Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική

28,83

N-id: 1595 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 520 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2014 ISBN: 978-960-456-411-8 Κωδικός Ευδόξου: 41963465 Έκδοση: 3η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των γεωπονικών τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και έχει ως κύριο σκοπό του την εισαγωγή τους στα θέματα δομής και οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις έννοιες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα θέματα παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και με παραδείγματα, θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να είναι κατανοητά σε κάθε αναγνώστη που έχει στοιχειώδης γνώσεις Αγροτικής Οικονομίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια, καθένα από τα οποία ασχολείται με μια συγκεκριμένη ενότητα θεμάτων, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Η δομή του βιβλίου δεν δημιουργεί ασάφειες και κενά, αφού όλα τα κεφάλαια αποτελούν μία αδιάσπαστη ακολουθία και τα διάφορα θέματα συνδέονται μεταξύ τους.
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και την Εισαγωγή, παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορική και σημερινή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση, στην οργάνωση, στη διεύρυνση και στις σημαντικές πολιτικές της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο τα κύρια όργανα της ΕΕ, καθώς επίσης η σύνθεση και οι αρμοδιότητες τού κάθε οργάνου και η συμμετοχή του στη λειτουργία της ΕΕ.
Το τρίτο κεφαλαίο περιγράφονται οι θεσμοί και οι πολιτικές όπως εφαρμόζονται από τα όργανα και από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σημαντικού αυτού οργανισμού.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται περιληπτικά οι διάφορες συνθήκες της ΕΕ από την ίδρυσή της έως σήμερα. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, καθώς και τη νομική βάση για τη λειτουργία της.
Το πέμπτο κεφάλαιο σχετίζεται με την έκφραση της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών (ΚΟΑ) των αγροτικών προϊόντων. Περιγράφονται οι μηχανισμοί λειτουργίας τους, αλλά και τα μέτρα στήριξης των μηχανισμών. Στο κεφάλαιο αυτό, αν και περιλαμβάνονται μορφές πολιτικής που έχουν καταργηθεί, εντούτοις δίνουν μια εικόνα των μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν και τους επιδιωκόμενους στόχους των μέτρων αυτών.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα κοινά μέτρα για όλες τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών.
Το έβδομο και το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τις Κοινές οργανώσεις Αγορών των περισσοτέρων αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Η πολιτική τού κάθε προϊόντος, βασισμένη στο βασικό κανονισμό κάθε αγοράς, παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπου ακολουθώντας μια ενιαία γραμμή για όλα τα προϊόντα.
Το ένατο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην παρουσίαση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη παραγωγή θαλάσσιων αλιευμάτων, αλλά και με ανεπτυγμένη την υδατοκαλλιέργεια. Η ενημέρωση για θέματα πολιτικής της ΕΕ στον τομέα αυτόν θα είναι χρήσιμη για όσους ασχολούνται με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
Στο δέκατο κεφάλαιο αναφέρονται ορισμένα ειδικά θέματα ενίσχυσης των αγροτικών προϊόντων.
Το ενδέκατο κεφάλαιο ασχολείται με το κομμάτι της νέας ΚΑΠ, η οποία αφορά την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα του κεφαλαίου αυτού αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα της νέας ΚΑΠ.
Η συγγραφή ενός βιβλίου αγροτικής πολιτικής ελλοχεύει τον κίνδυνο της απαξίωσής του από το γεγονός ότι στην πολιτική όλα αλλάζουν, άλλοτε με γοργό ρυθμό και άλλοτε με αργό, και πιθανόν κάποτε μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου να πάψουν να ισχύουν. Παρ’ όλα αυτά, η αξία του βιβλίου παραμένει αναλλοίωτη, γιατί περιλαμβάνει και θέματα θεωρητικά, τα οποία αποτελούν βάσεις της αγροτικής πολιτικής.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Ιστορικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
 2. Η ίδρυση και η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Τα σημαντικά ιστορικά στάδια
 4. Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 2: Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 2. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 3. Τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κεφάλαιο 3: Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Οι κοινές πολιτικές
 3. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
 4. Ο μηχανισμός των ιδίων πόρων
 5. Διεύρυνση

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Γενικά
 2. Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
 3. Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (EOK)
 4. Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)
 5. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
 6. Συνθήκη του Mάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 7. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ
 8. Η συνθήκη της Νίκαιας
 9. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας

Κεφάλαιο 5: Κοινή Αγροτική Πολιτική

 1. Εισαγωγή
 2. Οι αρχικοί στόχοι και αρχές της ΚΑΠ
 3. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ
 4. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ
 5. Η ΚΑΠ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
 6. Η ΚΑΠ και η Διεύρυνση της ΕΕ
 7. Μελλοντικές Προοπτικές
 8. Η ΚΑΠ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
 9. Το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
 10. Η ΚΑΠ από το 2014 έως 2020
  Παράρτημα 5ου Κεφαλαίου: (Απόσπασμα Συνθήκης της Ρώμης)

Κεφάλαιο 6: Kοινές Οργανώσεις Αγορών

 1. Γενικά
 2. Δημιουργία και λειτουργία των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς
 3. Ταξινόμηση των κοινών οργανώσεων αγοράς
 4. Μηχανισμοί στήριξης
 5. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΟΑ
 6. Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών προϊόντων
 7. Κοινά μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγορών
  Παράρτημα 6ου Κεφαλαίου: Το πλεόνασμα του Παραγωγού – Καταναλωτή

Κεφάλαιο 7: Kοινές Οργανώσεις Αγορών των κυριότερων φυτικών προϊόντων

 1. Γενικά
 2. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Σιτηρών
 3. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ρυζιού
 4. Κοινή Οργάνωση Αγορών των οπωροκηπευτικών
 5. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Καπνού
 6. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου -Λιπαρών ουσιών
 7. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Κρασιού
 8. Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης
 9. Προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείμενο Κοινής Οργάνωσης Αγοράς

Κεφάλαιο 8: Kοινές Οργανώσεις Αγορών των κυριότερων ζωικών προϊόντων

 1. Κοινή οργάνωση αγοράς του βοείου κρέατος
 2. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του πρόβειου και αιγείου κρέατος
 3. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του χοιρινού κρέατος
 4. Κοινή Οργάνωση Αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 5. Κοινή Οργάνωση Αγοράς κρέατος πουλερικών
 6. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Αυγών

Κεφάλαιο 9: Kοινή Οργάνωση Αγοράς στον τομέα των προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

 1. Γενικά
 2. Κοινή Oργάνωση Aγοράς
 3. Άλλα μέτρα πολιτικής
 4. Χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας
 5. Το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)

Κεφάλαιο 10: Καθεστώτα Ειδικής Ενίσχυσης Προϊόντων

 1. Ειδική επιδότηση ποιότητας στο σκληρό σιτάρι
 2. Ειδική επιδότηση για πρωτεϊνούχους σπόρους
 3. Ειδική επιδότηση για το ρύζι
 4. Ειδική επιδότηση για καρπούς με κέλυφος
 5. Ειδική επιδότηση για πατάτες αμυλοποιίας
 6. Ειδική επιδότηση γαλακτοπαραγωγής
 7. Επιδότηση αιγοπροβάτων
 8. Ενισχύσεις βοδινού κρέατος

Κεφάλαιο 11: Αγροτική Ανάπτυξη

 1. Γενικά στοιχεία
 2. Αγροτική Ανάπτυξη και Ατζέντα 2000
 3. Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
 4. Χρηματοδότηση αγροτικής ανάπτυξης
 5. Προγραμματισμός
 6. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2003 και αγροτική ανάπτυξη
 7. Αγροτική Ανάπτυξη και Διεύρυνση
 8. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013
 9. Ο άξονας Leader
 10. Υλοποίηση της πολιτικής
 11. Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2014 έως το 2020

Βιβλιογραφία