Αντοχή των Υλικών

36,04

N-id: 1596 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 512 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2015 ISBN: 978-960-456-387-6 Κωδικός Ευδόξου: 33134071 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στην ύλη του βιβλίου μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ενότητες:

 1. Θεωρώντας τα υλικά σαν συνεχή μέσα, ορίζονται κατ’ αρχάς οι τάσεις, οι παραμορφώσεις καθώς και οι σχέσεις που τις συνδέουν.
  Στη συνέχεια υπολογίζεται η εντατική κατάσταση και οι παραμορφώσεις φορέων, εφαρμόζοντας συνθήκες ισορροπίας, συμβιβαστού των παραμορφώσεων και ενεργειακές αρχές.
 2. Περιγράφεται η πειραματική διαδικασία μέτρησης της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών, όταν υφίστανται απλές φορτίσεις.
  Καθίσταται έτσι δυνατή η διατύπωση στη συνέχεια θεωριών για τη συμπεριφορά των υλικών υπό σύνθετες φορτίσεις.
 3. Tα κρυσταλλικά υλικά δεν έχουν ομοιόμορφη και συνεχή μοριακή δομή όπως θεωρήθηκε στην ενότητα (α).
  H μοριακή τους δομή παρουσιάζει ένα πλήθος ατελειών. Για τη σε βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς τους χρειάζεται συνεπώς να εξετασθεί και πώς οι ατέλειες της μοριακής τους δομής επηρεάζουν τη μηχανική τους συμπεριφορά. Δίδονται για το λόγο αυτό οι βασικές γνώσεις αυτής της επίδρασης των ατελειών τους.

O δομικός χάλυβας καθώς και το σκυρόδεμα και το ξύλο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εξετάζονται ιδιαιτέρως, επειδή αποτελούν βασικά δομικά υλικά των κατασκευών.


Περιεχόμενα

1. Τάσεις

 1. Γενικά
 2. Ορισμός της τάσης
 3. Συνθήκες ισορροπίας στο στοιχειώδες παραλληλεπίπεδο
 4. Μετασχηματισμός του τανυστή τάσης
 5. Σχέση του τανυστή τάσης και του διανύσματος τάσης ενός επιπέδου του
 6. Κύριες τάσεις
 7. Τάσεις οκταέδρου
 8. Εκτροπέας και σφαιρικός τανυστής τάσης
 9. Επίπεδη ένταση
 10. Κύκλος του Mohr επίπεδης έντασης
 11. Κύκλος του Mohr τρισδιάστατης έντασης
 12. Συνθήκες ισορροπίας
 13. Συνοριακές συνθήκες
 14. Φορτία διατομής
  Τύποι του κεφαλαίου 1
  Πίνακας Ι: Αξονική Φόρτιση
  Ασκήσεις

2. Παραμορφώσεις

 1. Ορισμός των απλών μεταμορφώσεων
 2. Γενικός ορισμός των παραμορφώσεων
 3. Μετασχηματισμός του τανυστή παραμόρφωσης
 4. Κύριες παραμορφώσεις
 5. Επίπεδη παραμόρφωση
 6. Συνθήκες συμβιβαστού των παραμορφώσεων
  Τύποι του κεφαλαίου 2
  Πίνακας ΙΙ: Παραμορφώσεις
  Ασκήσεις

3. Καταστατικές Εξισώσεις

 1. Ομογενή και ισότροπα υλικά
 2. Γενικές καταστατικές εξισώσεις
 3. Τάσεις και παραμορφώσεις φορέων
 4. Ενέργεια παραμόρφωσης
 5. Θερμικές παραμορφώσεις και τάσεις
 6. Υπολογισμός των μετακινήσεων της επίπεδης κατάστασης
 7. Επίλυση φορέων επίπεδης κατάστασης – Τασική συνάρτηση
 8. Αρχή του Saint Venant
 9. Μελέτη φορέων
  Πίνακες του κεφαλαίου 3
  Πίνακας ΙΙΙ: Καταστατικές εξισώσεις υλικών
  Ασκήσεις

4. Αξονική Φόρτιση

 1. Τάσεις – Παραμορφώσεις
 2. Πειραματική εύρεση του διαγράμματος τάσεων – παραμορφώσεων
 3. Μορφές αστοχίας δοκιμίων σε αξονική φόρτιση – συντελεστές ασφάλειας
 4. Επίλυση απλών φορέων υπό αξονική φόρτιση
 5. Φορείς με συγκέντρωση τάσεων
  Τύποι του κεφαλαίου 4
  Πίνακας ΙV: Αξονική Φόρτιση
  Ασκήσεις

5. Καθαρή Κάμψη

 1. Ορισμός
 2. Φορτία διατομής δοκού
 3. Δοκοί με επίπεδο συμμετρίας που συμπίπτει με το επίπεδο φόρτισης
 4. Δοκοί τυχαίας διατομής
 5. Κάμψη από έκκεντρη αξονική φόρτιση
 6. Καθαρή κάμψη δοκών από διαφορετικά υλικά
 7. Πλαστική κάμψη δοκού
 8. Πλαστική ανάλυση γραμμικών φορέων
 9. Οριακός υπολογισμός φορέων
  Τύποι του κεφαλαίου 5
  Πίνακας V: Καθαρή Κάμψη
  Ασκήσεις

6. Κάμψη από Εγκάρσια Φορτία

 1. Πλήρεις διατομές
 2. Λεπτότοιχες διατομές
  Τύποι του κεφαλαίου 6
  Πίνακας VI: Κάμψη από εγκάρσια φορτία
  Ασκήσεις

7. Στρέψη

 1. Κυλινδρικοί φορείς
 2. Κοίλοι κυλινδρικοί φορείς
 3. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης
 4. Λεπτότοιχοι σωληνωτοί φορείς
 5. Φορείς ανοιχτών λεπτότοιχων διατομών
 6. Γενική λύση του προβλήματος της στρέψης
 7. Στρέψη δοκών ορθογωνικής διατομής
 8. Ελαστοπλαστική στρέψη
 9. Πειραματικός προσδιορισμός της καμπύλης (τ, γ) του υλικού
 10. Φορείς σε στρέψη
  Τύποι του κεφαλαίου 7
  Πίνακας VIΙ: Στρέψη
  Ασκήσεις

8. Τάσεις από Σύνθετες Φορτίσεις

 1. Γενικά
 2. Ροπή κάμψης και αξονική δύναμη
 3. Ροπή κάμψης και αξονική δύναμη από έκκεντρη φόρτιση
 4. Ροπή κάμψης και αξονική δύναμη από προένταση στο σκυρόδεμα
 5. Ροπή κάμψης και ροπή στρέψης
 6. Ροπή κάμψης, διατμητική δύναμη, ροπή στρέψης
  Ασκήσεις

9. Πολικές Συντεταγμένες – Φορείς Επίπεδης Έντασης

 1. Γενικά
 2. Πολικές συντεταγμένες
 3. Συγκέντρωση τάσεων
 4. Μοναχικές φορτίσεις
 5. Τάσεις επαφής
 6. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης
 7. Φορείς με αξονική συμμετρία
 8. Κάμψη καμπύλων δοκών
  Τύποι του κεφαλαίου 9
  Ασκήσεις

10. Πειραματικές Μέθοδοι Μέτρησης Στατικών Μεγεθών – Τροχιές Κύριων Τάσεων – Επιτρεπόμενες Τάσεις

 1. Πειραματικές μέθοδοι μέτρησης στατικών μεγεθών
  Ασκήσεις
 2. Τροχιές κύριων τάσεων
 3. Επιτρεπόμενες τάσεις (Τάσεις εργασίας)

11. Κριτήρια Αστοχίας

 1. Γενικά
 2. Κριτήριο Rankine – Ψαθυρά υλικά
 3. Κριτήριο Tresca – Όλκιμα υλικά
 4. Κριτήριο Von Mises – Όλκιμα υλικά
 5. Σύγκριση των κριτηρίων Tresca και Von Mises επίπεδης έντασης
 6. Κριτήριο του Mohr – Όλκιμα και ψαθυρά υλικά – Επίπεδη εντατική κατάσταση

12. Λυγισμός

 1. Περιγραφή του φαινομένου
 2. Αμφιέριστος στύλος
 3. Στύλοι διάφορων στηρίξεων
 4. Σχεδιασμός υποστυλωμάτων
 5. Έκκεντρη φόρτιση
 6. Εμπειρικοί τύποι λυγισμού υπό κεντρική φόρτιση

13. Δομή της Ύλης – Μηχανικά Χαρακτηριστικά Κρυσταλλικών Υλικών

 1. Γενικά
 2. Ατομικοί δεσμοί
 3. Δομή των στερεών υλικών
 4. Ατέλειες κρυστάλλων
 5. Μετακινήσεις ατόμων – Ολισθήσεις επίπεδων

14. Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών

 1. Γενικά
 2. Δοκιμές εφελκυσμού
 3. Δοκιμή διάρρηξης
 4. Δοκιμές θλίψης
 5. Δοκιμές κάμψης
 6. Δοκιμές διάτμησης
 7. Δοκιμές στρέψης
 8. Δοκιμές σκληρομέτρησης
 9. Κόπωση
 10. Ολκιμότητα – Ψαθυρότητα των υλικών
 11. Δοκιμές κρούσης σε δοκίμια με εγκοπές
 12. Ερπυσμός

15. Χάλυβας Κατασκευών – Σκυρόδεμα – Ξύλο

 1. Χάλυβας κατασκευών
 2. Σκυρόδεμα
 3. Ξύλο

16. Γεωμετρικά Στοιχεία Επίπεδων Επιφανειών

 1. Στατική ροπή – Κέντρο επιφάνειας
 2. Ροπές αδράνειας
 3. Αλλαγή συστήματος αξόνων

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Όρων