Αγροτική Πολιτική

9,54

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1014 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-895-0 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έκδοση αυτού του βιβλίου αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης θεμάτων αγροτικής πολιτικής και ιδιαίτερα πολιτικής αγροτικών προϊόντων. Η απόφαση για την έκδοσή του δεν ήταν εύκολη αλλά κρίθηκε επιβεβλημένη από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, στο χώρο των εκδόσεων του πανεπιστημίου μας, αρκετά βιβλία με αυτό το περιεχόμενο.
Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται στους φοιτητές της γεωπονίας και έχει σαν κύριο σκοπό την εισαγωγή τους στις έννοιες της αγροτικής πολιτικής. Τα θέματα παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και με παραδείγματα, θεωρητικά και πρακτικά ώστε να είναι κατανοητά σε κάθε αναγνώστη που έχει στοιχειώδης γνώσεις Αγροτικής Οικονομίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια καθένα από τα οποία ασχολείται με μια συγκεκριμένη ενότητα θεμάτων σχετικών μεταξύ τους, αλλά και όλα μαζί αποτελούν μια συνέχεια ώστε τα διάφορα θέματα να συνδέονται μεταξύ τους.
Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί και την Εισαγωγή, δίνεται ο πλήρης ορισμός της αγροτικής πολιτικής και ξεκαθαρίζεται το αντικείμενο της Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων. Στο ίδιο κεφάλαιο καθορίζονται οι σκοποί και η αναγκαιότητα της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων ώστε να γίνει σαφής ο ρόλος της στην Αγροτική Οικονομία. Τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα του αγροτικού τομέα ώστε να γίνει κατανοητή και η συμβολή της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο τα πιο συνηθισμένα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ως πολιτική στα αγροτικά προϊόντα. Τα μέτρα αναλύονται και παρουσιάζεται η μορφή και ο μηχανισμός λειτουργίας τους έτσι ώστε να φαίνεται η επίδραση τους στο αντικείμενο εφαρμογής τους.
Το τρίτο κεφαλαίο σχετίζεται με την έκφραση της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών (ΚΟΑ) των αγροτικών προϊόντων. Περιγράφονται οι μηχανισμοί λειτουργίας αυτών αλλά και τα μέτρα στήριξης των μηχανισμών. Στο κεφάλαιο αυτό αν και περιλαμβάνονται μορφές πολιτικής οι οποίες έχουν καταργηθεί εντούτοις δίνουν μια εικόνα των μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν και τους στόχους των μέτρων αυτών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι φορείς της αγροτικής πολιτικής δηλαδή τα όργανα και τα φυσικά πρόσωπα, εθνικά και διεθνή, που είναι υπεύθυνα για την άσκηση της αγροτικής.
Τα στάδια και ο σχεδιασμός των μέτρων αγροτικής πολιτικής αναλύονται διεξοδικά στο πέμπτο κεφάλαιο. Ο σωστός σχεδιασμός μιας πολιτικής είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού προϋποθέτει μια σειρά από στοιχεία και αναλύσεις και μια σειρά από προτεραιότητες ώστε να επιτευχθεί το αποδοτικότερο σχέδιο αγροτικής πολιτικής για ένα συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν.
Η εκτίμηση του κόστους και του αποτελέσματος ενός μέτρου ή συνδυασμό μέτρων αποτελούν το αντικείμενο του έκτου κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται και παρουσιάζονται τρόποι και μέθοδοι εκτίμησης κόστους και ωφελειών από την εφαρμογή διαφόρων μέτρων αγροτικής πολιτικής είτε αυτά εφαρμόζονται μεμονωμένα είτε εφαρμόζονται ως σύνολο. Η σημαντικότητα του κεφαλαίου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές μεθόδους οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν σχεδόν σε όλα τα γνωστά μέτρα πολιτικής με κάποιες τροποποιήσεις.
Στα τρία τελευταία κεφάλαια, έβδομο, όγδοο και ένατο, περιγράφονται οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν σε τρία αγροτικά προϊόντα. Η ιστορική αναφορά στις εφαρμοσθείσες πολιτικές κρίθηκε αναγκαία για να παρουσιασθούν και μέτρα πολιτικής μαζί με τους στόχους και τα αποτελέσματά τους που δεν εφαρμόζονται πλέον σήμερα και που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων.


Περιεχόμενα:

1. Eισαγωγή

 1. Έννοια της πολιτικής αγροτικών προϊόντων
 2. Σκοποί της πολιτικής αγροτικών προϊόντων
 3. Η αναγκαιότητα της Αγροτικής Πολιτικής
 4. Τα σημαντικά Προβλήματα του αγροτικού τομέα

2. Μέτρα και Μορφές Αγροτικής Πολιτικής

 1. Μορφές πολιτικής
 2. Μέτρα πολιτικής αγροτικής πολιτικής

3. Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 1. Γενικό Πλαίσιο
 2. Πολιτική αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ
 3. Μορφές Οργάνωσης Αγορών
 4. Μηχανισμοί στήριξης
 5. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΟΑ

4. Φορείς Αγροτικής Πολιτικής

 1. Οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας γενικά
 2. Οι φορείς της οικονομικής πολιτικής
 3. Φορείς της Αγροτικής Πολιτικής

5. Σχεδιασμός Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων

 1. Γενικά
 2. Στοιχεία σχεδιασμού πολιτικής αγροτικών προϊόντων
 3. Ανάλυση δεδομένων
 4. Σχέδιο πολιτικής αγροτικών προϊόντων
 5. Επιτυχία μιας πολιτικής

6. Επιπτώσεις της Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων

 1. Γενικά
 2. Η προσφορά και η ζήτηση
 3. Το πλεόνασμα του παραγωγού και του καταναλωτή
 4. Εκτίμηση του κόστους της αγροτικής πολιτικής
 5. Εκτίμηση του βαθμού προστασίας
 6. Εκτίμηση της βοήθειας του παραγωγού

7. Πολιτική Καπνού

 1. Θέση της καπνοκαλλιέργειας στην Εθνική Οικονομία
 2. Εξέλιξη της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
 3. Παγκόσμια Παραγωγή
 4. Διεθνές εμπόριο καπνού
 5. Καπνική πολιτική μέχρι το έτος 1957
 6. Καπνική πολιτική την περίοδο 1957 – 1980
 7. Η πολιτική μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ
 8. Ο Ελληνικός καπνός μέσα στην ΕΕ (1981-1992)
 9. Κανονισμός 2075/92 της ΕΕ
 10. Η μεταρρύθμιση του τομέα του καπνού

8. Πολιτική βάμβακος

 1. Οικονομική σημασία του προϊόντος
 2. Στατιστικά στοιχεία της καλλιέργειας
 3. Παγκόσμια παραγωγή
 4. Πολιτική βάμβακος πριν την ένταξη στην ΕΕ
 5. Πολιτική βάμβακος μετά την ένταξη στην ΕΕ

9. Πολιτική Κρασιού

 1. Η σημασία του προϊόντος για την Ελλάδα
 2. Η σημασία του προϊόντος για την ΕΕ
 3. Πολιτική κρασιού στην Ελλάδα
 4. Πολιτική κρασιού στην ΕΕ
 5. Η σημερινή κατάσταση (2003)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.