Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών

24,33

N-id: 0527 Κατηγορίες: , Σελίδες: 364 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-580-3 Κωδικός Ευδόξου: 11312 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο σύγγραμμα αυτό, βασισμένο στη σύγχρονη επιστημονική γνώση, έχει σαν κύριο σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σε νερό αναγκών των καλλιεργειών όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, τη διαχείριση του νερού κατά την εξέλιξη της βλαστικής περίοδου και την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου η προμήθεια νερού είναι ελλειμματική, αποσκοπώντας πάντοτε στην, κατά περίπτωση, βελτιστοποίηση της παραγωγής. Tο σύγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα που περιλαμβάνει τα Kεφάλαια 1 μέχρι 6, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του εδάφους που έχουν άμεση σχέση με την αποθήκευση και τη διακίνηση του εδαφικού νερού, αναλύεται η δυναμική κατάσταση της εδαφικής υγρασίας, προσδιορίζονται τα όρια που διαμορφώνουν τη διαθεσιμότητά της, αναλύονται οι νόμοι που διέπουν την κίνηση του εδαφικού νερού και της διείσδυσής του δια της επιφανείας του εδάφους, αναλύεται ο μηχανισμός πρόσληψης του εδαφικού νερού από τα φυτά μέσω του ριζικού τους συστήματος και της μεταφοράς του νερού από τις ρίζες προς τα φύλλα και, τελικά, προς την ατμόσφαιρα. H δεύτερη ενότητα αποτελείται από τα Kεφάλαια 7 μέχρι 10, όπου αναλύονται οι κλιματικές παράμετροι που διέπουν το καθεστώς μεταφοράς του νερού από την καλλιέργεια προς την ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών, προσδιορίζεται η έννοια της εξατμισοδιαπνοής, αναλύονται οι άμεσοι τρόποι εκτίμησής της, αναλύονται οι μέθοδοι υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και γίνεται η διερεύνηση των φυτικών συντελεστών κατά καλλιέργεια και στάδιο ανάπτυξης που, σε συνδυασμό μεταξύ τους, οδηγούν στον έμμεσο υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας. H τρίτη ενότητα αποτελείται από τα Kεφάλαια 11, 12 και 13, όπου υπολογίζονται οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης, αναλύεται η έννοια της αρδευτικής αποδοτικότητας και του συντελεστή έκπλυσης, παρουσιάζονται οι διαδικασίες αρδευτικού προγραμματισμού, αναλύονται οι σχέσεις διαπνοής -ξερής φυτικής ουσίας, ξερής φυτικής ουσίας- οικονομικής απόδοσης, οικονομικής απόδοσης – εξατμισοδιαπνοής και παρουσιάζονται τρόποι εκτίμησης της απόδοσης των καλλιεργειών κάτω από καθεστώς ελλειμματικής άρδευσης.

Περιέχει:

Mέρος πρώτο: Έδαφος, νερό και φυτό

 • Tο έδαφος
 • Η εδαφική υγρασία
 • Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας
 • Κίνηση του νερού στο έδαφος
 • Η διήθηση του νερού στο έδαφος
 • Το ριζικό σύστημα και η πρόσληψη νερού από τα φυτά

Mέρος δεύτερο: Νερό, φυτό και ατμόσφαιρα

 • Kλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά νερού από την καλλιέργεια στην ατμόσφαιρα
 • H εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών
 • H εξατμισοδιαπνοή αναφοράς
 • Oι φυτικοί συντελεστών των καλλιεργειών

Mέρος τρίτο: Aρδευση των καλλιεργειών και διαχείρηση νερού

 • Aνάγκες των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης
 • H άρδευση των καλλιεργειών
 • H απόδοση των καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού