,

Αγροτική Οικονομική

32,44

N-id: 0955 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 616 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-853-5 Κωδικός Ευδόξου: 10951 Έκδοση: 3η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Κατά τη διαρρεύσασα 11ετία από τη Β’ έκδοση αισθανθήκαμε την ανάγκη να προβούμε σε νέα έκδοση όχι μόνο για να εκσυγχρονίσουμε τα αριθμητικά δεδομένα των διαφόρων παραδειγμάτων και αποτελεσμάτων τεχνικοοικονομικής ανάλυσης και μάλιστα με την αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ, αλλά και για να επεκτείνουμε ή συμπληρώσουμε ορισμένα κεφάλαια του βιβλίου αυτού. Το τελευταίο αυτό το θεωρήσαμε αναγκαίο διότι πιστεύουμε ότι οι φοιτητές Γεωπονίας πρέπει να παίρνουν σήμερα περισσότερες γεωργοοικονομικές γνώσεις ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των γεωπονικών τους σπουδών, αλλά και διότι συνεχώς διευρύνεται ο κύκλος των σπουδαστών που κάνουν άμεσα ή έμμεσα χρήση του βιβλίου αυτού δια μέσου των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.
Η επέκταση ή συμπλήρωση της ύλης κάθε κεφαλαίου αναφέρεται τόσο στο πρώτο μέρος που συνδέεται με την οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, όσο και με το δεύτερο μέρος που σχετίζεται με την οικονομική της διάθεσης των γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος έγινε σαφής επέκταση των βασικών αρχών της οικονομικής της παραγωγής, διότι πιστεύουμε ότι οι αρχές αυτές αποτελούν τα θεμέλια της ορθολογικής οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής. Επίσης επεκτείναμε σημαντικά το κεφάλαιο της οργάνωσης της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων που αποτελεί την ουσία της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής με ιδιαίτερη μνεία στη διάρθρωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής της χώρας μας, τη χωροταξική κατανομή αυτής και την ακαθάριστη αξία της, ως και στην από κοινού παρουσίαση της συμβατικής με τη βιολογική γεωργική παραγωγή. Εκτός όμως αυτών και στα υπόλοιπα κεφάλαια έγιναν ορισμένες συμπληρώσεις πέρα από τη γενική αναδιάταξη της ύλης αυτών. Κάτι ανάλογο έγινε και σε ορισμένα κεφάλαια του δεύτερου μέρους που αφορούν τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων.


Περιεχόμενα:

  1. Eισαγωγή στην Aγροτική Oικονομική

Mέρος Πρώτο: OIKONOMIKH ΠAPAΓΩΓHΣ ΓEΩPΓIKΩN ΠPOΪONTΩN

 1. Eισαγωγή στην Oικονομική της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων
  1. Έννοια, περιεχόμενο και σκοπός της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
  2. Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
  3. Έννοια, περιεχόμενο και σημασία των σπουδαιότερων μορφών του οικονομικού αποτελέσματος
 2. Συντελεστές Παραγωγής Γεωργικών προϊόντων
  1. Έδαφος
  2. Εργασία
  3. Κεφάλαιο
 3. Bασικές Aρχές της Oικονομικής της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων
  1. Σχέσεις μεταξύ συντελεστού παραγωγής και παραγομένου προϊόντος
  2. Σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και υποκατάσταση αυτών
  3. Σχέσεις μεταξύ προϊόντων ή κλάδων παραγωγής
  4. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα και καθορισμός θέσεως παραγωγής γεωργικών προϊόντων
  5. Έννοια και σημασία απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος
  6. Αιτίες ύπαρξης και περιορισμοί συγκριτικού πλεονεκτήματος
  7. Καθορισμός θέσεως παραγωγής γεωργικών προϊόντων
 4. Aρχές και Eφαρμογές Γεωργικής Λογιστικής
  1. Έννοια, περιεχόμενο, αντικείμενο και σκοποί γεωργικής λογιστικής
  2. Διάκριση λογιστικής
  3. Μέθοδοι, βιβλία και συστήματα λογιστικής
  4. Γεωργικοί λογαριασμοί και γεωργικές εγγραφές
  5. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 5. Aρχές και Eφαρμογές Γεωργικής Eκτιμητικής
  1. Έννοια, περιεχόμενο και περιπτώσεις εφαρμογής της γεωργικής εκτιμητικής
  2. Αρχές και δυσχέρειες εκτίμησης
  3. Μέθοδοι εκτίμησης και τρόποι υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
  4. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων κατά κατηγορίες και ολόκληρης γεωργικής εκμετάλλευσης
 6. Oργάνωση Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων
  1. Εντατικότητα και αμειψισπορά
  2. Συστήματα οργάνωσης φυτικής και ζωικής παραγωγής
  3. Μέθοδοι οργάνωσης γεωργικής παραγωγής
  4. Οργάνωση γεωργικής παραγωγής ολόκληρης εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής με τη μέθοδο του γεωργικού προϋπολογισμού
  5. Οργάνωση γεωργικής παραγωγής ολόκληρης περιοχής με τη μέθοδο του γεωργικού προϋπολογισμού
  6. Διάρθρωση γεωργικής παραγωγής της χώρας μας, χωροταξική κατανομή αυτής και ακαθάριστη αξία της
  7. Συμβατική και βιολογική γεωργική παραγωγή
 7. Kόστος Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων
  1. Έννοια, περιεχόμενο και σημασία του κόστους παραγωγής
  2. Διάκριση του κόστους παραγωγής
  3. Στοιχεία του κόστους παραγωγής
  4. Υπολογισμός του κόστους παραγωγής
  5. Ανάλυση του κόστους παραγωγής
 8. H Παραγωγικότητα στη Γεωργική Παραγωγή
  1. Έννοια, σημασία και διάκριση της παραγωγικότητος στη γεωργική παραγωγή
  2. Συναρτήσεις παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της οριακής παραγωγικότητος
  3. Μέτρηση οριακής παραγωγικότητος χρησιμοποιούμενων συντελεστών στη γεωργική παραγωγή
 9. O Προγραμματισμός στη Γεωργική Παραγωγή
  1. Έννοια, αρχές και μέθοδοι γεωργικού προγραμματισμού
  2. Ο γραμμικός προγραμματισμός ως μέθοδος σχεδιασμού της γεωργικής παραγωγής

  Mέρος Δεύτερο: OIKONOMIKH ΔIAΘEΣHΣ ΓEΩPΓIKΩN ΠPOΪONTΩN

 10. Eισαγωγή στην Oικονομική Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων
  1. Έννοια, περιεχόμενο και διάκριση της οικονομικής διάθεσης των γεωργικών προϊόντων
  2. Η Eμπορία είναι παραγωγική δραστηριότητα
  3. Λειτουργίες εμπορίας
  4. Σκοποί, ρόλος και σπουδαιότητα της εμπορίας
  5. Tο περιβάλλον εμπορίας
  6. Η σχέση της εμπορίας με την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων
  7. Αποδοτικότητα εμπορίας
  8. Η εμπορία σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης
 11. Tα Γεωργικά Προϊόντα
  1. Έννοια και προέλευση γεωργικών προϊόντων
  2. Είδη γεωργικών προϊόντων
  3. Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων
  4. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων
  5. Το ολικό προϊόν
  6. Ο κύκλος ζωής προϊόντος
 12. Oι Παραγωγοί και οι Kαταναλωτές Γεωργικών Προϊόντων
  1. Οι παραγωγοί και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  2. Η συμπεριφορά του καταναλωτή
 13. Aγορά Γεωργικών Προϊόντων
  1. Έννοια και Eίδη αγοράς
  2. Δομή αγοράς
  3. Συμπεριφορά αγοράς
  4. Λειτουργικότητα αγοράς
 14. Tιμές Γεωργικών Προϊόντων
  1. Έννοια, είδη, ρόλος και σπουδαιότητα των τιμών γεωργικών προϊόντων
  2. Η ζήτηση των γεωργικών προϊόντων
  3. Η προσφορά των γεωργικών προϊόντων
  4. Σχηματισμός τιμών των γεωργικών προϊόντων
 15. Tυποποίηση – Συσκευασία – Tαυτότητα Γεωργικών Προϊόντων
  1. Τυποποίηση γεωργικών προϊόντων
  2. Συσκευασία γεωργικών προϊόντων
  3. Ταυτότητα γεωργικών προϊόντων
 16. Mεταποίηση – Aποθήκευση – Mεταφορές Γεωργικών Προϊόντων
  1. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
  2. Αποθήκευση γεωργικών προϊόντων
  3. Μεταφορές γεωργικών προϊόντων
 17. Πληροφόρηση – Έρευνα Aγοράς – Διαφήμιση Γεωργικών Προϊόντων
  1. Πληροφόρηση αγοράς των γεωργικών προϊόντων
  2. Έρευνα αγοράς των γεωργικών προϊόντων
  3. Διαφήμιση γεωργικών προϊόντων
 18. Xρηματοδότηση και Aνάληψη Κινδύνων Eμπορίας Γεωργικών Προϊόντων
  1. Χρηματοδότηση εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
  2. Ανάληψη κινδύνων εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
 19. Φορείς – Kανάλια Eμπορίας και Πώληση Γεωργικών Προϊόντων
  1. Φορείς εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
  2. Κανάλια εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
  3. Πώληση των γεωργικών προϊόντων
 20. Kόστος Eμπορίας και Συνεταιριστική Eμπορία Γεωργικών Προϊόντων
  1. Κόστος εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
  2. Συνεταιριστική εμπορία των γεωργικών προϊόντων
 21. Αγροτική Πολιτική
  1. Έννοια, σκοποί, συστήματα και μέτρα αγροτικής πολιτικής
  2. Ο κρατικός παρεμβατισμός στη γεωργία
  3. Πολιτική τιμών
  4. Πολιτική γης
  5. Πολιτική εξωτερικού εμπορίου
 22. Συνεταιριστική Oικονομική
  1. Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς
  2. Οι Aυνεταιριστικές Aρχές
  3. Η οικονομική θεωρία του συνεργατισμού
  4. Η δομή των συνεταιρισμών
  5. Οι ωφέλειες των συνεταιρισμών
  6. Αδυναμίες και προβλήματα των συνεταιρισμών