, ,

Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος

33,39

N-id: 1715 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 424 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2020 ISBN: 978-960-456-550-4 Κωδικός Ευδόξου: 94700238 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Eκδόσεις Zήτη

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων στη μόνιμη ημιτονοειδή κατάσταση λειτουργίας. Δημιουργεί ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται η ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και περιλαμβάνει τις απολύτως απαραίτητες γνώσεις για τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Η ύλη του βιβλίου παρουσιάζεται έτσι, ώστε να διδάξει την κατανόηση του τρόπου που οι καινούργιες γνώσεις συνδυάζονται με τις προηγούμενες στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων, μία απαραίτητη και θεμελιώδη γνώση που πρέπει να παρέχεται κατά τα πρώτα έτη σπουδών και θα χαρακτηρίζει τον αναδυόμενο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να λύνουν πρακτικά προβλήματα μέσα από την κατανόηση των εννοιών και όχι με τη χρήση μηχανιστικών τεχνικών. Η κατανόηση αυτής της πορείας επίλυσης προβλημάτων είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων που θα συναντήσει στις σπουδές του ο φοιτητής. Στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων βασικό εργαλείο είναι και τα πολλά παραδείγματα που συνοδεύουν το κείμενο.

Απαραίτητο συμπλήρωμα στην κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την Ανάλυση των Κυκλωμάτων Ισχύος είναι τα προβλήματα και οι λύσεις τους που υπάρχουν στα κατάλληλα κεφάλαια. Για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ο μελετητής του βιβλίου πρέπει να ανατρέχει στη λύση των προβλημάτων μόνο για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της δικής του λύσης ή αν δεν ήταν επιτυχείς οι δικές του προσπάθειες για τη λύση. Τα προβλήματα που επιλύονται, έχουν επιλεγεί, ώστε να διευκρινίζουν τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά την λύση των κυκλωμάτων ισχύος. Στόχος τους είναι να μεταδώσουν στο μηχανικό τη μεθοδολογία σκέψης για την επίλυση των προβλημάτων με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.


Περιεχόμενα

κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Χαρακτηριστικά των συστημάτων ισχύος
1.2. H μάχη του εναλλασσόμενου ρεύματος εναντίον του συνεχούς ρεύματος
1.3. Γιατί τριφασικά συστήματα;

κεφάλαιο 2: ΜΟΝΙΜΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.1. Γενικά
2.2. Παραγωγή ημιτονοειδούς τάσης
2.3. Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος
2.4. Η ημιτονοειδής κυματομορφή
2.5. Ενεργός η ενδεικνυόμενη τιμή
2.6. Απόκριση κυκλώματος σε ημιτονοειδή διέγερση
2.7. Παράσταση ημιτονοειδούς συνάρτησης με φασικό διάνυσμα
2.8. Πρόσθεση ημιτονοειδών συναρτήσεων της ίδιας συχνότητας
2.9. Φασικά διανύσματα και νόμοι του Kirchhoff
2.10. Διανυσματικά διαγράμματα
2.11. Υπολογισμοί με μιγαδικούς αριθμούς
2.12. Σύνθετες αντιστάσεις και σύνθετες αγωγιμότητες των βασικών παθητικών στοιχείων
2.13. Σύνθετη αντίσταση και σύνθετη αγωγιμότητα αυθαίρετου παθητικού δικτύου δύο ακροδεκτών
2.14. Μεθοδολογία επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη ημιτονοειδή κατάσταση λειτουργίας
2.15. Κυκλώματα με περιοδική διέγερση – Αρμονικές

κεφάλαιο 3: ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

3.1. Γενικά
3.2. Ο θεμελιώδης τύπος της ηλεκτρικής ισχύος – Μορφές ηλεκτρικής ενέργειας
3.3. Στιγμιαία ισχύς, πραγματική και άεργος ισχύς
3.4. Ισχύς βασικών παθητικών στοιχείων
3.5. Μιγαδική ισχύς
3.6. Ισοδύναμα κυκλώματα φορτίων
3.7. Αντιστάθμιση άεργου ισχύος – Βελτίωση συντελεστή ισχύος
3.8. Ροή ισχύος μέσω διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μικρού μήκους
3.9. Ισχύς σε κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση

κεφάλαιο 4: ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4.1. Εισαγωγή
4.2. Διφασικό σύστημα τάσεων
4.3. Τριφασικό σύστημα τάσεων
4.4. Συμμετρικά τριφασικά φορτία
4.5. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού φορτίου
4.6. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος
4.7. Ασύμμετρα τριφασικά φορτία
4.8. Υπολογισμός ισχύος σε τριφασικά κυκλώματα
4.9. Διόρθωση συντελεστή ισχύος
4.10. Μέτρηση της τριφασικής ισχύος
4.11. Η μέθοδος των δύο βαττόμετρων (Διάταξη ΑRΟΝ)
4.12. Προσδιορισμός της ακολουθίας των φάσεων
4.13. Περίληψη
Προβλήματα

κεφάλαιο 5: ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

5.1. Εισαγωγή
5.2. Μετασχηματισμός συμμετρικών συνιστωσών
5.3. Ρεύμα ουδετέρου
5.4. Ακολουθιακές μιγαδικές αντιστάσεις και ακολουθιακά δίκτυα
5.5. Ακολουθιακά κυκλώματα φορτίων
5.6. Ακολουθιακά κυκλώματα μιγαδικών αντιστάσεων σειράς
5.7. Σύνοψη των βημάτων για λύση κυκλωμάτων με τη μέθοδο των συμμετρικών συνιστωσών
5.8. Τριφασική ισχύς συναρτήσει συμμετρικών συνιστωσών
5.9. Ορισμός της μήτρας μετασχηματισμού
5.10 Περίληψη
Προβλήματα

Προβλήματα και Λύσεις – 2ο και 3ο κεφάλαιο
2: Μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση λειτουργίας
3: Ισχύς σε μονοφασικά κυκλώματα εναλλασσομένου

Προβλήματα και Λύσεις – 4ο κεφάλαιο
Τριφασικά Συστήματα

Προβλήματα και Λύσεις – 5ο κεφάλαιο
Συμμετρικές Συνιστώσες