Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, Μέρος Α΄

(Mε την επίλυση ασκήσεων μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS) | Μέρος Α: Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών

14,00

N-id: 0344 Κατηγορία: Σελίδες: 234 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1998 ISBN: 960-431-505-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στον κάθε ερευνητή των φυσικών, των οικονομικών και των κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών, όπως και στους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές όλων των επιστημονικών κλάδων.
Το έργο με τίτλο «Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης» διακρίνεται σε δύο κύρια μέρη (τόμους), με είκοσι μεγάλα κεφάλαια συνολικά, το καθένα από αυτά να πραγματεύεται αυτοτελώς τη δική του στατιστική ερευνητική μεθοδολογία. Αποσκοπεί, χρησιμοποιώντας σχετικά κατά κεφάλαιο παραδείγματα, να καθοδηγήσει τον ερευνητή να εφαρμόσει μεθοδικά στατιστικές αναλύσεις, προσαρμόζοντας δικά του δεδομένα, κατά περίπτωση ερευνητικού σχεδιασμού και ποιότητας του συγκεντρωμένου υλικού του. Των κεφαλαίων προηγείται εκτενής αναφορά και ερμηνεία εννοιών ως προς τις μεταβλητές και τις κλίμακες μέτρησής τους και ως προς τη μεθοδολογική διάκριση των τεχνικών πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης.
Το πρώτο μέρος, με το όνομα «Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών», περιλαμβάνει τα κεφάλαια ένα μέχρι επτά και συγκεκριμένα: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη λογαριθμογραμμική ανάλυση για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (δεδομένων κατηγορικών ονομαστικών και τακτικών μεταβλητών) ταξινομημένων σε πίνακες διασταυρώσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την παραγοντική ανάλυση η οποία συνδέεται με τη διερεύνηση της οργανικής συνοχής-δόμησης αριθμού αλληλοσχετιζόμενων ποσοτικών μεταβλητών και τη διάκρισή τους σε δομικές ομάδες. Το τρίτο αναφέρεται στην ανάλυση της ομοιογένειας, μέθοδο ανάλυσης ονομαστικών μεταβλητών πολλαπλής δομικής ιδιότητας και το τέταρτο κεφάλαιο στη μη γραμμική ανάλυση κύριων συνιστωσών, για μεταβλητές με ποικίλες κλίμακες μέτρησής τους. Το πέμπτο κεφάλαιο, με τον τίτλο ανάλυση σε συστάδες, αφορά τη διάκριση των παρατηρήσεων (ή των μεταβλητών) σε ομοιογενείς ομάδες-συστάδες και την αναγνώριση των ομάδων αυτών με βάση συγκεκριμένα γνωρίσματα. Το έκτο κεφάλαιο αφορά την ανάλυση αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης τακτικών μεταβλητών -μεταβλητών στάσης-, με τη χρησιμοποίηση ομάδας θεμάτων (ερωτήσεων, προτάσεων, κ.λ.π.). Το έβδομο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της πολυδιαστατικής κλιμάκωσης, με την κατασκευή αντικειμενικών κλιμάκων μέτρησης μεταβλητών.
Το δεύτερο μέρος, με το όνομα «Διερεύνηση εξάρτησης μεταξύ μεταβλητών» καλύπτει τα κεφάλαια οκτώ μέχρι είκοσι και συγκεκριμένα: Τα κεφάλαια όγδοο έως δέκατο πέμπτο αναφέρονται σε θέματα παλινδρόμησης. Το όγδοο αφορά την κλασική γραμμική πολλαπλή παλινδρόμηση για την αναζήτηση της γραμμικής σχέσης μιας μεταβλητής με άλλες, το ένατο, με τον τίτλο παλινδρόμηση σταθμισμένων ελάχιστων τετραγώνων, σταθμίζει τις παρατηρήσεις ανάλογα με τη βαρύτητα συμμετοχής τους στην ανάλυση και το δέκατο κεφάλαιο, η δισταδιακή παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων, είναι ειδική περίπτωση παλινδρόμησης κατάλληλης για μακροοικονομικά υποδείγματα. Το ενδέκατο κεφάλαιο, με το όνομα ανάλυση τυπικών μονάδων κανονικής κατανομής, διαφοροποιείται των προηγουμένων στο ότι η εξαρτημένη μεταβλητή σχετίζεται με την παρουσία επιπέδων ερεθισμάτων στα οποία εκτίθεται ομάδα ερευνητικών υποκειμένων και διερευνούνται οι αντιδράσεις τους. Στο δωδέκατο κεφάλαιο, αυτό της λογιστικής παλινδρόμησης, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διμερής, στο δέκατο τρίτο, τη μη γραμμική παλινδρόμηση, διερευνάται και αναλύεται η μη γραμμικότητα λειτουργικά μορφών εξισώσεων παλινδρόμησης, το δέκατο τέταρτο αναφέρεται στη λογαριθμογραμμική ανάλυση λόγου πιθανοτήτων για κατηγορικές μεταβλητές σε πίνακες διασταυρώσεων, ενώ το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο, με τίτλο κατηγορική παλινδρόμηση, αφορά την παλινδρόμηση μεταξύ μεταβλητών με την ποσοτικοποίηση των κατηγοριών τους και την τεχνική της άριστης κλιμάκωσης για την αναζήτηση μη γραμμικών σχέσεων μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών. Το δέκατο έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παραγοντική ανάλυση της διακύμανσης, ενώ το δέκατο έβδομο στη διακριτή ανάλυση. Το δέκατο όγδοο κεφάλαιο αφορά την πολλαπλή ανάλυση της διακύμανσης, ενώ το δέκατο ένατο την ανάλυση της διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Τέλος, το εικοστό κεφάλαιο αποτελεί ειδική μορφή μεθόδου, της μεθόδου της ανάλυσης της μη γραμμικής κανονικοποιημένης συσχέτισης, για την αναζήτηση ομοιότητας μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων μεταβλητών μετρημένων σε ποικίλες κλίμακες μέτρησης.
Ακόμη, παρατίθεται, στο τέλος του δεύτερου μέρους, εκτενής βιβλιογραφία, κυρίως ξενόγλωσση, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη συγγραφή του δίτομου έργου, ευρετήριο των ονομάτων καθώς και εκτενές ευρετήριο των στατιστικών όρων που χρησιμοποιούνται. Στο δεύτερο μέρος, επίσης, δίνεται γλωσσάριο σχετικών με το σύγγραμμα στατιστικών όρων και γίνεται η αντιστοίχησή τους με τους αγγλικούς.

Περιέχει:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά
2. Έννοια και είδη μεταβλητών
3. Κλίμακες μέτρησης μεταβλητών
4. Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης
5. Σχετική βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Γενικά
2. Το πλήρες λογαριθμογραμμικό υπόδειγμα
3. Εκτίμηση της καλής προσαρμογής υποδείγματος
4. Επιλογή υποδείγματος
5. Επίλυση προβλήματος ιεραρχικής λογαριθμογραμμικής ανάλυσης
6. Λογαριθμογραμμικά υποδείγματα για την ανάλυση τακτικών μεταβλητών
7. Μη ιεραρχικά λογαριθμογραμμικά υποδείγματα
8. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Γενικά
2. Η μεθοδολογία της παραγοντικής ανάλυσης
3. Υποδείγματα στην παραγοντική ανάλυση
4. Η εφαρμογή του προγράμματος της παραγοντικής ανάλυσης
5. Επίλυση προβλήματος παραγοντικής ανάλυσης
6. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ
1. Γενικά
2. Κατηγοριοποίηση των μεταβλητών σε κλίμακες άριστης κλιμάκωσης
3. Πλαίσιο ανάλυσης
4. Διαστατικότητα της λύσης
5. Διαγράμματα διασποράς
6. Επίλυση προβλήματος ανάλυσης ομοιογένειας
7. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: MH ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ
1. Γενικά
2. Κατηγοριοποίηση των μεταβλητών
3. Πλαίσιο ανάλυσης
4. Ποσοτικοποίηση των μεταβλητών
5. Διαστατικότητα της λύσης
6. Διαγράμματα διασποράς
7. Επίλυση προβλήματος μη γραμμικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες
8. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ
1. Γενικά
2. Ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες
3. Ανάλυση σε συστάδες Κ μέσων
4. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
1. Γενικά
2. Βασικά περιγραφικά μέτρα
3. Έλεγχοι αξιοπιστίας
4. Λοιπά υποδείγματα αξιοπιστίας
5. Παραδείγματα εφαρμογής ανάλυσης αξιοπιστίας
6. Σχετική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
1. Εισαγωγή
2. Δεδομένα, υποδείγματα και ανάλυση της πολυδιαστατικής κλιμάκωσης
3. Η φύση των δεδομένων στην πολυδιαστατική κλιμάκωση
4. Κλασική ανάλυση πολυδιαστατικής κλιμάκωσης
5. Επαναλαμβανόμενη πολυδιαστατική κλιμάκωση
6. Σταθμισμένη πολυδιαστατική κλιμάκωση
7. Σχετική βιβλιογραφία