Ακρίβος Δ. Περικλής

Aναπληρωτής Kαθηγητής Aνόργανης Xημείας

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βιβλία του Συγγραφέα