Κωδικοποίηση Χρησιμοποιούμενης Διεθνώς Γεωργοοικονομικής Ορολογίας

25,23

N-id: 1469 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 320 Σχήμα: 20 x 27 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-307-4 Κωδικός Ευδόξου: 12851476 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H έκδοση αυτή παρουσιάζει για πρώτη φορά τη χρησιμοποιούμενη διεθνώς γεωργοοικονομική ορολογία κατά ενότητες και υποενότητες που αντιστοιχούν σε κλάδους και υποκλάδους της οικονομικής και της αγροτικής οικονομικής. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών η ορολογία αυτή δίνεται στο τέλος του βιβλίου κατά αλφαβητική σειρά όταν οι όροι είναι μονολεκτικοί και κατά σειρά σπουδαιότητος κάθε λέξης όταν οι όροι είναι πολυλεκτικοί.
Είναι η πληρέστερη και πολυπληθέστερη (2.300 λήμματα) από τις παρουσιασθείσες μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις της γεωργοοικονομικής ορολογίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Η έννοια, το περιεχόμενο και η σημασία κάθε μορφής γεωργοοικονομικού όρου παρουσιάζεται αναλυτικά, ενώ ο τίτλος του αποδίδεται και στα αγγλικά. Για ορισμένους μάλιστα όρους που αναφέρονται σε μορφές οικονομικού αποτελέσματος περιλαμβάνεται και ο τρόπος υπολογισμού τους.
Απευθύνεται πρωτίστως στους γεωπόνους – γεωργοοικονομολόγους, στους φοιτητές γεωπονίας και στους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης αγροτικής οικονομίας, αλλά και στους οικονομολόγους που ασχολούνται με γεωργοοικονομικά θέματα.
Η παρούσα έκδοση, ως αναπληρώνουσα ένα σημαντικό κενό στο χώρο της ελληνικής επιστημονικής γεωργοοικονομικής ορολογίας, πιστεύεται ότι θα αποβεί πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με τον ευρύτατο κλάδο της αγροτικής οικονομικής.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Παρουσίαση χρησιμοποιούμενης γεωργοοικονομικής ορολογίας κατά ενότητες και υποενότητες

1. Ορολογία συναντώμενη στην εισαγωγή της οικονομικής και της αγροτικής οικονομικής

 • Ορισμένοι γενικοί όροι της οικονομικής (π.χ. διάκριση οικονομικής, οικονομική πολιτική, μορφές οικονομίας, ανάλυση και συστήματα οικονομίας, κλπ.) και της αγροτικής οικονομικής (π.χ. τομείς αυτής, μορφές έρευνας, κλπ.)

2. Ορολογία συναντώμενη στην οικονομική της παραγωγής και ειδικότερα της γεωργικής παραγωγής

 1. Ορισμένοι θεμελιώδεις όροι της οικονομικής της παραγωγής και οι αναφερόμενοι στη συνάρτηση παραγωγής και των σχέσεων αυτής, στους δείκτες τιμών και εκλογής, στους αριθμοδείκτες και στους τιμαρίθμους
 2. Όροι αναφερόμενοι στις σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος, στις ελαστικότητες παραγωγής και τις αντίστοιχες υποκατάστασης συντελεστών και προϊόντων, στις σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και στις σχέσεις μεταξύ κλάδων παραγωγής ή παραγόμενων προϊόντων
 3. Όροι σχετιζόμενοι με τις προσόδους κλίμακος, αναλογικότητος και μεγέθους των οικονομικών μονάδων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, καθώς και οι όροι που συνδέονται με τον κίνδυνο, την αβεβαιότητα και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων

3. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στην οικονομική της διάθεσης της παραγωγής και ειδικότερα της γεωργικής παραγωγής (μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων)

 1. Οι όροι των αναγκών, των αγαθών και των διαφόρων κατηγοριών αυτών, καθώς και εκείνοι της χρησιμότητος, της ωφελιμότητος και της κατανάλωσης των αγαθών
 2. Οι όροι της αγοράς και των διαφόρων ειδών αυτής (π.χ. ελεύθερη, τοπική, εθνική, διεθνής, κλπ. αγορά, τέλειoς και ατελής ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο και ολιγοψώνιο, μονοπώλιο και μονοψώνιο, κλπ.)
 3. Οι όροι της ζήτησης και της προσφοράς των αγαθών ή προϊόντων και των συναφών εννοιών τους
 4. Οι όροι της αξίας και των διαφόρων τιμών των αγαθών ή προϊόντων (π.χ. ανώτατη, κατώτατη, ασφαλείας, παρέμβασης, χονδρική, λιανική, παραγωγού, αγοραία, ντάμπινγκ, στόχου, κλπ.)
 5. Οι όροι των λειτουργιών που μεσολαβούν από τη στιγμή που τα αγαθά ή προϊόντα φεύγουν από τους παραγωγούς και φθάνουν στους καταναλωτές, δηλ. το κυρίως μάρκετινγκ αυτών (π.χ. τυποποίηση, ταυτοποίηση, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση, διαφήμιση, κανάλια διανομής, κόστος αυτών, κλπ).

4. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στη γενική και γεωργική λογιστική, εκτιμητική και στατιστική

 1. Οι όροι των βασικών αρχών, μεθόδων, συστημάτων, βιβλίων, σχεδίων, λογαριασμών και εγγραφών της λογιστικής
 2. Οι όροι της απογραφής (ενεργητικό, παθητικό, καθαρά περιουσία), του ισολογισμού και των σχέσεων αυτών
 3. Οι όροι των αρχών και μεθόδων της γεωργικής εκτιμητικής και εκείνοι της απόσβεσης με τους παράγοντες προσδιορισμού της και τις μεθόδους υπολογισμού της, καθώς και της εκτίμησης των διαφόρων μορφών του ενεργητικού.
 4. Οι βασικοί όροι της στατιστικής, των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων, των γραφικών παραστάσεων, των κατανομών, των μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς και των διαφόρων κατηγοριών μεταβλητών
 5. Οι όροι της παλινδρόμησης ή συμμεταβολής και των συντελεστών της, της συσχέτισης και των συντελεστών της, του επιπέδου σημαντικότητος, των ορίων εμπιστοσύνης και των κατανομών, της δειγματοληψίας, τους δείγματος και του σφάλματος

5. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στη μικροοικονομία και κυρίως στη γεωργική μικροοικονομία (οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων)

 1. Οι εισαγωγικοί όροι της μικροοικονομίας και ειδικότερα της γεωργικής μικροοικονομίας (διοίκησης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων)
 2. Οι όροι των βασικών συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο) και του παραγωγού ως διευθυντού της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης
 3. Οι όροι των τύπων, του μεγέθους, του είδους και των μορφών οργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων και των διαφόρων κατηγοριών κλάδων γεωργικής παραγωγής
 4. Οι όροι του κόστους παραγωγής και των διαφόρων κατηγοριών αυτού (π.χ. συνολικό, σταθερό, μεταβλητό, οριακό, εναλλακτικό, πρότυπο, κανονικό, πραγματικό, βραχυχρόνιο, χρηματικό, κλπ.)
 5. Οι όροι της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας με τις αντίστοιχες συναρτήσεις μέτρησης αυτής
 6. Οι όροι του απλού και του μαθηματικού προγραμματισμού και των μεθόδων οργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων (π.χ. προϋπολογισμός και σχεδιασμός με τις διάφορες μορφές τους, απλοποιημένος, γραμμικός, παραμετρικός, τετραγωνικός και δυναμικός προγραμματισμός, κλπ.)
 7. Οι όροι της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων και του υπολογισμού του οικονομικού αποτελέσματος αυτών υπό τις διάφορες μορφές του (π.χ. ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα, διάφορες κατηγορίες δαπανών, ακαθάριστο και καθαρό κέρδος, κλπ.)

6. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στη μακροοικονομία περικλειόμενης και της γεωργικής μακροοικονομίας

 1. Οι εισαγωγικοί όροι της γενικής και γεωργικής μακροοικονομίας και εκείνοι της κατανάλωσης, της αποταμίευσης, των οικονομικών διακυμάνσεων, του εθνικού νομίσματος και της αγοραστικής αξίας του χρήματος
 2. Οι όροι του εγχώριου και του εθνικού προϊόντος και οι αντίστοιχοι του εγχώριου και του εθνικού εισοδήματος, οι όροι της προστιθέμενης αξίας, των εθνικών λογαριασμών, του επιπέδου ζωής, του δημοσιονομικού πλεονάσματος και ελλείμματος, των δημοσίων δαπανών, του δημοσίου χρέους, κλπ
 3. Οι όροι των διαφόρων μορφών εμπορίου και ισοζυγίου, των εισαγωγών και εξαγωγών, του ντάμπινγκ, του κλίρινγκ, των δασμών, των ποσοστώσεων, κλπ
 4. Οι όροι του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης και της ανεργίας υπό τις διάφορες μορφές τους, του πληθωρισμού και των διαφόρων μορφών αυτού, του αντιπληθωρισμού και του αποπληθωρισμού

7. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στην αγροτική πολιτική, στη συνεταιριστική οικονομία και στην Eυρωπαϊκή Oικονομική Kοινότητα (σημερινή Eυρωπαϊκή Ένωση)

 1. Οι όροι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κυρίως αγροτική πολιτική (π.χ. γαιοκτητική πολιτική, αγροτική μεταρρύθμιση, απαλλοτρίωση, αναδασμός κλπ.), τις επιδοτήσεις και την αγροτική πίστη
 2. Οι όροι που συνδέονται με τη συνεταιριστική οικονομία (συνεταιρισμοί, συνεργατισμός, αγροτικοί σύλλογοι, κλπ.)
 3. Οι όροι που συνδέονται με την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, την αγροτική πολιτική και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ορισμένοι όροι τιμών που καθιερώθηκαν απ’ αυτή

8. Ορολογία συνδεδεμένη με τη γενική και γεωργική χρηματοδότηση

 1. Οι όροι που συνδέονται με τον παράγοντα χρόνο (π.χ. επιτόκια, τόκοι, ανατοκισμός, προεξόφληση, μελλοντική και παρούσα αξία, κλπ)
 2. Οι όροι που συνδέονται με τις χρήσεις του κεφαλαίου, τις επενδύσεις και τη μεθοδολογία αξιολόγησης αυτών

9. Ορολογία συνδεόμενη με την κοινωνικοοικονομική και γεωργοοικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογία και την καινοτομία

 1. Οι όροι που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα εκείνη του αγροτικού τομέα
 2. Οι όροι που αναφέρονται στις έννοιες της τεχνολογίας και της καινοτομίας και ειδικότερα σ’ εκείνες που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα

10. Ορολογία χρησιμοποιούμενη στην οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

 1. Οι όροι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον από φυσικής και οικονομικής πλευράς και τις εξωτερικές επιδράσεις αυτού
 2. Οι όροι που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους και τις πηγές ενέργειας
 3. Οι όροι που συνδέονται με τις πηγές παραγωγής και τους διαφόρους τρόπους γεωργικής παραγωγής

Χρησιμοποιηθείσα Βιβλιογραφία
Ευρετήριο