Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική

21,20

N-id: 1067 Κατηγορίες: , Σελίδες: 264 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-938-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έκδοση αυτού του βιβλίου αποτελεί μια προσπάθεια να παρουσιασθούν τα σημαντικότερα θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και κυρίως με θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η απόφαση για την έκδοσή του δεν ήταν εύκολη γιατί ένα βιβλίο αγροτικής πολιτικής είναι δύσκολο να συμπεριλάβει όλα τα θέματα ενός τόσο μεγάλου οικονομικού οργανισμού κρατών όπως είναι η ΕΕ. Κρίθηκε όμως επιβεβλημένη από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν μεγάλες αλλαγές στην ΕΕ και μεταρρυθμίσεις στην ΚΑΠ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό στο χώρο των εκδόσεων με περιεχόμενο τη νέα ΕΕ και τη νέα ΚΑΠ.
Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των γεωπονικών τμημάτων και έχει σαν κύριο σκοπό την εισαγωγή τους στα θέματα δομής και οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις έννοιες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα θέματα παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και με παραδείγματα, θεωρητικά και πρακτικά ώστε να είναι κατανοητά σε κάθε αναγνώστη που έχει στοιχειώδης γνώσεις Αγροτικής Οικονομίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια καθένα από τα οποία ασχολείται με μια συγκεκριμένη ενότητα θεμάτων σχετικών μεταξύ τους, αλλά και όλα μαζί αποτελούν μια συνέχεια ώστε τα διάφορα θέματα να συνδέονται μεταξύ τους.
Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί και την Εισαγωγή, δίνεται μια σύντομη ιστορική και σημερινή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση, στην οργάνωση, στη διεύρυνση, στις σημαντικές πολιτικές της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο ο σχεδιασμός, οι βασικές αρχές, οι στόχοι και η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στο κεφαλαίο αυτό γίνεται μια παρουσίαση θεμάτων που επηρέασαν σημαντικά την πορεία της ΚΑΠ, όπως οι διάφορες μεταρρυθμίσεις, ο παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η ΚΑΠ.
Το τρίτο κεφαλαίο σχετίζεται με την έκφραση της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών (ΚΟΑ) των αγροτικών προϊόντων. Περιγράφονται οι μηχανισμοί λειτουργίας αυτών αλλά και τα μέτρα στήριξης των μηχανισμών. Στο κεφάλαιο αυτό αν και περιλαμβάνονται μορφές πολιτικής οι οποίες έχουν καταργηθεί εντούτοις δίνουν μια εικόνα των μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν και τους στόχους των μέτρων αυτών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα κοινά μέτρα για όλες τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών.
Το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τις Κοινές οργανώσεις Αγορών των περισσοτέρων αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Η πολιτική του κάθε προϊόντος, βασισμένη στο βασικό κανονισμό κάθε αγοράς, παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπου ακολουθώντας μια ενιαία γραμμή για όλα τα προϊόντα.
Το έβδομο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην παρουσίαση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη παραγωγή θαλάσσιων αλιευμάτων, αλλά και με ανεπτυγμένη την υδατοκαλλιέργεια. Η ενημέρωση για θέματα πολιτικής της ΕΕ στον τομέα αυτό θα είναι χρήσιμη για όσους ασχολούνται με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια το βιβλίο ασχολείται με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τα τρία πρώτα (8ο, 9ο και 10ο) ασχολιούνται με κανόνες και θέματα ενίσχυσης και στήριξης των αγροτικών προϊόντων και των αγροτικών εισοδημάτων, θέματα που αποτελούν και το πρώτο Πυλώνα της νέας ΚΑΠ. Το ενδέκατο κεφάλαιο ασχολείται με το κομμάτι της νέας ΚΑΠ που αφορά την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα του κεφαλαίου αυτού αποτελούν τον δεύτερο πυλών της νέας ΚΑΠ.
Η συγγραφή ενός βιβλίου αγροτικής πολιτικής ελλοχεύει τον κίνδυνο της απαξίωσής του από το γεγονός ότι στην πολιτική όλα αλλάζουν, άλλοτε με γοργό ρυθμό και άλλοτε με αργό και πιθανόν κάποτε μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου να πάψουν να ισχύουν. Παρ’ όλα αυτά η αξία του βιβλίου παραμένει γιατί περιλαμβάνει και θέματα θεωρητικά που αποτελούν βάσεις της αγροτικής πολιτικής.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

 1. Ιστορικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Τα όργανα της ΕΕ
 3. Κοινές Πολιτικές
 4. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση
 5. Διεύρυνση
 6. Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ

2. Κοινή Aγροτική Πολιτική

 1. Εισαγωγή
 2. Στόχοι και αρχές της ΚΑΠ
 3. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ
 4. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ
 5. H «ΑΝΤΖΕΝΤΑ 2000»
 6. Η ΚΑΠ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
 7. Η ΚΑΠ και η Διεύρυνση της EE
 8. Μελλοντικές Προοπτικές
  Παράρτημα 2ου Κεφαλαίου

3. Κοινές Oργανώσεις Aγορών

 1. Γενικά
 2. Δημιουργία και λειτουργία των ΚΟΑ
 3. Ταξινόμηση των ΚΟΑ
 4. Μηχανισμοί στήριξης
 5. Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΚΟΑ
  Παράρτημα 3ου κεφαλαίου

4. Kοινά Mέτρα Kοινών Oργανώσεων Aγορών

 1. Γενικά
 2. Καθεστώς στήριξης παραγωγών ορισμένων αροτριαίων καλλιεργειών
 3. Καθεστώς ενισχύσεων με βάση την έκταση
 4. Σχέδιο περιφερειοποίησης
 5. Υπολογισμός της ενίσχυσης με βάση την έκταση
 6. Aμυλο πατάτας
 7. Προσωρινή παύση καλλιέργειας

5. Kοινές Oργανώσεις Aγορών των Kυριότερων Φυτικών Προϊόντων

 1. Γενικά
 2. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Σιτηρών
 3. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ρυζιού
 4. Κοινή Οργάνωση Αγορών των οπωροκηπευτικών
 5. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Καπνού
 6. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου – Λιπαρών ουσιών
 7. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Κρασιού
 8. Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης
 9. Προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείμενο KOA

6. Kοινές Oργανώσεις Aγορών των Kυριότερων Zωϊκών Προϊόντων

 1. Κοινή Oργάνωση Aγοράς του βοείου κρέατος
 2. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του πρόβειου και αιγείου κρέατος
 3. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του χοιρινού κρέατος
 4. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 5. Κοινή Οργάνωση Αγοράς κρέατος πουλερικών
 6. Κοινή Οργάνωση Αγοράς αυγών

7. Κοινή Oργάνωση Aγοράς στον Tομέα των Προϊόντων Aλιείας και Yδατοκαλλιέργειας

 1. Γενικά
 2. Κοινή οργάνωση αγοράς
 3. Aλλα μέτρα πολιτικής
 4. Χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας
 5. Το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)

8. Nέα Kοινή Aγροτική Πολιτική – Πυλώνας 1: Θέσπιση κοινών κανόνων στήριξης των αγροτών

 1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
 2. Υποχρεώσεις των αγροτών
 3. Συνέπειες από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων
 4. Διαφοροποίηση και δημοσιονομική πειθαρχία
 5. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 6. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
 7. Σύστημα πληρωμών και μειώσεων

9. Nέα Kοινή Aγροτική Πολιτική – Πυλώνας 1: Tο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης

 1. Γενικά κριτήρια για ενίσχυση
 2. Κριτήρια καθορισμού του ποσού ενίσχυσης
 3. Βάσεις για δικαιώματα ενίσχυσης
 4. Εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης

10. Nέα Kοινή Aγροτική Πολιτική – Πυλώνας 1: Kαθεστώτα ειδικής ενίσχυσης προϊόντων

 1. Ειδική επιδότηση ποιότητας στο σκληρό σιτάρι
 2. Ειδική επιδότηση για πρωτεϊνούχους σπόρους
 3. Ειδική επιδότηση για το ρύζι
 4. Ειδική επιδότηση για καρπούς με κέλυφος
 5. Ειδική επιδότηση για πατάτες αμυλοποιίας
 6. Ειδική επιδότηση γαλακτοπαραγωγής
 7. Επιδότηση Αιγοπροβάτων
 8. Ενισχύσεις βοδινού κρέατος

11. Nέα Kοινή Aγροτική Πολιτική – Πυλώνας 2: Aγροτική ανάπτυξη

 1. Γενικά στοιχεία
 2. Αγροτική Ανάπτυξη και Ατζέντα 2000
 3. Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
 4. Χρηματοδότηση αγροτικής ανάπτυξης
 5. Προγραμματισμός
 6. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2003 και αγροτική ανάπτυξη
 7. Αγροτική Ανάπτυξη και Διεύρυνση