Παπασταμάτης Ζήσης

Ο Ζήσης Παπασταμάτης (1969) είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» ΕΜΠ (2004).
Από το 1995 εργάζεται ως Επιβλέπων Μηχανικός σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από το 2008 ως Προϊστάμενος, με μακρά εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη Δημοσίων Έργων.
Είναι βαθύς γνώστης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2008 είναι εκ των Εισηγητών των Νόμων 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών), Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και μετέπειτα του Ν. 4412/2016, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ).
Οι Εισηγήσεις του καλύπτουν μεγάλο εύρος σε αντικείμενα όπως «Νομοθεσία Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Μελετών», «Σύνταξη Πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης», «Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ποιότητα Δημοσίων Έργων», «Ωρίμανση Δημοσίων Έργων - Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών για δημοπράτηση Έργων», «Τήρηση μέτρων ασφαλείας στα Εργοτάξια», «Νομοθεσία Εκπόνησης - Επίβλεψης Μελετών και Έργων στους Δήμους» κ.ά.
Παράλληλα, είναι αρθρογράφος σε επιστημονικά περιοδικά του έντυπου και διαδικτυακού Τύπου.

Βιβλία του Συγγραφέα