο μάθημα της Εφαρμοσμένης Στατιστικής.
Με αυτό επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και εφαρμογές της Στατιστικής που είναι απαραίτητες για μια πλήρη και ουσιαστική γεωργοοικονομική και κοινωνική στατιστική ανάλυση. Ανάλογο με το σκοπό αυτό είναι συνεπώς και το περιεχόμενό του.
Έτσι καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να περιληφθούν βασικά και αναγκαία θέματα της Στατιστικής και να αναλυθούν αυτά, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, ανάλογα με τις πραγματικές καταστάσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει ένας μελλοντικός γεωργοοικονομολόγος. Στην επιδίωξη του παραπάνω αυτού σκοπού βοηθάει σημαντικά η παράθεση πολλών παραδειγμάτων.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

I Βασικές έννοιες από τις πιθανότητες

 1. Δειγματικός χώρος
 2. Γεγονότα
 3. Σχετική συχνότητα
 4. Πιθανότητα
 5. Δεσμευμένη πιθανότητα
 6. Ανεξαρτησία γεγονότων
 7. Θεώρημα Bayes
 8. Παραδείγματα

II Τυχαίες μεταβλητές

 1. Ορισμός τυχαίας μεταβλητής
 2. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές
 3. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
 4. Συνάρτηση κατανομής
 5. Μέση τιμή και διακύμναση τυχαίας μεταβλητής
 6. Παραδειγματα

IΙI Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας

 1. Διωνυμική κατανομή
 2. Κατανομή Poisson
 3. Γεωμετρική κατανομή
 4. Αρνητική διωνυμική
 5. Κανονική κατανομή
 6. Τυπική κανονική κατανομή
 7. Πινακοποίηση των τιμών της κανονικής κατανομής
 8. Προσέγγιση διωνυμικής κατανομής
 9. Αρνητική εκθετική κατανομή
 10. Ορθογώνια κατανομή
 11. Χ-τετράγωνο κατανομή
 12. Κατανομή t
 13. Aλλες θεωρητικές κατανομές
 14. Παραδείγματα

IV Πίνακες συχνοτήτων και διαγράμματα

 1. Πίνακες συχνοτήτων
 2. Ιστογράμματα
 3. Ραβδογράμματα
 4. Κυκλικά διαγράμματα
 5. Παραδείγματα

V Μέτρα θέσης και διασποράς

 1. Μέτρα θέσης
 2. Μέτρα διασποράς
 3. Παραδείγματα

VΙ Συμμεταβολή και συσχέτιση

 1. Κατανομές δύο η περισσότερων τυχαίων μεταβλητών
 2. Συμμεταβολή
 3. Συσχέτιση
 4. Παραδείγματα

VΙΙ Εκτιμητική

 1. Εκτιμητές και ιδιότητες τους
 2. Εκτίμηση της μέσης τιμής μιας μεταβλητής
 3. Κατανομή του μέσου όρου – Κεντρικό οριακό θεώρημα
 4. Εκτίμηση της διακύμανσης μιας μεταβλητής
 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης
 6. Παραδείγματα

VΙΙΙ Έλεγχος Υποθέσεων

 1. Έλεγχος της μέσης τιμής
 2. Έλεγχος της διακύμανσης
 3. Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων τιμών
 4. Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων τιμών σε ζευγαρωτά δείγματα
 5. Σύγκριση δύο διακυμάνσεων
 6. Έλεγχος αναλογιών
 7. Έλεγχος της διαφοράς δύο αναλογιών
 8. Παραδείγματα

ΙΧ Έλεγχος καλής προσαρμογής και πίνακες σαφήνειας

 1. Έλεγχος καλής προσαρμογής
 2. Πίνακες συνάφειας
 3. Παραδείγματα

Χ Απλή παλινδρόμηση

 1. Το γραμμικό μοντέλο
 2. Εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου
 3. Μεροληπτικότητα και ακρίβεια των εκτιμητών
 4. Συντελεστής προσδιορισμού
 5. Συντελεστής συσχέτισης
 6. Έλεγχος του γραμμικού μοντέλου
 7. Προβλέψεις
 8. Μοντέλα απλής παλινδρόμησης που ανάγονται σε γραμμικά
 9. Επιλογή μοντέλου
 10. Παραδείγματα

ΧΙ Πολλαπλή παλινδρόμηση

 1. Το γραμμικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης
 2. Οι εκτιμητές των παραμέτρων του μοντελου
 3. Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού και μερικοί συντελεστές προσδιορισμού
 4. Έλεγχος του μοντέλου
 5. Μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης που ανάγονται σε γραμμικά
 6. Παραδείγματα

ΧΙΙ Ανάλυση διακύμανσης

 1. Εισαγωγή
 2. Aνάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα
 3. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα σε άνισα δείγματα
 4. Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες
 5. Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες με αλληλεπίδραση και με περισσότερες από μία παρατηρήσεις ανά κυψέλη
 6. Παραδείγματα

ΧΙΙΙ Χρονολογικές σειρές και τεχνικές προβλέψεων

 1. Η φύση των χρονολογικών σειρών
 2. Η χρήση των χρονολογικών σειρών
 3. Συνιστώσες των χρονολογικών σειρών
 4. Ανάλυση χρονολογικών σειρών
 5. Μοντέλα και τεχνικές προβλέψεων
 6. Μέθοδοι προσδιορισμού της τάσης
 7. Μέθοδοι υπολογισμού των συντελεστών εποχικότητας
 8. Προχωρημένες τεχνικές προβλέψεων
 9. Παραδείγματα

ΧΙV Αριθμοδείκτες και Τιμάριθμοι

 1. Σχηματισμός αριθμοδεικτών
 2. Είδη αριθμοδεικτών
 3. Δείκτες που υπολογίζονται στην Ελλάδα
 4. Τιμάριθμος και αποπληθωρισμός χρηματικών αξιών
 5. Παραδείγματα

Ερωτήσεις και Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

Παράρτημα: Πίνακες θεωρητικών κατανομών πιθανότητας