Βασικές Αρχές Αγροτικής Πολιτικής

Τομείς Εφαρμογής και Κοινή Αγροτική Πολιτική

16,96

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1506 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 424 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-352-4 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H αγροτική πολιτική αποτέλεσε πάντα τον πυρήνα του παρεμβατισμού κάθε κράτους ή και διεθνούς οργανισμού στον γεωργικό τομέα. Η παρέμβαση αυτή είχε και έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, καθώς και της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του αγροτικού πληθυσμού αλλά και έμμεσα όλων των πολιτών. Το βιβλίο αυτό εξετάζει και αναλύει την αγροτική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται με τα διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι μορφές πολιτικών που εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στους διάφορους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας. Η ανάλυση περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση τομέων, την αναγκαιότητα της εφαρμογής αγροτικής πολιτικής σ’ αυτούς τους τομείς, τον τρόπο σχεδιασμού της παρέμβασης, την εφαρμογή της σε συγκεκριμένους τομείς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφονται οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέλιξη των διάφορων πολιτικών της και αναλύεται διεξοδικά η Κοινή Αγροτική Πολιτική από τη θεσμοθέτησή της μέχρι σήμερα. Τέλος, παρουσιάζεται και αναλύεται επίσης και η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2020.


Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Η έννοια της Αγροτικής Πολιτικής
 2. Σκοποί της Αγροτικής Πολιτικής
 3. Λόγοι άσκησης Αγροτικής Πολιτικής

Κεφάλαιο 2: Βασικοί Πυλώνες της Αγροτικής Πολιτικής

 1. Γενικά
 2. Η φύση των οικονομικών συστημάτων
 3. Λειτουργία και ισορροπία της αγοράς
 4. Το πλεόνασμα του Παραγωγού και του Καταναλωτή
 5. Η σημασία των χαρακτηριστικών Ζήτησης και Προσφοράς στην Αγροτική πολιτική

Κεφάλαιο 3: Ο Κρατικός Παρεμβατισμός στη Γεωργία

 1. Η φυσιογνωμία της Γεωργίας
 2. Η Γεωργία ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα
 3. Η παρέμβαση του κράτους στη γεωργία
 4. Η παρέμβαση στην αγορά και τη χρήση των συντελεστών παραγωγής
 5. Η παρέμβαση στην αγορά των αγροτικών προϊόντων
 6. Η παρέμβαση στο εξωτερικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων
 7. Μορφές παρέμβασης στη γεωργία
 8. Μέτρα Αγροτικής Πολιτικής

Κεφάλαιο 4: Φορείς Αγροτικής Πολιτικής

 1. Οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας γενικά
 2. Οι φορείς της οικονομικής πολιτικής
 3. Φορείς της αγροτικής πολιτικής

Κεφάλαιο 5: Πολιτική Γης

 1. Γενικά
 2. Η έννοια της πολιτικής γης
 3. Αντικείμενα και μέτρα της πολιτικής γης

Κεφάλαιο 6: Πολιτική Αγροτικής Πίστης

 1. Γενικά
 2. Ο ρόλος και ο σκοπός της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα
 3. Η σημασία του κεφαλαίου στη γεωργική παραγωγή
 4. Ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης σε κεφάλαια
 5. Πηγές χρηματοδότησης του γεωργικού τομέα
 6. Είδη αγροτικής πίστης – Δάνεια
 7. Η άσκηση της αγροτικής πίστης στην Ελλάδα
 8. Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Τομέα που επηρεάζουν την άσκηση της πίστης
 9. Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης Δανείων στον Αγροτικό Τομέα
 10. Τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κεφάλαιο 7: Διαρθρωτική Πολιτική

 1. Γενικά
 2. Συνοπτική παρουσίαση της δομής της ελληνικής γεωργίας
 3. Η ελληνική γεωργία στην Ε.Ε.
 4. Τα σημερινά προβλήματα της γεωργίας μας
 5. Τα δίκαια των αγροτών
 6. Διαρθρωτικές αλλαγές και προοπτικές
 7. Διαρθρωτική πολιτική της Ε.Ε.

Κεφάλαιο 8: Ασφαλιστική Πολιτική στον Αγροτικό Τομέα

 1. Γενικά
 2. Η ίδρυση και λειτουργία του ΟΓΑ
 3. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. (Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)
 4. Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
 5. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α.
 6. Ασφάλιση φυτικής παραγωγής
 7. Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
 8. Αναγγελία Ζημιάς
 9. Δήλωση Ζημιάς
 10. Εκτίμηση
 11. Επανεκτίμηση
 12. Εκκαθάριση της Ζημίας και Υπολογισμός της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης
 13. Καταβολή της Αποζημίωσης

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

Κεφάλαιο 9: Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 2. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 3. Τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κεφάλαιο 10: Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Οι κοινές πολιτικές
 3. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
 4. Ο μηχανισμός των ιδίων πόρων
 5. Διεύρυνση

Κεφάλαιο 11: Κοινή Αγροτική Πολιτική

 1. Εισαγωγή
 2. Οι αρχικοί στόχοι και αρχές της ΚΑΠ
 3. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ
 4. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ
 5. Η ΚΑΠ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
 6. Η ΚΑΠ και η Διεύρυνση της ΕΕ
 7. Μελλοντικές Προοπτικές
 8. Η ΚΑΠ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
 9. Το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
  Παράρτημα 11ου Κεφαλαίου: Απόσπασμα Συνθήκης της Ρώμης

Κεφάλαιο 12: Κοινές Οργανώσεις Αγορών

 1. Γενικά
 2. Δημιουργία και λειτουργία των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς
 3. Ταξινόμηση των κοινών οργανώσεων αγοράς
 4. Μηχανισμοί στήριξης
 5. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΟΑ
 6. Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών προϊόντων
 7. Κοινά μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγορών

Κεφάλαιο 13: Αγροτική Ανάπτυξη

 1. Γενικά στοιχεία
 2. Αγροτική Ανάπτυξη και Ατζέντα 2000
 3. Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
 4. Χρηματοδότηση αγροτικής ανάπτυξης
 5. Προγραμματισμός
 6. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2003 και αγροτική ανάπτυξη
 7. Αγροτική Ανάπτυξη και Διεύρυνση
 8. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013
 9. Ο άξονας Leader
 10. Υλοποίηση της πολιτικής
 11. Η ΚΑΠ προς το 2020

Βιβλιογραφία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.