Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής

Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση

31,54

N-id: 1146 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 632 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-431-983-3 Κωδικός Ευδόξου: 11318 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 8/12/2012

Facebook

Με τη συμπλήρωση 40 και πλέον ετών από την πρώτη εκτεταμένη και συστηματική τεχνικοοικονομική έρευνα του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας και περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς μελέτης αλλά και διδασκαλίας των οικονομικών θεμάτων όλων σχεδόν των κλάδων της ζωϊκής μας παραγωγής σκέφθηκα να παρουσιάσω τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα των κατά καιρούς διεξαχθεισών ερευνών υπό τη μορφή ενός επιστημονικού συγγράμματος με τον τίτλο «Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής – Αρχές, Εφαρμογές και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση». Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο σ’ αυτούς που ασχολούνται με τα οικονομικά προβλήματα της ζωϊκής μας παραγωγής και θέλουν να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Έτσι δικαιολογείται η παρουσίαση των αρχών της οικονομικής της παραγωγής και ειδικότερα εκείνων που συνδέονται περισσότερο με τη ζωϊκή παραγωγή, των συντελεστών παραγωγής που εμπλέκονται στη ζωϊκή παραγωγή, των τύπων, του μεγέθους και των μορφών οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής μαζί με τη διάρθρωση και τη χωροταξική κατανομή αυτής για ολόκληρη τη χώρα. Είναι γεγονός ότι οι αρχές της οικονομικής της παραγωγής έχουν γενική ισχύ και συνεπώς χρησιμοποιούνται σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, πλην όμως τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και πολύ περισσότερο από χώρα σε χώρα. Για το λόγο αυτό οι παρουσιαζόμενες αρχές της οικονομικής της παραγωγής συμπληρώνονται από την τεχνικοοοικονομική ανάλυση με την κατάλληλη μεθοδολογία όλων σχεδόν των ειδών και κατηγοριών παραγωγικών ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στη χώρα μας.
Είναι αλήθεια ότι η Οικονομική της Ζωϊκής Παραγωγής ξεκίνησε ως ένα τμήμα της Οικονομικής της Γεωργικής Παραγωγής και σήμερα διαμορφώνεται σε αυτοτελή τομέα αυτής αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι έχουν καθιερωθεί ήδη ξεχωριστά μαθήματα οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διαμόρφωση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν αμιγείς εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής, εκτός ορισμένων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων νομαδικής μορφής, και η παραγωγή ζωϊκών προϊόντων επιτυγχάνονταν από κλάδους ζωϊκής παραγωγής στα πλαίσια μικτών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, αργότερα διαμορφώθηκαν αμιγείς τύποι εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής. Πρόσφατα μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο μια εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής να αποτελείται αποκλειστικά από ένα και όχι περισσότερους κλάδους ζωϊκής παραγωγής(Βοοτροφία, Προβατοτροφία, Αιγοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, κ.λπ.) και αρκετές φορές μάλιστα να συμπίπτει η έννοια της εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής με την αντίστοιχη ενός υποκλάδου ζωϊκής παραγωγής (Βοοτροφία γαλακτοπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης, Πτηνοτροφία αυγοπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης). Με βάση την έννοια του κλάδου και της εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής τόσο στο παρελθόν, όσο και στις τελευταίες 10ετίας προχωρήσαμε στην οικονομική διερεύνηση της ζωϊκής παραγωγής αρχικά (τις 10ετίες του 1950 και 1960) υπό τη μορφή κλάδων ζωϊκής παραγωγής στα πλαίσια γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αργότερα (μετά τις 10ετίες του 1960 και 1970) υπό τη μορφή αμιγών εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής. Στην πρώτη περίπτωση η τεχνικοοικονομική διερεύνηση είχε ως αντικείμενο τους κλάδους ζωϊκής παραγωγής και απέβλεπε στην επισήμανση της συμβολής τους στην οικονομικότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η τεχνικοοικονομική διερεύνηση αποβλέπει στην επισήμανση αφενός μεν της βιωσιμότητος ή μη των διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής υπό τις συνθήκες της χώρας μας, αφετέρου δε των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς.
Η πρωτοτυπία του βιβλίου αυτού εστιάζεται κατά τη γνώμη μας σε δύο σημεία:

 1. στο γεγονός ότι η θεωρία είναι προσαρμοσμένη αποκλειστικά στη ζωϊκή παραγωγή και τα συνοδεύοντα αυτή αριθμητικά παραδείγματα προέρχονται κατά κανόνα από την ανάλυση πρωτογενών τεχνικοοικονομικών δεδομένων της ελληνικής ζωϊκής παραγωγής, και
 2. στο γεγονός ότι η παραπάνω θεωρία ακολουθείται από ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική ανάλυση με πραγματικά δεδομένα όλων σχεδόν των τύπων εκμεταλλεύσεων και κλάδων ζωϊκής παραγωγής της χώρας μας. Κι αυτό γιατί είχαμε τη σπάνια ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας γεωργοοικονομολόγος σε παγκόσμια κλίμακα να ασχοληθεί ερευνητικά επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με τα οικονομικά προβλήματα της ζωϊκής παραγωγής. Επιπρόσθετα, το βιβλίο αυτό αναμένεται να αποτελέσει για πολλά χρόνια πηγή άντλησης τεχνικοοικονομικών δεδομένων και τεχνικοοικονομικών συντελεστών για όλους σχεδόν τους κλάδους της ζωϊκής μας παραγωγής που περιέχονται στους 210 πίνακες και στα 36 σχήματα. Το τελευταίο στηρίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά προσφέρονται συναρτήσει απόδοσης, μεγέθους, φυλής, γαλακτικής περιόδου, αριθμού τοκετού, χρονικής περιόδου τοκετού, εποχής εκτροφής, χρονικής διάρκειας εκτροφής, τρόπου εκτροφής και άλλων σημαντικών παραμέτρων.

Με βάση τα προαναφερθέντα πιστεύεται ότι η δημοσίευση του βιβλίου αυτού θα φανεί χρήσιμη όχι μόνο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των κατευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ζωϊκής Παραγωγής και στους επιχειρηματίες κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους, αλλά και στους ασχολούμενους με την ορθολογιστική οργάνωση του βασικού αυτού τομέα της γεωργικής και γενικότερα της εθνικής μας οικονομίας.


Περιεχόμενα

Μέρος Πρώτο
Εισαγωγή στην Οικονομική της Ζωϊκής Παραγωγής

1: Έννοια, Περιεχόμενο, Εξέλιξη και Σχέσεις Οικονομικής της Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής
 2. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής
 3. Σχέσεις της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής με τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνολογική μεταβολή
 4. Σχέσεις της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής με τη γενετική βελτίωση και τη διατροφή των παραγωγικών ζώων

2: Βασικές Αρχές και Θεμελιώδεις Νόμοι της Οικονομικής που συνδέονται με τη Ζωϊκή Παραγωγή

 1. Η εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των αρχών της παραγωγής στη ζωϊκή παραγωγή
 2. Ο νόμος των μεταβαλλομένων αναλογιών και η σημασία του στο πλαίσιο της ζωϊκής παραγωγής
 3. Συνδυασμός συντελεστών παραγωγής στα πλαίσια της ζωϊκής παραγωγής
 4. Συνδυασμός κλάδων παραγωγής στα πλαίσια της ζωϊκής παραγωγής
 5. Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές του κόστους παραγωγής που σχετίζονται με τη ζωϊκή παραγωγή
 6. Έννοια και σημασία του συγκριτικού πλεονεκτήματος στη ζωϊκή παραγωγή

3: Η Γεωργική Λογιστική, Εκτιμητική και Στατιστική στην Υπηρεσία της Οικονομικής της Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Η γεωργική λογιστική βασική προϋπόθεση ορθολογιστικής οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Η γεωργική εκτιμητική απαραίτητη για τον προσδιορισμό της οικονομικότητος των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 3. Η γεωργική στατιστική αναγκαιότατη για την εξαγωγή βασικών δεικτών στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής
 4. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πολύτιμο όργανο στην προσπάθεια δημιουργίας σύγχρονων και καλά οργανωμένων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής

Μέρος Δεύτερο
Συντελεστές Παραγωγής στη Ζωϊκή Παραγωγή

4: Το Έδαφος στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και κατηγορίες εδάφους εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Το έδαφος ως βάση της παραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 3. Αξία και ενοίκιο εδάφους σε σύγκριση με τη χρήση του στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής

5: Η Εργασία στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και κατηγορίες εργασίας εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Αμοιβή εργασίας και αξιοποίηση αυτής στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής
 3. Απαιτήσεις σε εργασία των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και αντιμετώπιση αυτών
 4. Βαθμός απασχόλησης γεωργικής οικογένειας εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 5. Μέτρηση μονάδος εργασίας και αποτελεσματικότητα αυτής στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής
 6. Οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα παραγωγών που διευθύνουν εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής

6: Το Κεφάλαιο στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και διάκριση κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Πηγές, αμοιβή και χρήση κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 3. Η σημασία του κεφαλαίου στις σύγχρονες εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής

Μέρος Τρίτο
Οργάνωση Ζωϊκής Παραγωγής

7: Εκμεταλλεύσεις και Κλάδοι Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια, περιεχόμενο και χαρακτηριστικά εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Έννοια και διάκριση κλάδων ζωϊκής παραγωγής

8: Τύποι Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια και σημασία τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Μεθοδολογία και κριτήρια καθορισμού τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 3. Θεωρία εκλογής ζώων παραγωγής σε μια εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής
 4. Διαμόρφωση τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και παράγοντες που την επηρεάζουν
 5. Eιδικευμένοι και μη ειδικευμένοι τύποι εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής, αιτίες που τους προκαλούν και πλεονεκτήματα αυτών

9: Μέγεθος Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Έννοια και κριτήρια προσδιορισμού του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής
 2. Μικρό και μεγάλο μέγεθος εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και συγκριτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους
 3. Οικογενειακή και επιχειρηματική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής
 4. Πλήρους και μερικής απασχόλησης εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής

10: Μορφές Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής

 1. Ατομική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής
 2. Συνεταιρική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής
 3. Συνεταιριστική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής
 4. Εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής που παράγει βάσει συμβολαίων

11: Εκμεταλλεύσεις Συμβατικού και Βιολογικού Τρόπου Παραγωγής Ζωϊκών Προϊόντων

 1. Έννοια και περιεχόμενο εκμεταλλεύσεων συμβατικού και βιολογικού τρόπου παραγωγής ζωϊκών προϊόντων
 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκμεταλλεύσεων συμβατικού και βιολογικού τρόπου παραγωγής ζωϊκών προϊόντων
 3. Τύποι εκμεταλλεύσεων και κλάδοι παραγωγής που προσφέρονται περισσότερο για την παραγωγή ζωϊκών προϊόντων με βιολογικό τρόπο
 4. Προοπτικές εκμεταλλεύσεων και κλάδων παραγωγής ζωϊκών προϊόντων με βιολογικό τρόπο

12: Διάρθρωση Ζωϊκού Παραγωγικού Κεφαλαίου και Ζωϊκής Παραγωγής της Χώρας, Χωροταξική Κατανομή αυτών και Ακαθάριστη αξία Ζωϊκών Προϊόντων

 1. Αριθμός παραγωγικών ζώων και πτηνών κατά είδος, παραγωγή ζωϊκών προϊόντων και ακαθάριστη αξία αυτών για το σύνολο της χώρας
 2. Αριθμός παραγωγικών ζώων και πτηνών κατά είδος συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής
 3. Παραγωγή ζωϊκών προϊόντων κατά είδος παραγωγικού ζώου και πτηνού συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής
 4. Ακαθάριστη αξία ζωϊκών προϊόντων κατά κλάδους ζωϊκής παραγωγής συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής

Μέρος Τέταρτο
Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Ζωϊκής Παραγωγής

13: Συγκέντρωση και Επεξεργασία Φυσικών ή Τεχνικών και Οικονομικών Δεδομένων

 1. Μεθοδολογία συλλογής φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων
 2. Μεθοδολογία ανάλυσης φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων

14: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Βοοτροφίας Γαλακτοπαραγωγής

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά αγελάδα συναρτήσει απόδοσης γάλακτος
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης βοοτροφικής εκμετάλλευσης γαλακτοπαραγωγής
 5. Ανάλυση παραγωγικότητος βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής
 6. Προσδιορισμός οικονομικών σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μέθοδοι υπολογισμού τους
 7. Τεχνικοοικονομική σύγκριση γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας μεταξύ τεσσάρων χρονικών περιόδων κατά την 35ετία 1964-1998
 8. Προοπτικές βοοτροφίας γαλακτοπαραγωγής

15: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Βοοτροφίας Κρεατοπαραγωγής

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά αγελάδα κρεατοπαραγωγής
 4. Ανάλυση παραγωγικότητος βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής εκτατικής εκτροφής
 5. Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στη βοοτροφία κρεατοπαραγωγής
 6. Προοπτικές βοοτροφίας κρεατοπαραγωγής

16: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Προβατοτροφίας

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος και κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση και σύγκριση προβατίνων κατά ομάδες φυ-λών ή κατά κλάσεις απόδοσης γάλακτος και αμνών
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση προβατίνων κατά φυλές μεταβαλλομένης της απόδοσης σε γάλα και αρνιά με βάση τη γαλακτική περίοδο και τη χρονική περίοδο τοκετού
 5. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης προβατοτροφικής εκμετάλλευσης
 6. Ανάλυση παραγωγικότητος προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
 7. Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια για προβατίνες
 8. Προοπτικές προβατοτροφίας

17: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Αιγοτροφίας

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος και κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση και σύγκριση αιγών κατά φυλές
 4. Ανάλυση παραγωγικότητος αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων
 5. Προοπτικές αιγοτροφίας

18: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Χοιροτροφίας

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή χοιρινού κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά χοιρομητέρα συναρτήσει απόδοσης
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης συναρτήσει μεγέθους
 5. Ανάλυση παραγωγικότητος χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων
 6. Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια
 7. Συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ Ελλάδος και πέντε άλλων χοιροτροφικά αναπτυγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 8. Προοπτικές χοιροτροφίας

19: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Πτηνοτροφίας Αυγοπαραγωγής

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων και ορνίθων αυγοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή αυγών και κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους και απόδοσης αυγών ετησίως
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει χρονικής διάρκειας αυγοπαραγωγικού κύκλου
 5. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει τρόπου εκτροφής τους
 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα της όρνιθος αυγοπαραγωγής
 7. Ανάλυση παραγωγικότητος πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής
 8. Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής
 9. Προοπτικές πτηνοτροφίας αυγοπαραγωγής

20: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Πτηνοτροφίας Κρεατοπαραγωγής

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων και ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή κρέατος
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής κατά εποχές του έτους
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει αριθμού εκτροφών ετησίως
 5. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους
 6. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει βαθμού εκμηχάνισης
 7. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει ποσοστού απωλειών
 8. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει χρονικής διάρκειας εκτροφής
 9. Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει συντελεστού μετατρεψιμότητος
 10. Σύγκριση προαναφερθέντων παραγόντων τεχνικοοικονομικής ανάλυσης ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και αξιολόγηση αυτών
 11. Εκτίμηση του βαθμού μεταβολής της οικονομικότητος των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει ορισμένων βασικών παραγόντων
 12. Ανάλυση παραγωγικότητος πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής
 13. Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κρεατοπαραγωγής
 14. Τεχνικοοικονομική σύγκριση κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας μεταξύ τριών χρονικών περιόδων κατά την τελευταία 30ετία
 15. Προοπτικές κρεατοπαραγωγικής πτηνοτροφίας

21: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μελισσοκομίας

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή μελιού
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει μεγέθους
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει απόδοσης
 5. Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει τρόπου άσκησης της μελισσοκομίας και συμμετοχής ή μη των μελισσοκόμων σε συνεταιρισμό
 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα των μελισσών
 7. Ανάλυση παραγωγικότητος μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων
 8. Προοπτικές Μελισσοκομίας

22: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Σηροτροφίας

 1. Εισαγωγή
 2. Διάρθρωση σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων και χωροταξική κατανομή αυτών
 3. Τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους
 4. Τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης
 5. Παράγοντες αποφυγής της ζημίας και βελτίωσης του εισοδήματος των σηροτρόφων
 6. Ανάλυση παραγωγικότητος σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων
 7. Προοπτικές Σηροτροφίας