Σιάρδος Γεώργιος

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία γέννησης: 6-8-1938

Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Επάγγελμα: Καθηγητής του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών

Διεύθυνση κατοικίας: Σαρανταπόρου 19, 546 40 Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Υπηρεσίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 541 24 Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνα: Κατοικίας: 2310-813.305, Γραφείου: 2310-998.808

FAX: Υπηρεσίας: 2310-998.828

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Πτυχίο Γεωπονίας της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1967.

 2. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1980.

 3. Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην Αγροτική Οικονομία (με ειδίκευση στη Γεωργική Ανάπτυξη) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, 1975.

 4. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπι-στημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο τις Γεωργικές Εφαρμογές, 1983.

 5. Πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής σε σειρά μαθημάτων σεμιναρίου με τίτλο "Development, Communication and Social Change" στο Salzburg, Αυστρία, Απρίλιος 1981.

 6. Πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής σε σειρά μαθημάτων στις Γεωργικές Εφαρμογές, από το Διεθνές Γεωπονικό Κέντρο, Wageningen, Ολλανδία, 1985.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 1. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, Τoμέας Καστοριάς: Ιούλιος 1967 μέχρι Οκτώβριος 1970. Από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο 1970 Διευθυντής του Τομέα Καστο-ριάς.

  Απασχόληση ως Επιμελητής γεωπόνος στην κατάστρωση, συντονισμό και παρακολούθηση εφαρμογής γεωργικών προγραμμάτων και κοινωνικού προγράμματος της Υπηρεσίας στο νομό.

 2. Διδακτικό έργο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στο Τμήμα Γεωπονίας του Το-μέα Αγροτι-κής Οικονομίας:

  Απασχόληση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχο-λής Ν.Ο.Ε. και στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιο-λογίας του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας στη διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Στατιστικής, επί διετία, στους φοιτητές του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και επί τετραετία (1970-74) στους φοιτητές της Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Αγροτικής Κοινωνιολογίας, επί διετία, στους φοιτητές της Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Γεωργικής Εκπαίδευσης, επί διετία, στους φοιτητές της Γεωπονίας της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Αγροτικής Κοινωνιολογικής Έρευνας. Σε συνδιδασκαλία επί τριετία και αυτοτελώς από το 1988-89 μέχρι σήμερα στους φοιτητές της Γεωπονίας της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το πανεπιστημιακό έτος 1994-95, στη μεταπτυχιακή κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ως τμήματος του μαθήματος "Μεθοδολογία Έρευνας".

  • Γεωργικών Εφαρμογών, επί οκταετία στους φοιτητές της Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το 1983 και μέχρι σήμερα στους φοιτητές της Γεωπονίας της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Από το πανεπιστημιακό έτος 1994-95 στη μεταπτυχιακή κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ως αυτοτελές ομώνυμο μάθημα.

 3. Ερευνητικό έργο σε θέματα Γεωργικών Εφαρμογών, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της χώρας. Απασχόληση στην ανάπτυξη και οργάνωση μεθοδολογικών εργαλείων έρευνας και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έρευνας.

 4. Λοιπό έργο σε σχέση με την επίβλεψη στην εκπόνηση πτυχιακών διατριβών, μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπόνηση διατριβών ειδίκευσης (Master) και υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Καθοδήγηση στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και στη συγγραφή των διατριβών.

Βιβλία του Συγγραφέα