Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

Πρότυπος οδηγός με τον Νόμο 4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019)

22,90

N-id: 1675 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 360 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2019 ISBN: 978-960-456-516-0 Κωδικός Ευδόξου: 86054322 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει: Υποδείγματα πράξεων, Διοίκησης & Αναδόχων σε CD

Επιδίωξη του συγγραφέα με τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου είναι αυτό να αποτελέσει ένα αφενός πρότυπο, αφετέρου έγκυρο Οδηγό προς τους εμπλεκομένους (Εργολήπτες – Οικονομικούς Φορείς, αλλά και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης – Αναθετουσών Αρχών) κατά τη διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης των εργασιών κατασκευής έως και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις και έννοιες που ο Ν. 4412 / 2016 εισαγάγει.
Για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου γνώμονας είναι τα προβλήματα και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, όπως αυτά έχουν δοθεί στον συγγραφέα, ως αποτέλεσμα της πολυετούς ενασχόλησής του ως στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης και Επιμορφωτή σε Εκπαιδευτικά σεμινάρια Δημοσίων Έργων, των οποίων οι κυριότερες Εισηγήσεις παρέχονται στην παρούσα έκδοση.
Καινοτομία του παρόντος βιβλίου αποτελεί η επισύναψη πλήρους συλλογής “σε ψηφιακή μορφή” των οφειλόμενων πράξεων της Διοίκησης (έγγραφα, Αποφάσεις έγκρισης κλπ.) και των Αναδόχων κατασκευής κατ’ εφαρμογήν του Νέου Νόμου, καθιστώντας το πολύτιμο εργαλείο για το σύνολο του Τεχνικού κόσμου.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Α. Γενικά περί δημοσίων συμβάσεων

Α1. Προετοιμασία Αναθετουσών Αρχών
Α.2. Ορισμός και αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων
Α.3. Το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Α.4. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Α.5. Έλεγχος των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων

Κεφάλαιο Β. Ο νόμος 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Β.1. Εισαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Β.2. Οι καινοτομίες του Ν. 4412/2016
Β.3. Ειδικές διατάξεις
Β.4. Διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης
Β.5. Υπερημερία κυρίου του έργου
Β.6. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων

Κεφάλαιο Γ. Διοίκηση – διαχείριση του έργου

Γ.1. Διοίκηση – Διαχείριση του έργου
Γ.2. Υλοποίηση Έργου – Επίβλεψη
Γ.3. Υποχρεώσεις αναδόχου
Γ.4. Υπεργολαβία
Γ.5. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Γ.6. Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση
Γ.7. Υποκατάσταση
Γ.8. Πτώχευση, θάνατος

Κεφάλαιο Δ. Έλεγχος προόδου εργασιών

Δ.1. Ημερολόγιο του έργου
Δ.2. Χρονοδιάγραμμα και έλεγχος προόδου των εργασιών κατασκευής
Δ.3. Προθεσμίες για ολοκλήρωση του έργου
Δ.4. Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Κεφάλαιο Ε. Επιμετρήσεις και τρόπος καταβολής της αμοιβής

Ε.1. Προκαταβολές στα Δημόσια Έργα
Ε.2. Επιμετρήσεις Έργων
Ε.3. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
Ε.4. Αναθεωρήσεις τιμών

Κεφάλαιο ΣΤ. Μεταβολή εργασιών του προς εκτέλεση έργου

Στ.1. Τροποποιήσεις Δημοσίων Συμβάσεων – Νέες εργασίες
Στ.2. Απολογιστικές εργασίες
Στ.3. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
Στ.4. Ενέργειες για τη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε.

Κεφάλαιο Ζ. Αρχές ποιότητας των δημοσίων έργων

Ζ.1. Ποιότητα στα δημόσια έργα
Ζ.2. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
Ζ.3. Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
Ζ.4. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
Ζ.5. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

Κεφάλαιο Η. Μορφές πρόωρης λύσης της σύμβασης

Η.1. Έκπτωση αναδόχου
Η.2. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
Η.3. Ματαίωση διάλυσης

Κεφάλαιο Θ. Ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου

Θ.1. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
Θ.2. Διοικητική παραλαβή για χρήση
Θ.3. Προσωρινή παραλαβή του έργου
Θ.4. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Θ.5. Οριστική παραλαβή
Θ.6. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Κεφάλαιο Ι. Έννομη προστασία – Επίλυση διαφορών

Ι.1. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
I.2. Επίλυση διαφορών

Κεφάλαιο Κ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Κ.1. Εισαγωγή
Κ.2. Ισχύουσα Νομοθεσία
Κ.3. Ορισμοί
Κ.4. Βασικές αρχές για την εξάλειψη ή μείωση του Επαγγελματικού Κινδύνου
Κ.5. Υποχρεώσεις Εργοδοτών για τη Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων
Κ.6. Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)