,

Κατασκευές από Χάλυβα. Παραδείγματα Σχεδιασμού

Στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3

34,24

N-id: 1486 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 520 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-323-4 Κωδικός Ευδόξου: 22698081 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Μια χαλύβδινη κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια αντοχής, τις τεθείσες αισθητικές απαιτήσεις, τη μορφολογική πολυπλοκότητα και τους δείκτες βιώσιμου σχεδιασμού και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομική, λειτουργική, αλλά και ανατάξιμη λύση στο πλαίσιο ενός βέλτιστου σχεδιασμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι η ακριβής εκτίμηση της στατικής λειτουργίας του φορέα, η τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού που τίθενται κάθε φορά για το εκάστοτε έργο και η ανάλυση της χαλύβδινης κατασκευής με την βοήθεια του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων.
Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την εκμάθηση, εμβάθυνση και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών, μέσα από απλά, αλλά πραγματικά και ταυτόχρονα συνηθισμένα παραδείγματα σχεδιασμού, όπως είναι αυτά που θα συναντήσει αφενός ο σπουδαστής στην εκμάθηση και αφετέρου ο μηχανικός στην πράξη.
Σήμερα που η δυνατότητα ανάλυσης των κατασκευών με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει προχωρήσει αλματωδώς, τούτο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ώστε να μπορεί ο μηχανικός να περιγράψει και να διαστασιολογήσει ορθότερα την κατασκευή, αλλά και να αποτιμήσει σωστά τα αποτελέσματα των υπολογισμών.
Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται προς τούτο δεν αποτελούν πρότυπα σχεδιασμού κατασκευών, αλλά έχουν το χαρακτήρα αντιπροσωπευτικών και στις πιο πολλές περιπτώσεις εφαρμοσμένων περιπτώσεων σχεδιασμού ώστε να γίνει κατανοητή, ανάλογα με τον τύπο φορέα, η διαδικασία και τα στάδια υπολογισμού των χαλύβδινων κατασκευών.
Η διάρθρωση των κεφαλαίων και οι θεματικές ενότητες των παραδειγμάτων του βιβλίου αποτελούν προϊόν γόνιμης αναζήτησης των αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται από την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, τόσο στον τομέα της μελέτης και ανέγερσης χαλύβδινων κατασκευών, όσο και στο χώρο της συναφούς εκπαίδευσης των σπουδαστών.
Η διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής έγινε με τη συμπαράσταση και την συναδελφική συνεργασία όλων των επιστημονικών μελών του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον καθηγητή κ. Χ. Μπίσμπο, τον επίκουρο καθηγητή κ. Ευθ. Κολτσάκη και τον Λέκτορα κ. Ε. Ευθυμίου για τις γόνιμες συζητήσεις και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Επιπρόσθετα, ευχαριστίες εκφράζονται προς το μέλος της εταιρείας μελετών DELCO ΕΠΕ, πολιτικό μηχανικό κ. Θ. Δεληγιαννίδη, για την τεχνική βοήθεια ώστε να παρουσιαστούν στο παρόν βιβλίο ορισμένα στοιχεία από παραδείγματα χαλύβδινων κατασκευών που μελετήθηκαν από τον ίδιο σε συνεργασία με τον δεύτερο των συγγραφέων.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα

 1. Εισαγωγή
 2. Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων
 3. Φορτία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών
 4. Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών

Κεφάλαιο 2
Σχεδιασμός Χαλύβδινων Μελών

 1. Διάκριση μελών χαλύβδινων φορέων
 2. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων ράβδων
 3. Σχεδιασμός χαλύβδινων δοκών
 4. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων

Κεφάλαιο 3
Σχεδιασμός Κτιρίων Μεγάλου Ανοίγματος με Χαλύβδινα Ζευκτά.
Ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινου βιομηχανικού κτιρίου με δικτυωτά ζευκτά

 1. Περιγραφή της κατασκευής
 2. Ανάλυση περιβαλλοντικών δράσεων στο κτίριο
 3. Διαστασιολόγηση μελών χαλύβδινου σκελετού οροφής βιομηχανικού κτιρίου
 4. Διαστασιολόγηση χιαστί συνδέσμου οροφής
 5. Διαστασιολόγηση πλάγιου χιαστί συνδέσμου
 6. Διαστασιολόγηση υποστυλώματος

Κεφάλαιο 4
Σχεδιασμός Χαλύβδινων Παταριών.
Ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινου παταριού βιβλιοθήκης

 1. Περιγραφή της κατασκευής
 2. Προσδιορισμός τιμών φορτίων σχεδιασμού παταριού
 3. Σχεδιασμός δοκών παταριού
 4. Υποστύλωμα χαλύβδινου παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση

Κεφάλαιο 5
Σχεδιασμός Χαλύβδινων Δικτυωτών Πεζογεφυρών.
Ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινης πεζογέφυρας με δικτυωτούς φορείς

 1. Περιγραφή της κατασκευής
 2. Φορτία πεζογέφυρας. Ανάλυση φορτίων σχεδιασμού δικτυωτής πεζογέφυρας
 3. Χαλύβδινο δικτύωμα πεζογέφυρας. Ανάλυση και διαστασιολόγηση μελών τυπικού δικτυώματος πεζογέφυρας
 4. Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών καταστρώματος
 5. Οριζόντια δικτυώματα διαφραγματικής λειτουργίας

Παραρτήματα

 • Ειδικά θέματα σχεδιασμού με εφαρμογή του Ευρωκώδικα 3
 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών χαλύβδινων δοκών
 • Βοηθητικοί πίνακες καμπτικού λυγισμού και στρέβλωσης
 • Πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας και χαρακτηριστικών πρότυπων ελατών διατομών

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων