Νομοθεσία για το Περιβάλλον

25,44

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1040 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 880 Σχήμα: 21Χ28 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-918-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

To νομοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 με το νόμο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των μετέπειτα νομοθετημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεώθηκε ν’ ακολουθήσει τις επιταγές της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, πιεζόμενη συνεχώς να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο με το ευρωπαϊκό.
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έκδοση πληθώρας νομοθετημάτων για το περιβάλλον καθιστώντας έτσι δύσκολη την παρακολούθηση τους.
Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια στα πλαίσια της εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας άλλαξε δραστικά το θεσμικό πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν το μοναδικό προληπτικού χαρακτήρα μέτρο για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει και κωδικοποιεί θεματικά όλη την ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον που έχει δημοσιευθεί μέχρι την 5η Μαρτίου 2004.
Η δομή του βιβλίου έγινε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους έχουν σχέση με το αντικείμενο. Τα νομοθετήματα ταξινομήθηκαν σε επτά θεματικές ενότητες και στα παραρτήματα παρουσιάζονται πίνακες με τις προστατευόμενες περιοχές στον Ελλαδικό χώρο με αναφορά στο καθεστώς προστασίας καθώς επίσης και χρονολογικά ευρετήρια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης γίνεται μια συνοπτική-σχηματική παρουσίαση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για να χρησιμεύσει ως οδηγός αναφοράς του πρώτου μέρους.

Αναλυτικότερα :

 • Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων.
  Περιλαμβάνει τον Νόμο πλαίσιο 1650/1986 όπως ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μετέπειτα τροποποιήσεων καθώς επίσης και όλα τα σχετικά νομοθετήματα που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση: αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασίες, κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, προδιαγραφές Μελετών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης – Π.Π.Ε.Α. και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και τα σχετικά με την ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού τήρησης των όρων (Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος).

 • Το δεύτερο μέρος αφορά τη διαχείριση και προστασία των υδάτων και περιλαμβάνει το νόμο πλαίσιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων Ν. 1739/87 και τον πρόσφατο νόμο 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων που αποτελεί εναρμόνιση στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Επίσης συμπεριελήφθησαν σχετικά νομοθετήματα για την άδεια χρήσης νερού, τα όρια κατανάλωση ύδατος για διάφορες δραστηριότητες (άρδευση, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), την ποιότητα νερού ανάλογα με τη χρήση (νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά κ.α), τα μέτρα και τους όρους διάθεσης αστικών αποβλήτων με κατάλογο ευαίσθητων αποδεκτών. Καθώς επίσης και τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των υδάτων από την νιτρορρύπανση.
 • Το τρίτο μέρος αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και περιλαμβάνει τον νόμο για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών Ν.2939/2001, τις κείμενες διατάξεις για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα μέτρα και τους όρους της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων καθώς επίσης και την πρόσφατη νομοθεσία για τη διαχείριση άλλων αποβλήτων όπως ιατρικών αποβλήτων, λιπαντικών ελαίων, ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καταλυτικών μετατροπέων και αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
 • Το τέταρτο μέρος αφορά τη διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων και περιλαμβάνει την νομοθεσία για τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, τον καθορισμό οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα των επικινδύνων ουσιών καθώς και τα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία υδάτινων αποδεκτών – υπογείων και επιφανειακών από τα επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης αναφέρονται διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).
 • Το πέμπτο μέρος αναφέρεται στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καθορίζονται οι τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα. Παρουσιάζεται το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου για την δεκαετία 2000-2010. Αναφέρονται τα μέτρα και οι όροι για τον περιορισμό των εκπομπών από τη χρήση οργανικών διαλυτών στη βιομηχανία καθώς και τα μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και τα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανίες καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια αερίων εκπομπών από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες κλπ.
  Επισημαίνεται ότι διατάξεις σχετικές με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον προκαλούμενο θόρυβο αναφέρονται και στο Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981, το οποίο έχει συμπεριελήφθη στο δεύτερο μέρος.

 • Το έκτο μέρος περιλαμβάνει νομοθετήματα σχετικά με το θόρυβο. Καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό σε εξωτερικό χώρο, οι δείκτες και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου για τα μηχανήματα και τις συσκευές εργοταξίου και αναφέρονται τα μέτρα που προστατεύουν τους εργαζομένους από τους κινδύνους λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο.
 • Το έβδομο μέρος αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον και περιλαμβάνει τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία περιοχών και ειδών, τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και την σχετική νομοθεσία για τους νεοσυσταθέντες Φορείς διαχείρισης περιοχών Natura 2000.
 • Τέλος στα Παραρτήματα παρατίθενται κατάλογοι με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, της Σύμβασης Ramsar, Εθνικών Δρυμών και γενικότερα περιοχές που προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  Επίσης συμπεριελήφθησαν δύο χρονολογικοί κατάλογοι με ταξινόμηση της νομοθεσίας ανά θέμα:

  • Κατάλογος Ελληνικής Νομοθεσίας (ενημερωμένος μέχρι 5-3-2004)
  • Κατάλογος Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ενημερωμένος μέχρι τον Φεβρουάριο 2004), οι οποίοι αποτελούν ευρετήρια για τον μελετητή σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται τα κείμενά τους στο βιβλίο.

Τέλος στο παράρτημα συμπεριλαμβάνεται ένας συνοπτικός οδηγός χρήσης της νομοθεσίας του πρώτου μέρους με μια σειρά διαγραμμάτων τα οποία συνοψίζουν την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διευκολύνουν τον μελετητή με τις αντίστοιχες παραπομπές στην σχετική νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι τα κείμενα των νομοθετημάτων είναι τυπωμένα όπως ακριβώς στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί λάθη, διορθώθηκαν με βάση την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε σχετική υποσημείωση.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μελετητές και κατασκευαστές δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείων, Περιφερειακών, Νομαρχιακών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που γνωμοδοτούν, εισηγούνται και θέτουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Επίσης σε κάθε Υπηρεσία, Κοινωνικό ή άλλο Φορέα ή ιδιώτη που σκοπεύει στην υλοποίηση έργων και οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον στα πλαίσια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή σκοπεύει στην υλοποίηση έργων που πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης και επιβάλλεται περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα βοηθήσει ουσιαστικά όλους όσους ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και ιδιαίτερα τους μελετητές και κατασκευαστές έργων οι οποίοι υλοποιούν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος συνεισφέροντας έτσι στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα

 1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 2. Προστασία και Διαχείριση Υδάτων
 3. Διαχείριση Στερεών και άλλων Αποβλήτων
 4. Διαχείριση Τοξικών – Επικίνδυνων Αποβλήτων
 5. Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 6. Θόρυβος
 7. Φυσικό Περιβάλλον

Παραρτήματα:

 • Προστατευόμενες Περιοχές
  1. Περιοχές Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα (Κατανομή ανά Περιφέρεια)
  2. Διεθνώς χαρακτηρισμένες περιοχές που αποτελούν τμήμα, ταυτίζονται ή έχουν ευρύτερα όρια από αυτές που προτείνονται για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000
  3. Περιοχές που προστατεύονται σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο
  4. Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στη χωρική αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης

 • Νομοθεσία της Ευρωπαïκης Ένωσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ενημέρωση μέχρι Φεβρουάριο 2004)

 • Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ενημέρωση μέχρι 5-3-2004)

 • Συνοπτική Παρουσίαση της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.