Γεωργική Oικονομική Aνάπτυξη

Αρχές - Θεωρίες - Εφαρμογές

21,62

N-id: 0948 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 376 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-839-X Κωδικός Ευδόξου: 11155 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η γεωργική οικονομική ανάπτυξη, και πολύ περισσότερο η γενική οικονομική ανάπτυξη, είναι ένα ευρύτατο, πολύπλοκο και πολυσύνθετο αντικείμενο. Κι αυτό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία διαδικασιών, παραγόντων και επεμβάσεων που εμπλέκονται στη διεργασία της ανάπτυξης. Σε κάθε χώρα η γεωργική ανάπτυξη είναι απολύτως αναγκαία, για τον βασικό λόγο ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός δημιουργεί συνεχώς μεγαλύτερες ανάγκες εφοδιασμού όλων των ανθρώπων με είδη διατροφής και γενικά με γεωργικά προϊόντα. Εξάλλου, η γεωργία είναι η μόνη πηγή ειδών διατροφής. Η γεωργική ανάπτυξη εξασφαλίζει όχι μόνο υψηλότερο εισόδημα και βιοτικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό αλλά και στήριξη της γενικής οικονομικής ανάπτυξης.
Η συγγραφή του βιβλίου, με τίτλο «Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη», στηρίχτηκε στη μακροχρόνια εμβάθυνση και πείρα του συγγραφέα στο αντικείμενο αυτό με τη συνεχή διδασκαλία, την σχετική έρευνα και την ευρεία μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το εν λόγω βιβλίο απευθύνεται κατ’ εξοχήν ως πλήρες διδακτικό βοήθημα στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας αλλά και των άλλων Κατευθύνσεων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες του οικείου μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Το βιβλίο αυτό μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο σε φοιτητές αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας, ως ένα βαθμό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογων ειδικεύσεων, και σε διάφορους επιστήμονες με ενδιαφέρον για τα ζητήματα της γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης.
Κεντρική προσπάθεια του συγγραφέα υπήρξε η κατά το δυνατόν σωστή διάρθρωση και συνοχή της ύλης, καθώς επίσης η ακριβής, σαφής και κατανοητή έκφραση και απόδοση του κειμένου. Ο βασικός στόχος του βιβλίου είναι οι εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον αναγνώστη σε τρεις κατευθύνσεις:

 1. σε βασικές αρχές της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά της γεωργικής ανάπτυξης,
 2. σε θεωρίες γύρω από τα θέματα της οικονομικής και της γεωργικής ανάπτυξης, και
 3. σε εφαρμογές και αποτελέσματα, με δείκτες, έρευνα, προγραμματισμό και υλοποίηση της γεωργικής ανάπτυξης.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε 5 μέρη, με 18 κεφάλαια, και με παράθεση στο τέλος μιας πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας.
Το 1ο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή σε βασικές έννοιες και γενικές αντιλήψεις, καθώς επίσης στην πολυπλοκότητα και την αναγκαιότητα της γεωργικής ανάπτυξης.
Το I μέρος αναφέρεται στη γενική οικονομική ανάπτυξη και περιέχει 3 κεφάλαια. Συγκεκριμένα, το 2ο κεφάλαιο δίνει τις βασικές έννοιές της, το 3ο περιγράφει τις θεωρίες για τα στάδιά της και το 4ο εξειδικεύει τους σκοπούς, τις μορφές και τους παράγοντές της.
Το II μέρος αφορά τη γεωργική οικονομική ανάπτυξη και περιέχει 3 κεφάλαια. Έτσι, το 5ο κεφάλαιο περιγράφει τη γεωργία και τη γεωργική οικονομική ανάπτυξη, το 6ο εξειδικεύει τους σκοπούς και τους στόχους της γεωργικής ανάπτυξης και το 7ο αναλύει τις επί μέρους πτυχές που συνθέτουν τη διαδικασία της γεωργικής ανάπτυξης.
Το III μέρος ενδιατρίβει στη θεωρία και στη διαδικασία της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και αποτελείται από 4 κεφάλαια. Το 8ο κεφάλαιο συνοψίζει τις κυριότερες θεωρίες για τη διαδικασία της γεωργικής ανάπτυξης, το 9ο διαχωρίζει και αποσαφηνίζει τα βασικά στάδιά της, το 10ο περιγράφει τους παράγοντες, ως βασικούς μοχλούς και κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, και το 11ο ασχολείται με τη μέτρησή της με ορισμένους δείκτες.
Το IV μέρος επικεντρώνεται στη συμβολή της γεωργίας στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη και στο ρόλο των καινοτομιών, και διαρθρώνεται σε 3 κεφάλαια. Ειδικότερα, το 12ο κεφάλαιο εξετάζει τη συμβολή της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη, το 13ο αναλύει την τεχνολογία και τη σημασία της στη γεωργική ανάπτυξη, και το 14ο περιγράφει εξελικτικά τη διάρθρωση και την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, καθώς και τη χρήση καινοτομιών, και μάλιστα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης τις νεότερες εξελίξεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της παραγωγής και της ανάπτυξης της γεωργίας της χώρας μας.
Το V μέρος αποτελείται από 4 κεφάλαια, ως εξής: Το 15ο κεφάλαιο πραγματεύεται τη μεθοδολογία της έρευνας στη γεωργική ανάπτυξη, το 16ο αναφέρεται στην πολιτική της γεωργικής ανάπτυξης, το 17ο διεξέρχεται θέματα προγραμματισμού της γεωργικής ανάπτυξης και το 18ο παρέχει βασικά στοιχεία των γεωργικών εφαρμογών και του ρόλου τους στη διαδικασία της γεωργικής ανάπτυξης.


Περιεχόμενα:

 1. Εισαγωγή
  Μέρος I: Οικονομική Ανάπτυξη Γενικά
 2. Βασικές Έννοιες της Οικονομικής Ανάπτυξης
 3. Θεωρίες για τα Στάδια της Οικονομικής Ανάπτυξης
 4. Σκοποί, Μορφές και Παράγοντες της Οικονομικής Ανάπτυξης

  Μέρος II: Γεωργική Oικονομική Aνάπτυξη
 5. Γεωργία και Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη
 6. Σκοποί και Στόχοι της Γεωργικής Ανάπτυξης
 7. Συστατικά Στοιχεία της Γεωργικής Ανάπτυξης

  Μέρος III: Aναπτυξιακή Θεωρία και Διαδικασία του Γεωργικού Tομέα
 8. Θεωρίες για τη Γεωργική Ανάπτυξη
 9. Στάδια της Γεωργικής Ανάπτυξης
 10. Παράγοντες της Γεωργικής Ανάπτυξης
 11. Μέτρηση της Γεωργικής Ανάπτυξης

  Μέρος IV: Συμβολή της Γεωργίας στην Oικονομική Aνάπτυξη και Pόλος των Kαινοτομιών
 12. Συμβολή της Γεωργίας στην Οικονομική Ανάπτυξη
 13. Τεχνολογία και Γεωργική Ανάπτυξη
 14. Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και Χρήση Καινοτομιών

  Μέρος V: Έρευνα, Πολιτική, Προγραμματισμός και Eφαρμογές της Γεωργικής Aνάπτυξης
 15. Έρευνα της Γεωργικής ανάπτυξης
 16. Πολιτική της Γεωργικής Ανάπτυξης
 17. Προγραμματισμός της Γεωργικής Ανάπτυξης
 18. Γεωργικές Εφαρμογές και Γεωργική Ανάπτυξη