Οικονομική Θεωρία – Μακροοικονομία

14,84

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1316 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 292 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2009 ISBN: 978-960-456-127-8 Κωδικός Ευδόξου: 11319 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το σύγγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να προσεγγίσει με τρόπο απλό και κατανοητό τα θέματα της Μακροοικονομικής Θεωρίας. Η Μακροοικονομική Θεωρία είναι η επιστήμη που σχεδιάζει και αναλύει τη συμπεριφορά των συνολικών μεγεθών της οικονομίας, καθώς επίσης και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους.
Η μελέτη της συμπεριφοράς των συνολικών μεγεθών της οικονομίας (όπως η παραγωγή, το εισόδημα, η κατανάλωση, η επένδυση, οι τιμές, η απασχόληση, κ.ά.) εστιάζεται κυρίως στους παράγοντες που την προσδιορίζουν καθώς και στις συνέπειες που επέρχονται από τη μεταβολή τους.
Η μελέτη των σχέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των συνολικών μεγεθών επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με την κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν τις οικονομικές διαταραχές, όσο και με την εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.
Από τη φύση της η μακροοικονομική θεωρία είναι επιστήμη όπου μάχονται, ως προς την επίλυση των προβλημάτων της διάφορες οικονομικές σχολές. Η κάθε οικονομική σχολή φέρνει ένα ιδεολογικό στίγμα που τη χαρακτηρίζει και την προσανατολίζει. Στη μελέτη αυτή θα επιχειρήσουμε, απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε ιδεολογικό δογματισμό, να διεισδύσουμε στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και να την αναλύσουμε.
Η παρουσίαση των θεμάτων της μακροοικονομικής πραγματοποιείται σε οκτώ κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ο τρόπος μέτρησής του καθώς επίσης και οι αδυναμίες του ως δείκτης μέτρησης του βιοτικού επιπέδου ενός λαού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες της διανομής του εισοδήματος και η σχέση της δίκαιης διανομής του εισοδήματος με την οικονομική μεγέθυνση.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής προσφοράς και της συνολικής ζήτησης, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισμός του εισοδήματος και της απασχόλησης.
Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια και οι λειτουργίες του χρήματος, το τραπεζικό σύστημα και οι κυριότερες νομισματικές θεωρίες.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος των δημοσίων δαπανών και των δημοσίων εσόδων, καθώς επίσης και επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομία.
Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται η συμπεριφορά των μακροοικονομικών μεγεθών στις φάσεις του οικονομικού κύκλου, διερευνώνται τα αίτια που προκαλούν αυτούς τους οικονομικούς κύκλους και εξετάζονται επίσης τα προβλήματα του πληθωρισμού και της ανεργίας.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται η μακροοικονομική πολιτική στην ελληνική οικονομία για την περίοδο 1981-2004 καθώς και οι επιδράσεις του μονοπωλιακού βαθμού των επιχειρήσεων στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Βιοτικό Επίπεδο

 1. Εισαγωγή
 2. Ακαθάριστο εγχώριο και ακαθάριστο εθνικό προϊόν
  • Η μέτρηση της παραγωγής
  • Οι δύο όψεις της παραγωγής
  • Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα
  • Διαθέσιμο εισόδημα και αποταμίευση
  • Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στην αξία της παραγωγής
  • Πραγματικό και δυνητικό ΑΕΠ
 3. Το βιοτικό επίπεδο
  • Το ΑΕΠ ως μέτρο διεθνών συγκρίσεων
  • Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως μέτρο οικονομικής ευημερίας
 4. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 2: Η Θεωρία της Διανομής του Εισοδήματος και η Οικονομική Ανάπτυξη

 1. Εισαγωγή
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις στα θέματα διανομής του εισοδήματος
  • Η θεωρία των Μερκαντιλιστών
  • Η θεωρία των φυσιοκρατών
  • Η θεωρία του Α. Smith
  • Η θεωρία του Ricardo
  • Η θεωρία του K. Marx
  • Η νεοκλασική θεώρηση της διανομής του εισοδήματος
  • Η θεωρία του μονοπωλιακού βαθμού του Kalecki
  • Η Νέο-Κεϋνσιανή θεωρία
  • Νέο- Μαρξική θεωρία
  • Η νεορικαρντιανή θεωρία του Piero Sraffa
 3. Η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και δίκαιης διανομής του εισοδήματος
  • Η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και δίκαιης διανομής του εισοδήματος
  • Κριτήρια για δικαιότερη διανομή του εισοδήματος
  • Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 3: Η Συνολική Προσφορά και η Ενεργός Ζήτηση

 1. Εισαγωγή
 2. Η συνολική καμπύλη προσφοράς
  • Η έννοια της συνολικής προσφοράς
  • Η έννοια της συνάρτησης συνολικής παραγωγής
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής προσφοράς
 3. Η συνολική ζήτηση της οικονομίας
  • Η έννοια και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης
  • Συνάρτηση καταναλώσεως
  • Συνάρτηση αποταμίευσης
  • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αποταμίευσης
  • Η έννοια της επένδυσης
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες της επένδυσης
  • Κατηγορίες επένδυσης
  • Χρηματοδότηση των ακαθάριστων επενδύσεων
  • Η αρχή της επιτάχυνσης
  • Τα κριτήρια για την ανάληψη των επενδύσεων
  • Η σχέση της επένδυσης με το επιτόκιο
 4. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 4: Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης

 1. Εισαγωγή
 2. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος
  • Τα επίπεδα ισορροπίας του εισοδήματος
  • Ο πολλαπλασιαστής
  • Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή
  • Εισόδημα ισορροπίας με δημόσιο τομέα
  • Εισόδημα ισορροπίας με εξωτερικό τομέα
  • Πληθωριστικό- αντιπληθωριστικό κενό
  • Το παράδοξο της φειδούς
 3. Ο προσδιορισμός της απασχόλησης
  • Η έννοια της πλήρους απασχόλησης και του εργατικού μισθού
  • Η ζήτηση για εργασία
  • Προσφορά εργασία
  • Τα εργατικά σωματεία ή συνδικάτα
  • Η εισοδηματική πολιτική
  • Το επίπεδο απασχόλησης και το επίπεδο τιμών
  • Ο νόμος του Okun
 4. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 5: Το Χρήμα, το Τραπεζικό Σύστημα και οι Νομισματικές Θεωρίες

 1. Εισαγωγή
 2. Το χρήμα και το τραπεζικό σύστημα
  • Η εφεύρεση του νομίσματος
  • Το χρήμα ως γενικό μέτρο αξίας
  • Το χρήμα ως το ιδανικότερο μέσο ανταλλαγής
  • Η ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία
  • Οι εμπορικές τράπεζες
  • Η δημιουργία χρήματος από το τραπεζικό σύστημα
  • Η εκδοτική τράπεζα
  • Τα μέσα της νομισματικής πολιτικής
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • Η στρατηγική και τα μέσα της ΕΚΤ
 3. Οι βασικές νομισματικές θεωρίες
  • Η ποσοτική θεωρία του χρήματος
  • Η κεϋνσιανή θεωρία της προτίμησης ρευστότητας
  • Ο προσδιορισμός του επιτοκίου στα πλαίσια της κεϋνσιανής θεωρίας
  • Η νομισματική πολιτική στην κεϋνσιανή θεωρία
  • Η Μονεταριστική θεωρία
 4. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 6: Δημόσια Οικονομικά – Δημοσιονομική Πολιτική

 1. Εισαγωγή
  • Η έννοια και οι διακρίσεις των δημόσιων δαπανών
  • Η διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών
  • Τα δημόσια έσοδα
  • Η έννοια και οι διακρίσεις των φόρων
  • Φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή
  • Ο δημόσιος δανεισμός
 2. Κρατικός προϋπολογισμός και δημοσιονομική πολιτική
  • Κρατικός προϋπολογισμός
  • Δημοσιονομική πολιτική και κατανομή των πόρων
  • Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
  • Δημοσιονομική πολιτική και αναδιανομή του εισοδήματος
  • Δημοσιονομική πολιτική και σταθεροποίηση της οικονομίας
  • Οι επιπτώσεις του ΦΠΑ: ένα παράδειγμα
  • Τα έσοδα από τη φορολογία του 2008: ένα δεύτερο παράδειγμα
  • Δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια της ΟΝΕ
 3. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 7: Οικονομικές Διακυμάνσεις, Πληθωρισμός και Ανεργία

 1. Εισαγωγή
 2. Οικονομικοί Κύκλοι
  • Η έννοια των οικονομικών κύκλων
  • Η φάση της ανόδου ή φάση των «παχιών αγελάδων»
  • Η φάση της κρίσης ή φάση των «ισχνών αγελάδων»
  • Η φάση της καθόδου
  • Η φάση της ύφεσης
  • Τα αίτια των οικονομικών κύκλων
  • Οι επιδράσεις της άνισης διανομής του εισοδήματος στην κρίση του 1929-30: Ένα ιστορικό παράδειγμα
  • Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08 είναι στην ουσία μια οικονομική κρίση
 3. Ανεργία και πληθωρισμός
  • Η έννοια του εργατικού δυναμικού και της ανεργίας
  • Οι συνέπειες της ανεργίας
  • Τα είδη και τα αίτια της ανεργίας
  • Η έννοια του πληθωρισμού
  • Τα αίτια του πληθωρισμού
  • Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αναδιανομή του εισοδήματος
  • Η καμπύλη Philips και ο στασιμοπληθωρισμός
  • Μέτρα καταπολέμησης του στασιμοπληθωρισμού
 4. Θέματα προς λύση

Κεφάλαιο 8: Η Μακροοικονομική Πολιτική, ο Βαθμός Μονοπωλείου και η Μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας την Περίοδο 1981-2004

 1. Εισαγωγή
 2. Η μακροοικονομική πολιτική στην ελληνική οικονομία
  • Πολιτικός εκλογικός κύκλος 1981-1989
  • Πολιτικός εκλογικός κύκλος 1990-1993
  • Πολιτικός εκλογικός κύκλος 1993-1996
  • Πολιτικός εκλογικός κύκλος 1996-2000
  • Πολιτικός εκλογικός κύκλος 2000-2004
 3. Οι επιδράσεις του μονοπωλιακού βαθμού στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας
  • Η έννοια του μονοπωλιακού βαθμού
  • Οι επιδράσεις του μονοπωλιακού βαθμού στη μεγέθυνση της οικονομίας
  • Δεδομένα – Mεταβλητές
  • Μεθοδολογία – Εμπειρικά αποτελέσματα
 4. Θέματα προς λύση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.