Ειδικά Θέματα Ποιότητας

Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα

23,43

N-id: 1302 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 352 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-116-2 Κωδικός Ευδόξου: 11240 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Οι ευκαιρίες, στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χώρο, για τα παραγωγικά συστήματα της ελληνικής γεωργίας, είναι πολλές. Εύκολα όμως γίνεται αντιληπτό ότι οι πιο πολλές χάνονται. Έτσι, γεννιούνται ερωτήματα για το ποια είναι κάθε φορά τα αίτια και ποιες είναι οι λύσεις ώστε να ακολουθηθεί μια πορεία διαφορετική, πιο ωφέλιμη σε όλους, ανθρώπους της υπαίθρου, ελληνική κοινωνία και πτυχιούχους των ΑΕΙ. Ο ποιοτικός πλούτος της ελληνικής υπαίθρου (φυσικός, ανθρωπογενής και διαχρονικός) είναι ποικίλος και ανεξάντλητος. Παραμένει όμως σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος και αναξιοποίητος. Η εξερεύνηση και η αξιοποίηση του, δε μπορεί να γίνει αποτελεσματικά χωρίς την κατάλληλη παιδεία σε θέματα ποιότητας. Σκοπός του συγγράμματος είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά γνώσεις και μέθοδοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να γίνουν περισσότεροι αυτοί που αναρωτιούνται, να διευκολυνθούν αυτοί που αναζητούν αίτια, να πολλαπλασιασθούν όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις αυτοί που ήδη δραστηριοποιούνται, επιχειρηματικά, επιστημονικά και πολιτικά.
Είναι λίγα τα συγγράμματα που πραγματεύονται τα θέματα ποιότητας με τρόπο ολιστικό ο οποίος εξυπηρετεί τη στρατηγική, οργανωσιακή και λειτουργική πραγματικότητα και όχι απλώς την επιστημονική καθαρότητα. Στο παρόν σύγγραμμα, επιδιώκεται να ιδωθεί η ποιότητα μέσα στα πελατοκεντρικά της πλαίσια. Έτσι, εξετάζεται ως ζητούμενο και προσφερόμενο, ως πολυδιάστατο και προεπιλεγμένο αποτέλεσμα διεργασιών, ως αντικείμενο διοίκησης και εμπορίας, ως βάση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ως εργαλείο ανάπτυξης και ως πεδίο βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Απευθύνεται κατ’ αρχήν στους φοιτητές και πτυχιούχους των τμημάτων ανώτατης γεωπονικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, στους επαγγελματίες του αγροτροφικού χώρου αλλά και άλλων τομέων της οικονομίας, καθώς και σε όσους επιστήμονες και επαγγελματίες ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.


Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 1. Το μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων
 2. Μεταβλητές αποφάσεων μάρκετινγκ
 3. Κύκλος ζωής προϊόντος
 4. Αποδοτικότητα και περιθώρια ανάπτυξης του μάρκετινγκ
 5. Σύνοψη – Επίλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Αντιληπτή ποιότητα
 2. Η νέα εκδοχή για ποιότητα τροφίμων
 3. Σχηματοποίηση της ποιότητας
 4. Αναγκαιότητα της τυποποίησης
 5. Οικονομική της τυποποίησης
 6. Εφαρμογή της τυποποίησης
 7. Πρότυπα και τυποποίηση
 8. Πολιτική τυποποίησης
 9. Χαρακτηριστικά ποιότητας
 10. Εφαρμογή της τυποποίησης και κοινοί κανόνες ποιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Αντιληπτή ωφέλεια και πλεόνασμα καταναλωτή
 3. Κέρδος επιχείρησης και αντιληπτή ωφέλεια
 4. Επιλογή επιπέδου ποιότητας
 5. Η προσέγγιση της αξίας στο στρατηγικό μάρκετινγκ
 6. Δημιουργία αξίας δια μέσου της αλυσίδας διάθεσης
 7. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 8. Διαφοροποίηση, ελαστικότητα και περιθώριο κέρδους
 9. Σύγκριση στρατηγικών κόστους και διαφοροποίησης
 10. Λειτουργικές στρατηγικές
 11. Στρατηγικές εστίασης και υβριδικού τύπου
 12. Στρατηγική τμηματοποίησης
 13. Στρατηγικές σήμανσης της ποιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Εισαγωγή
 2. Συχνότητα και οικονομικότητα ελέγχων ποιότητας
 3. Συστήματα ελέγχου της ποιότητας
 4. Λειτουργία συστήματος ποιοτικού ελέγχου
 5. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
 6. Διαγράμματα ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Ολική ποιότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
 2. Βασικές αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας
 3. Διασφάλιση Ποιότητας
 4. Η προσέγγιση Taguchi στο σχεδιασμό της ποιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 1. Εισαγωγή
 2. Διεθνή πρότυπα
 3. Ευρωπαϊκά πρότυπα
 4. Εθνικά πρότυπα για τον αγροτικό χώρο
 5. Οι ονομασίες προέλευσης ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας
 6. Τα βραβεία ποιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Διάγραμμα Pareto
 3. Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος
 4. Φύλλα ελέγχου
 5. Συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking)
 6. Διαγράμματα ροής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Τα πρώτα βήματα για ανάπτυξη ΣΔΠ
 2. Πολιτική ποιότητας
 3. Συντονιστική ομάδα
 4. Επιθεώρηση ποιότητας
 5. Ανασκόπηση
 6. Αναγνώριση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα
 7. Έλεγχος διεργασιών
 8. Αναλυτικά βήματα για την πιστοποίηση
 9. Διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου
 10. Φορείς ελέγχου ποιότητας τροφίμων
 11. Η Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ολικής ποιότητας
 3. Στάδια υλοποίησης του προγράμματος ολικής ποιότητας
 4. Βήματα εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας
 5. Οι διδαχές του Deming
 6. Επικέντρωση στον πελάτη
 7. Ανάπτυξη λειτουργίας της ποιότητας
 8. Κατάρτιση και ποιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Κόστος ποιότητας και στοιχεία κόστους
 2. Διαχείριση της οικονομικής διάστασης προγράμματος ποιότητας
 3. Εντοπισμός διεργασιών για βελτίωση
 4. Υπολογισμός κόστους
 5. Εξεύρεση παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση πελατών
 6. Μέτρηση της ικανοποίησης πελατών
 7. Μάνατζμεντ των βελτιώσεων
 8. Εξεύρεση ευκαιριών
 9. Ανάλυση κόστους – Ωφελειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 1. Οι αλυσίδες εφοδιασμού
 2. Σκοπός του logistics management
 3. Αποτελεσματικότητα συστήματος
 4. Συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων
 5. Μεταφορά γεωργικών προϊόντων
 6. Αποθεματοποίηση γεωργικών προϊόντων
 7. Ταξινόμηση προϊόντων
 8. Κόστος ταξινόμησης και αυτοματισμοί
 9. Συσκευασία και διακίνηση γεωργικών προϊόντων
 10. Η ποιότητα του συστήματος εφοδιασμού
 11. Αξιολόγηση του συστήματος
 12. Πολιτική εξυπηρέτησης πελατών
 13. Αγροτροφικές αλυσίδες και ιχνηλασιμότητα

Βιβλιογραφία Κεφαλαίων Ι –ΧΙ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 1. Εφαρμογή του προτύπου AGRO 2
 2. Το πρότυπο GLOBALGAP (EUREPGAP)
 3. Το πρότυπο Tesco Nature’s Choice (TNC)
 4. Το πρότυπο QS (Quality and Safety for Food)
 5. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP
 6. Το πρότυπο BRC (British Retail Consortium)
 7. Το πρότυπο IFS (International Food Standard)
 8. Το πρότυπο ISO 22000
  Βιβλιογραφία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 1. Κατοχυρωμένες Ελληνικές Ονομασίες Προελεύσεως Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων
 2. Παραδείγματα Πολιτικής & Επιτευγμάτων Ποιότητας
 3. Αποσαφηνίσεις για τον CODEX ALIMENTARIOUS

Ευρετήριο όρων