Συμβάσεις Τεχνικών Έργων

Πρακτικός οδηγός συμβάσεων κατασκευαστικών έργων

7,21

N-id: 1491 Κατηγορίες: , , , , , Σελίδες: 80 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-353-1 Κωδικός Ευδόξου: 22768684 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μηχανικούς και τους φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο των συμβάσεων τεχνικών έργων, αλλά και για όποιον άλλο ενδιαφέρεται σχετικά.
O σύγχρονος Έλληνας μηχανικός είτε δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας είτε και στο εξωτερικό, έρχεται σε επαφή και συνεργάζεται με παράγοντες από τη διεθνή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του και ανεξαρτήτως της θέσης του, εμπλέκεται με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, μιας και ο σκοπός ύπαρξής της συναντάται με το επαγγελματικό του αντικείμενο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η ίδια η εργασία του αυτή αποτελεί τμήμα της σύμβασης κατά το μάλλον ή το ήττον, είτε προβλέπεται ρητώς είτε όχι, ως προϋπόθεση ή ως συνέπεια.
Πέραν όμως των μηχανικών, αυξάνει σταδιακά και στη χώρα μας ο αριθμός των σχολών –πέραν της Νομικής– οι οποίες ασχολούνται, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό, με τις συμβάσεις Έργων μέσω του προγράμματος σπουδών τους. Επιπλέον αυτών, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα είτε με τη Σύμβαση καθ’ αυτήν, είτε με την κατασκευή του Έργου ως αντικείμενο και σκοπό της.
Ο παρών οδηγός γράφτηκε με σκοπό να φέρει πιο κοντά δίδοντας μια πρακτική θεώρηση, τον όποιο ενδιαφερόμενο μη-νομικό, με το θέμα των συμβάσεων τεχνικών – κατασκευαστικών έργων. Η ιδέα για τη δημιουργία του ενισχύθηκε από την χρησιμότητα ύπαρξης ενός συγγράμματος στην ελληνική βιβλιογραφία το οποίο να υιοθετεί μια τέτοια πρακτική προσέγγιση. Κατεβλήθη δε προσπάθεια για περιορισμένη χρήση νομικών όρων θεωρώντας δεδομένη την απουσία πρότερων σχετικών γνώσεων, ενώ όπου καθίσταται αυτή απαραίτητη, η επεξήγηση τους γίνεται με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο.
Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς ετούτου του βιβλίου, ευελπιστώ να σας φέρει λίγο πιο κοντά στο αντικείμενο των Συμβάσεων και ενδεχομένως να σας προξενήσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω ασχολία και μελέτη.


Περιεχόμενα

Ορισμοί
Εισαγωγή

Μέρος Ι – Γενικά περί συμβάσεων

 1. Τί είναι «η σύμβαση»
 2. Τύπος, μέγεθος και περιεχόμενο της σύμβασης
 3. Περί Δικαίου των συμβάσεων
 4. Σύμβαση τεχνικού – κατασκευαστικού έργου
 5. Είδη Ανάθεσης – Σύναψης σύμβασης Έργου
 6. Πρότυπα συμβάσεων κατασκευαστικών έργων
 7. Το Δημόσιο ως Εργοδότης – συμβαλλόμενος
 8. Συμπληρωματικά συμβόλαια εγγύησης

Μέρος ΙΙ – Η σύμβαση κατασκευαστικού έργου

Α. Βασικά στοιχεία και γενικές Προβλέψεις

 1. Προκαταρκτικά στοιχεία και αιτιολογικές σκέψεις
 2. Στοιχεία της Σύμβασης
 3. Ορισμοί και ερμηνεία
 4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα Εργολήπτη
 5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα Εργοδότη
 6. Τερματισμός – Λύση της Σύμβασης
  Β. Ειδικές Προβλέψεις
 7. Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Μηχανικού
 8. Τροποποιήσεις – Μεταβολές – Διαφοροποιήσεις
 9. Παράταση χρόνου αποπεράτωσης του Έργου
 10. Αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης αποπεράτωσης του Έργου
 11. Απαιτήσεις – Διεκδικήσεις του Εργολήπτη για αποζημίωση εξόδων και ζημιών
 12. Επιμετρήσεις
 13. Ποσόν Σύμβασης και πληρωμές
 14. Ασφάλειες
 15. Εγγυήσεις
 16. Επίλυση διαφορών και δικαστική Διαμάχη
 17. Επικοινωνία – Ενημέρωση
 18. Ανωτέρα Βία

Συμπερασματικές Σκέψεις
Επίλογος
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία