Γεωργική Λογιστική και Οικονομική Ανάλυση

Με αρχές και εφαρμογές γεωργικής εκτιμητικής

10,60

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1011 Κατηγορίες: , Σελίδες: 592 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1993

Η έκδοση αυτή κρίθηκε σκόπιμη όχι μόνο για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης εφαρμογής της λογιστικής στην κεφαλαιακώς ενταντική γεωργία. Πιο συγκεκριμένα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τους φοιτητές της Γεωπονίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, αλλ’ απευθύνεται συγχρόνως τόσο στους ειδικούς επιστήμονες, που απασχολούνται με τα οικονομικά προβλήματα της γεωργίας, όσο και στους επιχειρηματίες γεωργούς, για τους οποίους η λογιστική αποτελεί το αναγκαίο όργανο παρακολουθήσεως και τεχνικοοικονομικής αναλύσεως των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και των κλάδων γεωργικής παραγωγής.
Με βάση τα προαναφερθέντα, κεντρική γραμμή του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση ενός συστήματος γεωργικών λογαριασμών και εγγραφών με το οποίο να εξασφαλίζεται αφ’ ενός μεν η μέτρηση της οικονομικότητος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων και η επισήμανση των αιτίων που εμποδίζουν την επίτευξη μεγαλύτερου οικονομικού αποτελέσματος, αφ’ ετέρου δε η συγκέντρωση των απαραίτητων φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, τα οποία απαιτούν οι σύγχρονοι μέθοδοι τεχνικοοικονομικής αναλύσεως αυτών. Για την πληρέστερη κατανόηση της μορφής, του είδους, της λειτουργίας και της αναλύσεως των γεωργικών λογαριασμών και εγγραφών κρίθηκε σκόπιμο, από εκπαιδευτικής απόψεως, να δοθούν συνοπτικά ορισμένες αρχές της γενικής λογιστικής. Παράλληλα όμως με τη γεωργική λογιστική, ιδιαίτερα έμφαση δίνεται και στη γεωργική εκτιμητική αφ’ ενός μεν διότι αποτελεί βασική προϋπόθεση εφαρμογής της λογιστικής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφ’ ετέρου δε διότι η παρουσία της στη γεωργική πράξη γίνεται συνεχώς αναγκαιότερη για την επίλυση πολλών προβλημάτων, που σχετίζονται με την όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση της αξίας των περουσιακών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Έτσι, η ύλη του βιβλίου αυτού διαιρείται σε έξι κύρια μέρη. Το πρώτο απ’ αυτά περιλαμβάνει την εισαγωγή στη γενική και γεωργική λογιστική με την έννοια, το περιεχόμενο, το αντικείμενο, τους σκοπούς, την ιστορική εξέλιξη και τη διάκριση της λογιστικής, τις μεθόδους και τα συστήματα αυτής, τα τηρούμενα από κάθε σύστημα λογιστικά βιβλία, την έννοια και τη σημασία των λογαριασμών, τις κατηγορίες αυτών και τα λογιστικά σχέδια.
Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στη γωργική εκτιμητική, απογραφή και απόσβεση και περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τους αναγκαίους τύπους από τα οικονομικά μαθηματικά, την έννοια, το περιεχόμενο, τις γενικές αρχές, τις συναντώμενες δυσχέρειες και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτιμήσεως, την έννοια, τη σημασία και την ημερομηνία της απογραφής, το ενεργητικό, το παθητικό, την καθαρά περιουσία, τους τρόπους κατατάξεως των στοιχείων αυτών και τον ισολογισμό, την έννοια και το σκοπό της αποσβέσεως, τους παράγοντες προσδιορισμού αυτής και τις μεθόδους υπολογισμού της, και τέλος τους τρόπους εκτιμήσεως και υπολογισμού της αξίας της γεωργικής εκμεταλλεύσεως ως ενιαίου συνόλου και κάθε κατηγορίας των περουσιακών στοιχείων αυτής χωριστά. Το μέρος αυτό προτάσσεται της κυρίως γεωργικής λογιστικής, διότι η γνώση τόσο της εκτιμητικής, όσο και της απογραφής με την απόσβεση θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της λογιστικής στις κάθε μορφής γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Το τρίτο μέρος είναι το σπουδαιότερο απ’ όλα και αναφέρεται στη λογιστική των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως τεχνικοοικονομικών μονάδων, με τα υπάροχνται και το προτεινόμενο σύστημα γεωργικών λογαριασμών, και μάλιστα υπό τη μορφή λογιστικού παραδείγματος, την έννοια, τη σημασία και το είδος των γεωργικών λογαριασμών και εγγραφών σε συνδυασμό με το λογιστικό έτος, το σχέδιο παραγωγής της γεωργικής εκμεταλλεύσεως, τη σύνθεση της γεωργικής οικογένειας από απόψεως διαθέσιμης εργασίας, τη λογιστική παρακολούθηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως με την απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής, την τήρηση γεωργικών λογαριασμών με τις εγγραφές φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων των κλάδων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, ως και των μηχανημάτων και των τυχόν ζώων εργασίας της εκμεταλλεύσεως, τις γενικής φύσεως εισπράξεις και πληρωμές, τις χρεώσεις και πιστώσεις, και την ανάλυσων όλων αυτών με την επισήμανση ορισμένων τεχνικοοικονομικών σχέσεων και τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος υπό τις διάφορες αυτού μορφές, για τον καθορισμό της οικονομικότητος της εκμεταλλεύσεως και του επιπέδου αναπτύξεώς της.
Το τέταρτο μέρος συνδέεται με τη λογιστική των αυτοτελών κλάδων γεωργικής παραγωγής, εφ’ όσον για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολουθείται λογιστικά ολόκληρη η γεωργική εκμετάλλευση. Είναι η περίπτωση της μη εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικών λογαριασμών, αλλά η δια λογαριασμών και εγγραφών πλήρης παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής της εκμεταλλεύσεως. Η λογιστική των αυτοτελών κλάδων γεωργικής παραγωγής περιλαμβάνει την έννοια αυτών, τις δυσχέρειες τηρήσεως γεωργικών λογαριασμών και την παρακολούθηση και τεχνικοοικονομική ανάλυση αυτών για τη διαπίστωση της οικονομικής τους θέσεως στο πλαίσιο μιας γεωργικής εκμεταλλεύσεως ή περιοχής και της δυναότητος βελτιώσεως αυτής.
Το πέμπτο μέρος ασχολείται με τη λογιστική αφ’ ενός μεν των ομαδικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κλάδων ομαδικής γεωργικής παραγωγής, αφ’ ετέρου δε της από κοινού χρήσεως γεωργικών μηχανημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια, τη σημασία και τις περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν τη δημιουργία αυτών στη συμμετοχή κάθε συνεταίρου στη λογιστική παρακολούθηση των ομαδικών εκμεταλλεύσεων, κλάδων παραγωγής και μηχανημάτων, και στον επιμερισμό αφ’ ενός μεν του επιτυγχανομένου οικονομικού αποτελέσματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή των κλάδων γεωργικής παραγωγής, αφ’ ετέρου δε των ετησίων δαπανών των μηχανημάτων μεταξύ των συνεταίρων.
Το έκτο μέρος επισημαίνει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της λογιστικής στη σύγχρονη γεωργία με την ανάγκη ευρείας εφαρμογής της στις γεωργικής εκμεταλλεύσεις και μάλιστα τώρα με τη σχεδιαζόμενη οικονομική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις τηρήσεως από τους γεωργούς πλήρους συστήματος γεωργικών λογαριασμών ή ορισμένων μόνο τεχνικοοικονομικών δεδομένων, σε συνδυασμό με το ρόλο των ιδρυμάτων ερεύνης και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, και με τη χρησιμότητα των γεωργικών λογαριασμών και εγγραφών (ειδικότερα ορισμένων φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων) στη γεωργική εκπαίδευση, στη γεωργική έρευνα, στο γεωργικό προγραμματισμό, στις γεωργικές εφαρμογές και στη γεωργική πολιτική.
Τέλος, στα παραρτήματα δίνονται αφ’ ενός μεν αριθμητικό παράδειγμα λογιστικής παρακολουθήσεως και τεχνικοοικονομικής αναλύσεως μιας γεωργικής εκμεταλλεύσεως, για την καλύτερη εφαρμογή και εμπέδωση της έννοιας και σημασίας των γεωργικών λογαριασμών και εγγραφών, και αφ’ ετέρου δε ειδικοί πίνακες απ’ ευθείας υπολογισμού ορισμένων σχέσεων, οι οποίες αποτελούν τμήματα τύπων από τα οικονομικά μαθηματικά.
Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να κατανοηθούν πλήρως οι βασικές αρχές της λογιστικής, διότι αναμφίβολα με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επιτυχής εγγραφή των διαφόρων φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, από τα οποία εξαρτώνται τόσο η παρουσίαση της πραγματικής καταστάσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των κλάδων γεωργικής παραγωγής, όσο και οι δυνατότητες βελτιώσεώς τους.
Πιστεύεται ότι το βιβλίο αυτό θα αποδειχθεί χρήσιμο πέραν των φοιτητών της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, και στους γεωργοοικονομολόγους, οικονομολόγους, μελετητές, αρμοδίου του Υπουργείου Γεωργίας, της Αγροτικής Τραπέζης, των Γεωργικών Οργανισμών και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, και λοιπούς ειδικούς, διότι το περιεχόμενό του απεικονίζει την 40ετή και πλέον πείρα του συγγραφέα τόσο στον τομέα της διδασκαλίας, των φροντιστηρίων και των ασκήσεων στο Πανεπιστήμιο, όσο και στον τομέα της ερεύνης και εφαρμογής σε εκατοντάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε χιλιάδες μεμονωμένους κλάδους γεωργικής παραγωγής στην ελληνική γεωργία.


Περιεχόμενα

Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή στη Γενική και Γεωργική Λογιστική

 1. Έννοια, Σκοποί και Διάκριση της Λογιστικής
  1. Έννοια και περιεχόμενο της λογιστικής
  2. Aντικείμενο της λογιστικής
  3. Σκοποί της λογιστικής
  4. Iστορική εξέλιξη της λογιστικής
  5. Διάκριση λογιστικής ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής της
 2. Mέθοδοι, Συστήματα και Bιβλία της Λογιστικής
  1. Mέθοδοι της λογιστικής
  2. Λογιστικά συστήματα
  3. Λογιστικά βιβλία
 3. Λογαριασμοί και Λογιστικό Σχέδιο
  1. Έννοια και σημασία των λογαριασμών
  2. Tεχνική τηρήσεως και τρόπος ενημερώσεως των λογαριασμών
  3. Kατηγορίες λογαριασμών
  4. Λογιστικό σχέδιο

  Μέρος Δεύτερο: Γεωργική Eκτιμητική, Aπογραφή και Aπόσβεση

 4. Bασικές Έννοιες και Aναγκαίοι Tύποι από τα Oικονομικά Mαθηματικά
  1. Έννοια και διάκριση τόκου και αξίας κεφαλαίου
  2. Yπολογισμός του τόκου και της αξίας του κεφαλαίου
  3. Έννοια και διάκριση της περιοδικής προσόδου ή δαπάνης και της αξίας αυτής
  4. Yπολογισμός της αξίας των περιοδικών προσόδων ή δαπανών
  5. Έννοια και υπολογισμός της αποσβέσεως ενός δανείου και της ανανεώσεως ενός περιουσιακού στοιχείου
 5. Aρχές, Δυσχέρειες και Mέθοδοι της Eκτιμήσεως
  1. Έννοια και περιεχόμενο της εκτιμήσεως
  2. Γενικές αρχές και βασικές επιδιώξεις της εκτιμήσεως
  3. Δυσχέρειες εκτιμήσεως και τρόποι αντιμετωπίσεως αυτών
  4. Mέθοδοι εκτιμήσεως και τρόποι υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
 6. Γεωργική Aπογραφή και Iσολογισμός
  1. Έννοια, σημασία και διάκριση της απογραφής
  2. Hμερομηνία απογραφής
  3. Eνεργητικό, παθητικό και καθαρά περιουσία
  4. Tρόποι κατατάξεως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
  5. Έννοια, περιεχόμενο, παρουσίαση και σημασία του ισολογισμού
  6. Eίδη και ιδιότητες του ισολογισμού
 7. H Aπόσβεση στη Γεωργική Eκτιμητική και Λογιστική
  1. ‘Έννοια, αίτια και σκοπός της αποσβέσεως
  2. Παράγοντες προσδιορισμού της αποσβέσεως
  3. Mέθοδοι υπολογισμοήυ της αποσβέσεως
 8. Eφαρμογές Γεωργικής Eκτιμητικής
  1. Περιπτώσεις που επιβάλλουν την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων και σημασία αυτών
  2. Φυσικές ποσότητες των περιουσιακών στοιχείων
  3. Eκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά κατηγορίες
  4. Aπό κοινού εκτίμηση της αξίας περισσοτέρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων

  Μέρος Tρίτο: Λογιστική Γεωργικών Eκμεταλλεύσεων

 9. Συστήματα, Λογαριασμοί, Eγγραφές και Λογιστικό Έτος
  1. Συστήματα λογιστικής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  2. Γεωργικοί λογαριασμοί
  3. Γεωργικές εφαρμογές
  4. Λογιστικό έτος
 10. Γεωργική Eκμετάλλευση και Λογιστική Παρακολούθηση αυτής
  1. Γεωργική εκμετάλλευση και οικογένεια
  2. Λογιστική παρακολούθηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
 11. O Aκολουθούμενος Tρόπος Λογιστικής Παρακολουθήσεως της Γεωργικής Eκμεταλλεύσεως
  1. Aπογραφή και εκτίμηση της αξίας της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  2. Tήρηση λογαριασμών απλών και σύνθετων κλάδων παραγωγής της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  3. Tήρηση άλλων λογαριασμών αναγκαίων για την πλήρη παρακολούθηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  4. Παρατηρήσεις για την ομαλή ή μη λειτουργία της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
 12. Aνάλυση και Eρμηνεία Γεωργικών Eγγραφών
  1. Aνάλυση και ερμηνεία φυσικών ή τεχνικών δεδομένων
  2. Aνάλυση και ερμηνεία οικονομικών δεδομένων
 13. Aνάλυση και Eρμηνεία Γεωργικών Λογαριασμών και Yπολογισμός Oικονομικού Aποτελέσματος
  1. Διάκριση των κλάδων της γεωργικής εκμεταλλεύσεως από απόψεως οικονομικής αναλύσεως
  2. Oικονομικό αποτέλεσμα της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  3. Aκαθάριστη πρόσοδος ή ακαθάριστο εισόδημα
  4. Παραγωγικές δαπάνες
  5. Kέρδος και οικονομικότητα
  6. Γεωργικό εισόδημα
  7. Kοινωνικό γεωργικό εισόδημα ή κοινωνικό εισόδημα εκ της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  8. Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα
  9. Aναγκαιότητα και σημασία του υπολογισμού της προσόδου ή του εισοδήματος, που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή παραγωγής
  10. Πρόσοδος από το έδαφος ή έγγειος πρόσοδος
  11. Πρόσοδος ή εισόδημα από την εργασία
  12. Πρόσοδος από το κεφάλαιο ή καθαρά πρόσοδος και αποδοτικότητα κεφαλαίου
  13. Eισόδημα πραγματοποιούμενο εκτός της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  14. Παραγωγικότητα και χρησιμοποιούμενοι συντελεστές παραγωγής
  15. Aκαθάριστο κέρδος
  16. Σταθερό κόστος της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  17. Σχηματικός τρόπος υπολογισμού ορισμένων μορφών του οικονομικού αποτελέσματος
  18. Στάδια λογιστικής παρακολουθήσεως και τεχνικοοικονομικής αναλύσεως της γεωργικής εκμεταλλεύσεως
   Μέρος Tέταρτο: Λογιστική Aυτοτελών Kλάδων Γεωργικής Παραγωγής

  1. Aυτοτελείς Kλάδοι Γεωργικής Παραγωγής και Δυσχέρειες Eφαρμογής της Λογιστικής σε αυτούς
  2. Λογιστική Παρακολούθηση Aυτοτελών Kλάδων Γεωργικής Παραγωγής
  3. Tεχνικοικονομική Aνάλυση Aυτοτελών Kλάδων Γεωργικής Παραγωγής
   Μέρος Πέμπτο: Στατιστική Oμαδικών Γεωργικών Eκμεταλλεύσεων και Kλάδων Oμαδικής Γεωργικής Παραγωγής

  1. Kλαδικές ή Συνεταιριστικές Γεωργικές Eκμεταλλεύσεις
  2. Eνοικιαζόμενες Γεωργικές Eκμεταλλεύσεις
  3. Kλάδοι Oμαδικής Γεωργικής Παραγωγής
  4. Oμαδική Xρήση Γεωργικών Mηχανημάτων
   Μέρος Έκτο: Aναγκαιότητα και Xρησιμότητα της Λογιστικής στη Σύγχρονη Γεωργία
  1. Aναγκαιότητα Eισαγωγής και Συστηματικής Eφαρμογής της Λογιστικής στη Γεωργία
  2. Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Tηρήσεως Λογαριασμών από Γεωργούς
  3. Xρησιμότητα Γεωργολογικών Δεδομένων
  • Παράρτημα I: Aριθμητικό παράδειγμα λογιστικής παρακολουθήσεως και τεχνικοοικονομικής αναλύσεως μιας γεωργικής εκμεταλλεύσεως
  • Παράρτημα II: Eιδικοί πίνακες απ’ ευθείας υπολογισμού ορισμένων σχέσεων που αποτελούν τμήματα τύπων από τα οικονομικά μαθηματικά

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.