Αντισεισμικές κατασκευές, Tόμος 1

27,93

N-id: 0447 Κατηγορίες: , Σελίδες: 400 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-054-7 Κωδικός Ευδόξου: 10974 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η ύλη επιδιώσθηκε να καλύψει κατά τρόπο σύμμετρο τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου.
Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σεισμική διέγερση και στα γενικά χαρακτηριστικά της αποκρίσεως, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια –χωρίς καθόλου υπολογισμούς– η μηχανική λειτουργία και η σεισμική παθολογία του σύνθετου σκελετού των πολυορόφων κτιρίων.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διάφορες μέθοδοι αντισεισμικού υπολογισμού με βάση το διακριτό μοντέλο των κατασκευών και με τη χρήση μητρωικών συμβολισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός αυτόματου υπολογισμού με τον Η/Υ.
Αντίθετα, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται με ενιαίο τρόπο και με αρκετά στοιχεία προωτοτυπίας οι βασικές αρχές του απλοποιημένου υπολογισμού των πολυορόφων κτιρίων σαν απλών προβόλων, με βάση το συνεχές μοντέλο και με τη χρήση αριθμητικών πινάκων.
Αλλά η πολυμορφία του αντισεισμικού σκελετού των κτιρίων επιβάλλει μία λεπτομερέστερη ανάλυση, ανάλογα με τη δομή του και με τη χρήση τόσο του διακριτού όσο και του συνεχούς μοντέλου. Για το λόγο αυτό στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται χωριστά τα αμιγή συστήματα που εμφανίζουν απλούστερη ελαστική συμπεριφορά, ενώ τα επόμενα δύο κεφάλαια αφιερώνονται για τη μελέτη των μικτών συστημάτων, το έκτο για τα συμμετρικά και το έβδομο για τα ασύμμετρα, λόγω της συνετότερης συμπεριφοράς τους στο χώρο. Μία σαφής αντίληψη της υπόψη συμπεριφοράς πιστεύουμε ότι αποκτάται με τη βοήθεια της μεθόδου των τριών πόλων που αναπτύξαμε πρόσφατα και που εκτίθεται στο έβδομο κεφάλαιο.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μία μάλλον σύντομη αναφορά στα φαινόμενα δευτέρας τάξεως χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις πληρότητας.
Η σύνταξη του εκτενούς παραρτήματος Α κρίθηκε αναγκαία όχι μόνο για τον ακριβέστερο υπολογισμό των πυρήνων βάσει της θεωρίας Vlassov, αλλά κυρίως διότι με την υπόψη θεωρία επιτυγχάνεται ο υπολογισμός και η κατανόηση της συνολικής στατικής λειτουργίας των κριτίων στο χώρο.
Στο παράρτημα Β περιέχονται οι απαιτούμενοι αριθμητικοί πίνακες για τη διευκόλυνση των υπολογισμών στην περίπτωση εφαρμογής του συνεχούς μοντέλου, ενώ στο παράρτημα Γ εκτίθενται βασικά στοιχεία της μητρωϊκής στατικής και του προγραμματισμού στον Η/Υ.


Περιεχόμενα

1. Σεισμοί και κατασκευές

 1. Γενικά
 2. Το φαινόμενο του σεισμού
 3. Αποτίμηση των σεισμών
 4. Η σεισμική δράση επάνω στις κατασκευές
 5. Η σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών
 6. Η υστερητική συμπεριφορά των κατασκευών
 7. Τα φάσματα αποκρίσεως
 8. Τα φάσματα υπολογισμού
 9. Η φιλοσοφία της αντισεισμικής ασφάλειας

2. O αντισεισμικός σκελετός των κτιρίων και η παθολογία του

 1. Γενικά
 2. Μορφολογία κτιρίων
 3. Τα κατακόρυφα αντισεισμικά στοιχεία
 4. Το αντισεισμικό δομικό σύμπλεγμα
 5. Θεμελιώσεις

3. H σεισμική απόκριση των κατασκευών

 1. Εισαγωγή
 2. Τα μοντέλα υπολογισμού
 3. Διαφορικές εξισώσεις του προβλήματος
 4. Ιδιοταλάντωση – Δυναμικά χαρακτηριστικά
 5. Παραδείγματα υπολογισμού δυναμικών χαρακτηριστικών
 6. Η μέθοδος χρονικής επαλληλίας των ιδιομορφών
 7. Η μέθοδος φασματικής επαλληλίας των ιδιομορφών
 8. Η στατική συμπεριφορά του μονόροφου κτιρίου
 9. Η δυναμική συμπεριφορά του μονόροφου κτιρίου
 10. Η ψευδοστατική μέθοδος
 11. Ο μη γραμμικός δυναμικός υπολογισμός

4. Kάμψη και στρέψη προβόλου

 1. Γενικά
 2. Απλή κάμψη – Καμπτική στρέψη
 3. Καθαρή διάτμηση – Καθαρή στρέψη
 4. Μικτή κάμψη – Μικτή στρέψη
 5. Τα αναλογικά πλαίσια
 6. Παραδείγματα
 7. Πρόβολοι σε ημιανοικτή διατομή
 8. Διακριτοποίηση του μικτού προβόλου
 9. Δυναμικός υπολογισμός του μικτού προβόλου

Παράρτημα Α: Λεπτότοιχες δοκοί

 • Εισαγωγή
 • Ορισμοί – Παραδοχές
 • Κινηματικές συνθήκες
 • Παραδείγματα
 • Ελαστικές συνθήκες
 • Εξωτερικά φορτία
 • Φορτία διατομής
 • Χρήση των φορτίων διατομής
 • Στατικές συνθήκες – Διαφορικές εξισώσεις
 • Κύριοι άξονες
 • Παραδείγματα
 • Μικτή στρέψη
 • Μοναχικά φορτία
 • Διατμητικές παραμορφώσεις

Παράρτημα Β: Aριθμητικοί πίνακες

 • Τιμές των συντελεστών τ0, μ0, ρ, γ και k
 • Τιμές του μέτρου συμπιέσεως Cz
 • Τιμές του πηλίκου λφ/λ
 • Προσεγγιστικός υπολογισμός μικτών συστημάτων
 • Ομοιόμορφη φόρτιση
 • Τριγωνική φόρτιση
 • Παραβολική φόρτιση
 • Μοναχική φόρτιση