,

Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

14,84

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1299 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 304 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-107-0 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Δ’ έτους του κύκλου σπουδών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το βιβλίο πραγματεύεται όλο εκείνο το υλικό που είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί το μοντέλο ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και να εκτιμηθεί η λειτουργία του στη μόνιμη κατάσταση και υπό την επίδραση βραχυκυκλωμάτων.
Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε επτά κεφάλαια.
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών μελετών που απαιτούνται για την εκτίμηση της συμπεριφοράς ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στη μόνιμη όσο και σε μεταβατικές καταστάσεις λειτουργίας.
Στο κεφάλαιο 2 συνοψίζονται τα μαθηματικά μοντέλα των βασικών συνιστωσών ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή της σύγχρονης μηχανής, του μετασχηματιστή ισχύος και της γραμμής μεταφοράς και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον δημιουργείται το μοντέλο του συνολικού συστήματος από τη σύνθεση των μοντέλων των επί μέρους συνιστωσών.
Στο κεφάλαιο 3 αναφερόμαστε στο μοντέλο σύνθετης αγωγιμότητας του συστήματος, δηλαδή στην μέθοδο των κόμβων που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή της συμπεριφοράς του δικτύου και στον πίνακα συνθέτων αγωγιμοτήτων ζυγών Ybus που περιέχει όλη την πληροφορία για τα παθητικά στοιχεία του δικτύου και αποτελεί έναν συστηματικό τρόπο έκφρασης των εξισώσεων κόμβων.
Στο κεφάλαιο 4, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος της ανάλυσης ροής φορτίου. Σκοπός της παρουσίασης είναι να γίνει πλήρως κατανοητό το πρόβλημα, η λύση του και οι σχετικές εφαρμογές. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξήγηση των υπολογιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται.
Στο κεφάλαιο 5, εξετάζονται τα κυματικά φαινόμενα και αναλύονται τα συμμετρικά βραχυκυκλώματα. Τα συμμετρικά βραχυκυκλώματα δεν αλλάζουν την τριφασική συμμετρία των ΣΗΕ και γι αυτό στην ανάλυσή τους χρησιμοποιούμε τη μονοφασική παράστασή τους. Στηριζόμενη σε αυτή την παράσταση και στο θεώρημα Thevenin η ανάλυση συμμετρικών βραχυκυκλωμάτων επιτυγχάνεται πολύ εύκολα.
Στο κεφάλαιο 6 αναπτύσσεται η θεωρία των συμμετρικών συνιστωσών και των ακολουθιακών δικτύων. Με τη βοήθεια αυτής της θεωρίας γίνεται η ανάλυση ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων παύει να ισχύει η τριφασική συμμετρία των ΣΗΕ και άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η μονοφασική παράστασή τους.
Στο κεφάλαιο 7 αναλύονται τα ασύμμετρα βραχυκυκλώματα. Με τη χρήση των ακολουθιακών δικτύων η ανάλυση ασύμμετρών βραχυκυκλωμάτων καταλήγει και πάλι στην ανάλυση ενός μονοφασικού δικτύου με όλα τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν αυτή τη παράσταση.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε όλο το υλικό που παρουσιάζεται στο βιβλίο να συνοδεύεται από αντιπροσωπευτικά αριθμητικά παραδείγματα, ώστε αφενός να διευκρινίζονται θεωρητικά θέματα αφετέρου να τονίζονται ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τεχνικά θέματα. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει σημαντικά και η επίλυση των Προβλημάτων (υπάρχουν οι απαντήσεις τους) που συνοδεύουν τα κεφάλαια.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 2
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Γενικά
 2. Οι σύγχρονες γεννήτριες
 3. Οι μετασχηματιστές
 4. Οι γραμμές μεταφοράς
 5. Τα φορτία
 6. Ανά μονάδα μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα συστήματος
  Αναφορές

Κεφάλαιο 3
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Εξισώσεις κόμβων – Πίνακας σύνθετων αγωγιμοτήτων ζυγών
 3. Σχηματισμός του Ybus με χρήση του πίνακα πρόσπτωσης ζυγών
 4. Αλγοριθμική μέθοδος σχηματισμού του πίνακα Ybus
 5. Η μέθοδος της διαδοχικής απαλοιφής
 6. Απαλοιφή κόμβων
 7. Τριγωνική παραγοντοποίηση
  Αναφορές

Κεφάλαιο 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

 1. Εισαγωγή
 2. Στατικές εξισώσεις ροής φορτίου
 3. Το πρόβλημα της ροής φορτίου
 4. Κατασκευή του πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών Ybus
 5. Η υπολογιστική πλευρά του προβλήματος ροής φορτίου
 6. Ανάλυση ροής φορτίου με τη μέθοδο Gauss – Seidel
 7. Ανάλυση ροής φορτίου με τη μέθοδο Newton – Raphson
 8. Αποζευγμένη μέθοδος επίλυσης των εξισώσεων ροής φορτίου
  Αναφορές

Κεφάλαιο 5
ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

 1. Εισαγωγή
 2. Υπερταχέα μεταβατικά – κυματικά φαινόμενα
 3. Μέσης ταχύτητας μεταβατικά φαινόμενα – βραχυκυκλώματα
 4. Βραδέα μεταβατικά φαινόμενα – Μεταβατική ευστάθεια
 5. Διάδοση κυμάτων στις γραμμές μεταφοράς
 6. Ανακλάσεις κύματος
 7. Μεταβατικά φαινόμενα λόγω λειτουργίας διακοπτών
 8. Συμμετρικά βραχυκυκλώματα
 9. Συμμετρικά τριφασικά βραχυκυκλώματα στις σύγχρονες μηχανές
 10. Προσεγγίσεις στην ανάλυση βραχυκυκλωμάτων
 11. Εσωτερικές τάσεις φορτισμένων μηχανών σε μεταβατικές συνθήκες
 12. Διευκρινιστικό παράδειγμα για την ανάλυση συμμετρικών συνιστωσών
 13. Συστηματικός υπολογισμός βραχυκυκλώματος
 14. Περίληψη
  Προβλήματα
  Αναφορές

Κεφάλαιο 6
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Μετασχηματισμός συμμετρικών συνιστωσών
 3. Ρεύμα ουδέτερου
 4. Τριφασική ισχύς συναρτήσει συμμετρικών συνιστωσών
 5. Διαμήκεις σύνθετες αντιστάσεις ασύμμετρες
 6. Ακολουθιακές σύνθετες αντιστάσεις και ακολουθιακά δίκτυα
 7. Ακολουθιακά δίκτυα αφόρτιστων γεννητριών
 8. Σύνθετες ακολουθιακές αντιστάσεις μετασχηματιστών
 9. Σύνθετες ακολουθιακές αντιστάσεις γραμμών μεταφοράς
 10. Φασική μετατόπιση σε ένα Υ/Δ μετασχηματιστή
 11. Περίληψη
  Προβλήματα
  Αναφορές

Κεφάλαιο 7
ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Κλασικός τρόπος μελέτης ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων
 3. Συνθήκες φασικών ποσοτήτων ανάλογα με τον τύπο βραχυκυκλώματος
 4. Μετατροπή των φασικών συνθηκών βραχυκυκλώματος στις συμμετρικές τους συνιστώσες
 5. Σύνδεση ακολουθιακών δικτύων
 6. Υπολογισμός ΣΣ ρευμάτων και τάσεων στη θέση του βραχυκυκλώματος
 7. Υπολογισμός των φασικών τιμών ρευμάτων και τάσεων βραχυκυκλώματος
 8. Ψηφιακός υπολογισμός ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων με χρήση της Zbus
 9. Επιλογή μοντέλου δικτύου
 10. Συστηματικός υπολογισμός ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων
 11. Περίληψη
  Προβλήματα
  Αναφορές

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.