Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης

18,92

N-id: 0806 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 274 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-728-8 Κωδικός Ευδόξου: 10994 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Τα βασικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, με κριτήριο αυτό καθαυτό το αντικείμενο ενασχόλησης και μελέτης, είναι η Μικροοικονομική και η Μακροοικονομική. Η μεν Μικροοικονομική ασχολείται με την οικονομία των επί μέρους ατόμων, η δε Μακροοικονομική ασχολείται με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας πολλών ατόμων περιοχής ή χώρας. Το πρώτο πεδίο αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου.
Η πείρα και η γνώση, που απέκτησα από την πολυετή διδασκαλία του μαθήματος «Μικροοικονομική Ανάλυση» στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τη βαθιά και κριτική μελέτη της σχετικά πλούσιας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε εγχειρίδια και συγγράμματα μικροοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης, με οδήγησαν στην απόφαση να συγγράψω αυτό το βιβλίο. Η κεντρική μου ιδέα επικεντρώθηκε στο να δομηθεί και να αναπτυχθεί η ύλη του βιβλίου κατά τρόπο που να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τρεις στόχοι:

 1. να παρέχονται στον κάθε αναγνώστη οι θεμελιώδεις γνώσεις της μικροοικονομικής ανάλυσης,
 2. να προσφέρονται στο φοιτητή οι απαραίτητες, χρήσιμες και σύγχρονες γνώσεις με έναν όγκο ύλης της κλίμακας εξαμηνιαίου μαθήματος στο Πανεπιστήμιο, και
 3. να διαρθρώνεται η ύλη με όρους συνοχής και να αναπτύσσεται το κείμενο με επιστημονική ακρίβεια, απόλυτη σαφήνεια και εύληπτη έκφραση.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται ως ένα πλήρες διδακτικό βοήθημα στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες του οικείου μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Γι’ αυτούς οι γνώσεις της μικροοικονομικής ανάλυσης αποτελούν θεμέλια για να στηρίξουν στη συνέχεια αρκετά από τα πιο εξειδικευμένα γεωργοοικονομικά μαθήματα, όπως «Αρχές Οικονομικής Γεωργικής Παραγωγής», «Οικονομική των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», «Παραγωγικότητα και Προγραμματισμός στη Γεωργία», κ.ά. Πιστεύω όμως ότι το βιβλίο μπορεί να φανεί χρήσιμο επίσης για φοιτητές άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Οικονομικών, Μηχανικών, κλπ.), ίσως έως ένα βαθμό και για μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και για επιστήμονες με ειδικό ενδιαφέρον για τα σχετικά ζητήματα της μικροοικονομικής ανάλυσης.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια, τα οποία στηρίζονται και παραπέμπουν σε αρκετά πλούσια σχετική βιβλιογραφία, που παρατίθεται στο τέλος.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και δίνει βασικές έννοιες και μεθόδους της μικροοικονομικής ανάλυσης.
Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τη θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, πιο ειδικά τη χρησιμότητα, τον εισοδηματικό περιορισμό και την ισορροπία του καταναλωτή καθώς και τη διατάραξη αυτής της ισορροπίας.
Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει και αναλύει τη ζήτηση και την προσφορά, την ισορροπία ζήτησης και προσφοράς και τις διαταράξεις αυτής.
Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τα θέματα της αγοράς, ήτοι την έννοια, τις μορφές και τη διάρθρωσή της, καθώς επίσης και τις μορφές λειτουργίας της.
Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τη θεωρία της παραγωγής, διαρθρωμένη στις βασικές έννοιες, στη λήψη αποφάσεων, στη συνάρτηση παραγωγής και στις βασικές σχέσεις της παραγωγής.
Το έκτο κεφάλαιο αναλύει τη θεωρία του κόστους παραγωγής, εξετάζοντας ιδιαίτερα την έννοια και τα είδη του κόστους παραγωγής, καθώς επίσης το κόστος παραγωγής σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.
Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ανάλυση της αριστοποίησης της οργάνωσης της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στη χρησιμοποίηση της τεχνικής του γραμμικού προγραμματισμού.
Το όγδοο κεφάλαιο εισδύει σε βασικές πτυχές τόσο της θεωρίας του σχηματισμού των τιμών των εισροών όσο και της θεωρίας της γενικής ισορροπίας.
Το ένατο κεφάλαιο επεκτείνεται στη θεωρία της οικονομικής ευημερίας, με ανασκόπηση της παλαιάς και της νέας προσέγγισης, καθώς επίσης με εξέταση της μεγιστοποίησης της ευημερίας και με ανάλυση των συνθηκών αριστοποίησης, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες θεωρητικές απόψεις.
Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο αναφέρεται σε μια γενικότερη θεωρητική προσέγγιση των μικροοικονομικών σχέσεων και υποδειγμάτων, της οικονομικής αποδοτικότητας και του οικονομικού πλεονάσματος, των επιχειρηματικών αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και των σκοπών και μέτρων της μικροοικονομικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι το παρόν βιβλίο θα αποδειχθεί χρήσιμο και θα εκπληρώσει τους σκοπούς του, δεδομένου ότι αποτελεί καρπό μιας προσεγμένης μακροχρόνιας προσπάθειάς μου μέσα από μια μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας του οικείου μαθήματος στο Πανεπιστήμιο.

Περιέχει:

 1. Εισαγωγή
 2. Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή
 3. Θεωρία ζήτησης και προσφοράς
 4. Θεωρία αγοράς
 5. Θεωρία παραγωγής
 6. Θεωρία κόστους παραγωγής
 7. Αριστοποίηση οργάνωσης της επιχείρησης – Γραμμικός προγραμματισμός
 8. Θεωρία σχηματισμού τιμών των εισροών και γενικής ισορροπίας
 9. Θεωρία οικονομικής ευημερίας
 10. Θεωρία μικροοικονομικών σχέσεων και μικροοικονομικής πολιτικής