Διαχείριση εδαφικών πόρων

Πρόγραμμα Aειφορική Γεωργία, Eπιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης EΠEAEK 3.1α

N-id: 0683 Κατηγορία: Σελίδες: 174 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000
 1. Σπ. Δ. Σακελλαριάδης: To έδαφος και οι ιδιότητες του.
 2. Κυρ. Π. Παναγιωτόπουλος: Η δομή του εδάφους: Σπουδαιότητα-έλεγχος-βελτίωση.
 3. Κυρ. Π. Παναγιωτόπουλος: Συμπύκωνση των γεωργικών εδαφών: Μηχανισμοί-επιπτώσεις-έλεγχος.
 4. Βησ. Ζ. Κεραμίδας: Διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων σε αειφορικά συστήματα.
 5. Βησ. Ζ. Κεραμίδας: Εναλλακτικές πηγές αζώτου στην αειφορική γεωργία.
 6. Νικ. Ι. Μπαρμπαγιάννης: Τεχνολογία οργανικών λιπασμάτων.
 7. Νικ. Δ. Μισοπολινός: Υποβάθμιση των εδαφών-Διάβρωση.
 8. Νικ. Δ. Μισοπολινός: Eρημοι και ερημοποίηση.
 9. Νικ. Δ. Μισοπολινός: Αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.
 10. Νικ. Γ. Συλλαίος: Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στο γεωργικό τομέα.
 11. Νικ. Γ. Συλλαίος: Εφαρμογές των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εδαφών.
 12. Σπ. Δ. Σακελλαριάδης και Α.Κ. Παυλάτου-Βε: Η δυναμική της οργανικής ουσίας και η βιοτεχνολογική διαχείρισή της.

Η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων αναπτύσσει διάφορες τεχνικές μεθόδους. Το πώς, πότε και πού θα τις εφαρμόσει ο χρήστης εξαρτάται από τις γνώσεις που έχει, από τον τόπο που θα τις αναπτύξει, από τα φυτά που θα επιλέξει, από τον εξοπλισμό που διαθέτει και ασφαλώς από το οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα που επιδιώκει.
Στα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό αναλύονται εκείνοι οι παράγοντες που θεωρούνται σε πρώτη προσέγγιση οι περισσότερο απαραίτητοι για τη γεωργική αειφορική διαχείριση του εδάφους ώστε να διατηρήσει τη γονιμότητα του.