Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

Γένεση Εδαφών

18,02

N-id: 1458 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 200 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-301-2 Κωδικός Ευδόξου: 12835019 Έκδοση: 3η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η διάρθρωση των παραδόσεων του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας με έμφαση στη Γένεση των εδαφών, ακολούθησε την εξής σειρά.
Στο 1ο κεφάλαιο δίνονται βασικές έννοιες της Γεωμορφολογίας που θα βοηθήσουν στη μελέτη της μορφής της επιφάνειας της γης και των εδαφών που εξελικτικά θα προκύψουν.
Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόμενο της αποσάθρωσης των πετρωμάτων της λιθόσφαιρας, στους συντελεστές από τους οποίους εξαρτάται, στις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται και στις διεργασίες οι οποίες συντελούνται κατά την πορεία της.
Αντικείμενο της αποσάθρωσης είναι τα πετρώματα και ειδικότερα τα ορυκτά από τα οποία αποτελούνται. Γι’ αυτό, κρίθηκε απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στα κυριώτερα πετρώματα και ορυκτά του στερεού φλοιού της γης, από την αποσάθρωση των οποίων θα προκύψει το μητρικό υλικό για τον σχηματισμό του εδάφους.
Αναφέρονται επίσης με συντομία, τα δευτερογενή ορυκτά που σχηματίζονται κατά την πορεία της χημικής αποσάθρωσης.
Το 3ο κεφάλαιο μελετά τη γένεση των εδαφών και περιγράφει τους παράγοντες της εδαφογένεσης.
Στο 4ο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ταξινόμηση των εδαφών και περιγράφεται σε γενικές γραμμές η εξελικτική πορεία των συστημάτων ταξινόμησης των εδαφών.
Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται η επίδραση του εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των φυτών.


Περιεχόμενα

1ο Κεφάλαιο: Γεωμορφολογία

○ Εισαγωγή

○ Ενδογενείς παράγοντες

○ Εξωγενείς παράγοντες

1.3.1 Γεωμορφολογική δράση του ρέοντος νερού
1.3.2 Γεωμορφολογική δράση του θαλάσσιου νερού
1.3.3 Γεωμορφολογική δράση της βαρύτητας
1.3.4 Καρστικά φαινόμενα
1.3.5 Γεωμορφολογική δράση του ανέμου
1.3.6 Γεωμορφολογική δράση των παγετώνων

○ Διάβρωση των εδαφών

1.4.1 Γενικά
1.4.2 Διάβρωση με την επίδραση του νερού
1.4.3 Διάβρωση με την επίδραση του ανέμου
1.4.4 Διάβρωση από παγετώνες
1.4.5 Συντελεστές της διάβρωσης
1.4.6 Υπολογισμός της απώλειας του εδάφους λόγω διάβρωσης

 

2ο Κεφάλαιο: Αποσάθρωση

○ Εισαγωγή

○ Ορυκτά και Πετρώματα

○ Ορυκτά

2.3.1 Ομάδα των Αστρίων
2.3.2 Ομάδα των Πυροξένων
2.3.3 Ομάδα του Ολιβίνη
2.3.4 Ομάδα των Αμφιβόλων
2.3.5 Ομάδα των Μαρμαρυγιών
2.3.6 Ομάδα των Χλωριτών
2.3.7 Οξείδια

○ Πετρώματα

2.4.1 Πυριγενή πετρώματα
2.4.2 Ιζηματογενή πετρώματα
2.4.3 Κρυσταλλοσχιστώδη ή Μεταμορφωσιγενή πετρώματα

○ Μηχανική ή Φυσική αποσάθρωση

2.5.1 Εισαγωγή
2.5.2 Θερμοκρασία
2.5.3 Υδατικά κατακρημνίσματα
2.5.4 Παγετώνες
2.5.5 Ανεμος
2.5.6 Αλατα

○ Χημική αποσάθρωση

2.6.1 Εισαγωγή
2.6.2 Επίδραση του νερού
2.6.3 Επίδραση του οξυγόνου
2.6.4 Επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα
2.6.5 Επίδραση των οργανικών ενώσεων

○ Βιολογική αποσάθρωση

○ Δευτερογενή ορυκτά ή ορυκτά της αργίλου

2.8.1 Εισαγωγή
2.8.2 Δευτερογενή ορυκτά της ομάδας των μαρμαρυγιών
2.8.3 Ομάδα του μοντμοριλλονίτη
2.8.4 Ομάδα των χλωριτών
2.8.5 Ομάδα του καολινίτη
2.8.6 Οξείδια και αλλοφανή
2.8.7 Η αποσάθρωση σαν γεωμορφολογικός παράγοντας

○ Προσρόφηση

 

3ο Κεφάλαιο: Γένεση εδαφών

○ Γενικά

○ Μελέτη των παραγόντων της εδαφογένεσης

3.2.1 Εισαγωγή
3.2.2 Περιγραφή μιας τυπικής εδαφοκατατομής

○ Παράγοντες της Εδαφογένεσης

3.3.1 Μητρικό υλικό
3.3.2 Κλίμα
3.3.3 Οργανισμοί
3.3.4 Ανάγλυφο
3.3.5 Χρόνος
3.3.6 Διεργασίες εδαφογένεσης

 

4ο Κεφάλαιο: Αρχές Ταξινόμησης εδαφών

○ Εισαγωγή

○ Εξέλιξη των συστημάτων ταξινόμησης

○ Διαγνωστικά επίπεδα

○ Διαγνωστικοί ορίζοντες

○ Αλλοι ορίζοντες

○ Περιγραφή του Αμερικανικού Συστήματος Κατάταξης των εδαφών

○ Χαρακτηριστικά και περιγραφή των τάξεων

4.7.1 Entisols
4.7.2 Vertisols
4.7.3 Inceptisols
4.7.4 Aridisols
4.7.5 Spodosols
4.7.6 Μollisols
4.7.7 Alfisols
4.7.8 Ultisols
4.7.9 Oxisols
4.7.10 Histosols
4.7.11 Andisols
4.7.12 Gelisols

 

5ο Κεφάλαιο: Επίδραση του εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των φυτών
Εισαγωγή

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων