Γεωργική Oικονομική Έρευνα

10,60

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0468 Κατηγορίες: , Σελίδες: 472 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1998 ISBN: 960-431-498-X Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η οικονομική οργάνωσις της γεωργικής παραγωγής και διαθέσεως αυτής αποτελεί μέλημα εκάστης χώρας είτε αυτή ανήκει εις τας ανεπτυγμένας, είτε εις τας ολιγώτερον ανεπτυγμένας και αναπτυσσομένας χώρας. Η επί οικονομικής βάσεως οργάνωσις της γεωργικής παραγωγής και διαθέσεως αυτής επιβάλλεται λόγω της ανάγκης επιτεύξεως όσον το δυνατόν περισσοτέρου προϊόντος και μεγαλυτέρου κέρδους εκ της γεωργίας.
Η αρίστη δυνατή οργάνωσις της γεωργικής παραγωγής και διαθέσεως αυτής εξασφαλίζεται δια της τεχνικοοικονομικής αναλύσεως της υφισταμένης συνθέσεως των διαθεσίμων συντελεστών και μέσων παραγωγής και της εν συνεχεία καλυτέρας δυνατής ανασυνθέσεως αυτών, δια μέσου των καταλλήλων κλάδων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής.
Η πραγματοποίησις της γεωργοοικονομικής αναλύσεως και συνθέσεως προϋποθέτει την ύπαρξιν λεπτομερών και αξιοπίστων τεχνικοοικονομικών δεδομένων και αναλόγου μεθοδολογίας. Λεπτομερή και ακριβή τεχνικοοικονομικά δεδομένα και ανεγνωρισμένης αξίας μέθοδοι αναλύσεως και συνθέσεως αποτελούν τα θεμέλια της συγχρόνου γεωργικής ερεύνης, δια της οποίας διερευνάται η υφισταμένη οργάνωσις και επιτυγχάνεται η αρίστη δυνατή τόσον επί μικροοικονομικής, όσον και επί μακροοικονομικής βάσεως.
Υπό το πρίσμα αυτό η γεωργική οικονομική έρευνα προβαίνει εις την τεχνικοοικονομικήν ανάλυσιν της υφισταμένης οργανώσεως της παραγωγής και διαθέσεως αυτής και προτείνει την αρίστην δυνατήν οργάνωσιν αυτής δια χρησιμοποιήσεως της καταλλήλου μεθοδολογίας.
Επί τη βάσει του περιεχομένου της Έδρας και της προσδιοριζομένης εκτάσεως του μαθήματος δια τους φοιτητάς της Γεωπονίας, το παρόν βιβλίον διαιρείται εις οκτώ μέρη. Το πρώτον εξ αυτών περιλαμβάνει την εισαγωγήν με την έννοιαν, το περιεχόμενον, το αντικείμενον και την γενικήν θεώρησιν των μεθόδων της γεωργικής οικονομικής ερεύνης.
Το δεύτερον μέρος αναφέρεται εις την οικονομικήν της γεωργικής παραγωγής και περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές αυτής (νόμος φθινούσης αποδοτικότητος και έννοια απολύτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος), τους συντελεστάς παραγωγής, την οργάνωσιν της γεωργικής παραγωγής και το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.
Το τρίτον μέρος ασχολείται με την γενικήν και γεωργικήν λογιστικήν και μάλιστα με τους σκοπούς, τας μεθόδους, τα βιβλία και τα συστήματα αυτής, τους γεωργικούς λογαριασμούς και τας γεωργικάς εγγραφάς, την τεχνικοοικονομικήν παρακολούθησιν μεμονωμένων κλάδων παραγωγής και ολοκλήρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ως και τα συνδεόμενα με αυτάς οικονομικά αποτελέσματα υπό μορφήν κέρδους, προσόδων, εισοδημάτων κλπ.
Το τέταρτον μέρος αναφέρεται εις την γεωργικήν εκτιμητικήν, με τους σκοπούς και τας μεθόδους εκτιμήσεως, ως και με τον τρόπον εκτιμήσεως της αξίας εκάστης κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.
Το πέμπτον μέρος αφιερούται εις την έρευναν των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, περιλαμβάνουσαν αφ’ ενός μεν την έννοιαν και τας μεθόδους κατατάξεως των εκμεταλλεύσεων κατά τύπους παραγωγής, αφ’ ετέρου δε την ανάλυσιν αντιπροσωπευτικώς ενός τύπου φυτικής και ενός τύπου ζωϊκής παραγωγής. Η ανάλυσις αναφέρεται εις το μέγεθος και το σχέδιον της εκμεταλλεύσεως, εις την απασχόλησιν της γεωργικής οικογενείας, εις την κεφαλαιακήν διάρθρωσιν της εκμεταλλεύσεως και εις τον υπολογισμόν των διαφόρων προσόδων, δαπανών και εισοδημάτων της εκμεταλλεύσεως τόσον εις το μέσον μέγεθος αυτής, όσον και συναρτήσει μεγέθους, ακαθαρίστου προσόδου και παραγωγικών δαπανών.
Το έκτον μέρος αναφέρεται εις την έρευναν μεμονωμένων κλάδων γεωργικής παραγωγής, παριλαμβάνουσαν την ανάλυσιν αντιπροσωπευτικώς ενός κλάδου φυτικής και ενός κλάδου ζωϊκής παραγωγής. Η ανάλυσις αυτών συνίσταται εις τον προσδιορισμόν των απαιτήσεων εις συντελεστάς παραγωγής και εις τον υπολογισμόν των διαφόρων προσόδων, δαπανών και εισοδημάτων συναρτήσει αποδόσεως και μάλιστα συγκριτικώς προς άλλους ανταγωνιστικούς κλάδους παραγωγής.
Το έβδομον μέρος ασχολείται με την παραγωγικότητα εις την γεωργίαν, περιλαμβάνουσαν την έννοιαν και σημασίαν αυτής, τας συναρτήσεις παραγωγής και την οριακήν ανάλυσιν τύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κλάδων γεωργικής παραγωγής. Η ανάλυσις αυτή αναφέρεται εις την μέτρησιν της οριακής παραγωγικότητος των χρησιμοποιουμένων συντελεστών, εις την μεταβολήν αυτής συναρτήσει εκτάσεως, ακαθαρίστου προσόδου και παραγωγικών δαπανών και μάλιστα συγκριτικών προς το κόστος χρήσεως των συντελεστών παραγωγής, εις την οριακήν σχέσιν υποκαταστάσεως ενός συντελεστού παραγωγής δι’ άλλου και εις τον προσδιορισμόν του αρίστου συνδυασμού αυτών προς επίτευξιν του μεγίστου δυνατού προϊόντος.
Τέλος, το όγδοον μέρος ασχολείται με τον προγραμματισμόν εις την γεωργίαν περιλαμβάνοντας την έννοιαν και εφαρμογήν του γεωργικού προϋπολογισμού, του απλοποιημένου προγραμματισμού και του γραμμικού, παραμετρικού και τετετραγωνικού προγραμματισμού. Ιδιαιτέρα έμφασις δίδεται εις τον απλοποιημένον και γραμμικόν προγραμματισμόν δια την αναδιοργάνωσιν και αρίστην δυνατήν οργάνωσιν των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προς επίτευξιν, του μεγίστου εισοδήματος, και δια τον υπολογισμόν του οικονομικωτέρου δυνατού σιτηρεσίου, προς διατροφήν των διαφόρων ειδών και κατηγοριών ζώων παραγωγής.
Κεντρικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίασις της χρησιμοποιουμένης υπό της γεωργικής οικονομικής ερεύνης μεθοδολογίας και του τρόπου διεξαγωγής δι’ αυτής γεωργοοικονομικής ερεύνης μεμονωμένου κλάδου γεωργικής παραγωγής, γεωργικής εκμεταλλεύσεως και ολοκλήρου γεωργικής περιοχής. Αι παρουσιζόμεναι γεωργοοικονομικαί έρευναι στηρίζονται επί τεχνικοοικονομικών δεδομένων εκ της ελληνικής γεωργίας, συγκεντρωθέντων δια της λογιστικής μεθόδου.


Περιεχόμενα

Μέρος δεύτερον: Αρχαί Οικονομικής Γεωργικής Παραγωγής

 • Θεμελιώδεις αρχαί γεωργικής παραγωγής
 • Συντελεσταί γεωργικής παραγωγής
 • Οργάνωσις γεωργικής παραγωγής
 • Κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Μέρος τρίτον: Γενική και Γεωργική Λογιστική

Μέρος τέταρτον: Γεωργική Εκτιμητική

Μέρος πέμπτον: Έρευνα Γεωργικών Εκμεταλεύσεων

 • Έννοια και σημασία ερεύνης γεωργικών εκμεταλεύσεων
 • Τύποι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέθοδοι κατατάξεως εκμεταλλεύσεων εις τύπους
 • Τύπος εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής (βαμβακοτευτλοπαραγωγικός)
 • Τύπος εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής (βοοτροφικός)
 • Σύγκρισις τύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Μέρος έκτον: Έρευνα Κλάδων Γεωργικής Παραγωγής

 • Έννοια και σημασία ερεύνης κλάδων γεωργικής παραγωγής
 • Κλάδοι γεωργικής παραγωγής
 • Κλάδος φυτικής παραγωγής (σακχαρότευτλα)
 • Κλάδος ζωϊκής παραγωγής (αγελάδες)

Μέρος έβδομον: Η παραγωγικότης εις την γεωργίαν

 • Έννοια και σημασία παραγωγικότητος
 • Συναρτήσεις παραγωγής
 • Οριακή ανάλυσις εκμεταλλεύσεως
 • Οριακή ανάλυσις τύπων εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής (βαμβακοτευτλοπαραγωγικός)
 • Οριακή ανάλυσις τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής (κτηνοτροφικός)
 • Οριακή ανάλυσις κλάδου φυτικής παραγωγής (σακχαρότευτλα)
 • Οριακή ανάλυσις κλάδου ζωϊκής παραγωγής (αγελάδες)

Μέρος όγδοον: Ο προγραμματισμός εις την γεωργίαν

 • Γενικά
 • Αρχαί γεωργικού προγραμματισμού
 • Μέθοδος υπολογισμού του πλήρους κόστους παραγωγής
 • Γεωργικός προϋπολογισμός
 • Απλοποιημένος προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια
 • Γραμμικός προγραμματισμός
 • Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια
 • Γραμμικός προγραμματισμός και αναδιοργάνωσις γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Γραμμικός προγραμματισμός και επηρεασμός του αρίστουσχεδίου της γεωργικής εκμεταλλεύσεως εκ της μεταβολήςτων τιμών των τεχνικοοικονομικών συντελεστών
 • Παραμετρικός προγραμματισμός
 • Τετραγωνικός προγραμματισμός

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.