Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου του EEΔM, περιόδου 1999-2002

Eργαλειομηχανές – Mηχανουργικές κατεργασίες

N-id: 0901 Κατηγορία: Σελίδες: 672 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-812-8 Εκδόσεις: EEΔM

Πρόλογος του Καθηγητή Dr.-Ing. habil. Κ.-Δ. Μπουζάκη – Διευθυντή του EEΔM – Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
Με την διοργάνωση των ανά τριετία διεξαγομένων συνεδρίων του, το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την προσπάθεια του για την αμφίδρομη διάχυση τεχνογνωσίας, μεταξύ της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας.
Οι εργασίες του συνεδρίου προέρχονται από δραστηριότητες του ΕΕΔΜ στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, όπως επίσης και από προσπάθειες με σκοπό την εμπλοκή του Εργαστηρίου σε υψηλής επιστημονικής στάθμης περιοχές, μεγάλου ενδιαφέροντος για μελλοντικές πρακτικές εφαρμογές. Αρκετές από τις περιεχόμενες στα παρόντα πρακτικά εργασίες, έχουν ήδη τύχει δημοσιότητας σε εθνικά, διεθνή συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, γεγονός που συνηγορεί για το επιστημονικό τους επίπεδο.
Το 6ο Συνέδριο του ΕΕΔΜ έχει σε σχέση με όλα τα προηγούμενα του, την εξής ιδιαιτερότητα. Ένα μέρος των επιστημονικών εργασιών του ανακοινώθηκαν στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (1st International Conference on Manufacturing ENgineering “ICMEN”) που έλαβε χώρα στη Σάνη της Χαλκιδικής (3-4 Οκτωβρίου 2002). Οι υπόλοιπες εργασίες που αναφέρονται στις εφαρμογές των επικαλύψεων σε κοπτικά εργαλεία και σε στοιχεία μηχανών παρουσιάσθηκαν στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών των Επικαλύψεων στη Διαμορφωτική Μηχανολογία (“THE” Coatings in Manufacturing Engineering) που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (28-29 Νοεμβρίου 2002).
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω, όλους τους συνεργαζόμενους με το ΕΕΔΜ φορείς, για την αμέριστη συμπαράσταση τους, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση και η εφαρμογή των στόχων των δραστηριοτήτων του, τα αποτελέσματα των οποίων, για χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας 1999-2002, περιέχονται στα παρόντα πρακτικά.


Forward Professor Dr.-Ing. habil Κ.-D. Bouzaki – Director of EEΔM – President of the Organizing Committee
Through the organization of its every three years Conferences conducted, the Laboratory for Machine Tools and Manufacturing Engineering (EEΔM) of the Aristoteles University of Thessaloniki continues its effort for the bilateral knowledge diffusion between industry and academic research.
The conference publications originate from EEΔM activities supported by National or European funds, as well as from investigations conducted by the Laboratory’s scientific personnel trying to enter into new technological areas of great interest for practical applications. Some of the papers included in the present proceedings have already been published in national or international conferences and scientific journals, a fact that emphasizes their high technical and scientific level.
The 6th conference of EEΔM, in comparison to the previous held, has the following peculiarity. A part of the scientific papers was presented in the 1st International Conference on Manufacturing Engineering (“ICMEN”), which took place on the 3rd and 4th of October 2002 in Sani, Halkidiki, Greece. The rest of the papers, concerning applications of coatings on cutting tools and machine elements were presented in the 3rd Conference on the Coatings Applications in Manufacturing Engineering (“THE” Coatings), held in Thessaloniki, on 28-29 November 2002.
I would like to express my special thanks to all associates, collaborating with EEΔM, for their support, which made possible the realization of the Laboratory activities. The results of these activities for the last three years (1999-2002) are introduced in the present proceedings.

Περιεχόμενα:
Εναρκτήρια Συνεδρίαση
Κατεργασίες Μορφοποιήσεων
Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις Οδοντώσεων
Επικαλύψεις Κοπτικών Εργαλείων
Προσδιορισμός μηχανικών Ιδιοτήτων Επικαλύψεων Φυσικής εναπόθεσης ατμών PVD
Προσδιορισμός μηχανικών Ιδιοτήτων Επικαλύψεων ψεκασμού Πλάσματος
Μηχανισμοί, βιομηχανικά Ρομπότ
Έδρανα, Συγκολλητικές Ουσίες, Δοκιμαστήρια
Περιλήψεις των εργασιών στα αγγλικά

Contents of “Summaries in English”
Plenary Session
Manufacturing processes
Gear manufacturing processes
Coatings on cutting tools
Mechanical properties determination of PVD coatings
Mechanical properties determination of plasma sprayed coatings
Mechanisms, Industrial robots
Bearings, Adhesives, Tests stands