Λατομεία – Νομοθεσία

15,90

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0851 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 408 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-776-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευματικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόμος όμως, δεν είναι συγγραφή βιβλίου, αλλά σύνοψη της υπάρχουσας και ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα Λατομεία. Αυτό σημαίνει ότι οι λογικές και οι απόψεις δεν είναι του συντάκτη, αλλά του εκάστοτε νομοθέτη, όπως αυτές διαμορφώνονται από επιταγές εθνικές, διεθνών συμβάσεων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιδέα του συντάκτη ήταν να γίνει αυτή η σύνοψη και η άποψή του περιορίζεται στην συλλογή και λειτουργική παρουσίαση των ενοτήτων που περιέχονται.
Προσπάθεια βέβαια κοπιώδης και χρονοβόρα, αλλά πιστεύουμε απαραίτητο και λειτουργικό εργαλείο τόσο για τον μελετητή και τον επενδυτή, όσο και για την Δημόσια Διοίκηση.
Η Δημόσια Διοίκηση δεν συζητά τον Νόμο, τον εφαρμόζει. Η αποστολή της όμως, σε μία λειτουργική και ευνομούμενη Κοινωνία, είναι να εντοπίζει τα προβλήματα και να προτείνει στην Πολιτική Εξουσία Λύσεις – Προτάσεις στα πλαίσια του ισχύοντος Νόμου, των ειδικών επιστημονικών γνώσεών της και της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής.
Το ανάτυπο αυτό έχει και αυτό τον σκοπό. Να γίνει και ένα ερέθισμα στην Πολιτεία για επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας και ισχύουσας Νομοθεσίας της Χώρας στον Τομέα της Λατομείων.
Η παρουσίαση των κανονιστικών διατάξεων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και διευκρινιστικών εγγράφων) γίνεται σαν ξηρή παράθεση του κειμένου που είναι δημοσιευμένο στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν επέλθει μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2002.
Η παρουσίαση αρχίζει με τον Μεταλλευτικό Κώδικα και τα σχετικά Νομοθετήματα και συνεχίζεται με τις Διατάξεις, Εγκυκλίους και Έγγραφα Εφαρμογής του.
Ακολουθεί η ΚΥΑ 69269/5387/90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», ως άμεσα συνδεδεμένης με την ορθολογιστική διαχείριση του Φυσικού Πλούτου της Χώρας, η ΚΥΑ Δ10/Φ68/4437/01 (ΦΕΚ 244 ΒΔ/8.3.01) «Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β Ν. 2837)» και οι Διατάξεις Περί Δασών με τις Αποφάσεις που τις ακολουθούν.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις που αφορούν τα Λατομεία του Νομού Αττικής.
Ο τόμος αυτός συμπληρώνεται με τον Κώδικά Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που τον συνοδεύουν, καθώς και με την Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/15.3.90 που αναφέρεται στα μέτρα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων.
Τέλος δίδεται ένα Παράρτημα, με σχέδια Δημοσίων εγγράφων που πρέπει να εκδώσει η Δημόσια Διοίκηση για να λειτουργήσει νόμιμα ένα λατομείο.
Κλείνουμε το σημείωμά μας αυτό με τον στίχο του Πίνδαρου «Νόμος Βασιλεύς Πάντων» (517-452 π.Χ.).


Η νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογιστικής εκμετάλλευσης των λατομείων, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στις νέες τεχνολογίες και αναγκαιότητες, από την φύση της δεν μπορεί, παρά να είναι ζώσα και όχι «οριστική». Η ελληνική νομοθεσία έρευνας και εκμετάλλευσης λατομικών χώρων (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών) δεν έχει κωδικοποιηθεί και δεν έχει γίνει τακτική και συστηματική παρουσίαση, ώστε να αποτελεί ένα ευχερές εργαλείο στα χέρια του επενδυτή, του μελετητή αλλά και των οργάνων της Πολιτείας.
Η κωδικοποίηση αυτών των διατάξεων σε ενιαίο κείμενο φαίνεται να επιτυγχάνεται από τον επιμελητή, που ανέλαβε ένα επίπονο και χρήσιμο έργο. Του αξίζουν συγχαρητήρια.

Ευάγγελος Βενιζέλος
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Υπουργός Πολιτισμού

Περιέχει:

Μέρος Α: Μεταλλευτικός Κώδικας

 1. Ν.Δ. 210/3.10.1973 (ΦΕΚ 277 Α’/5.10.1973) – Περί Μεταλλευτικού Κώδικος
 2. Νόμος 274/76(ΦΕΚ 50 Α’/6.3.1976) – Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος (Έκπτωση)
 3. Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Α’/1.9.1977) – Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων
 4. Π.Δ. 285/79 (ΦΕΚ 83 Α’/1979) – Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων
 5. Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α’/11.4.1984) – Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις
 6. Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α’/15.2.1993) – Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1426/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»
 7. Ν. 2702/99 (ΦΕΚ 70 Α’/7.4.1999)
 8. Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α’/7.10.99) – Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
 9. Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α’/3.8.2000)
 10. Π.Δ. 92/1986 (ΦΕΚ 33 Α’/28.3.1986) – Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απόκτηση μεταλλευτικών εν γένει δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των Κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 11. Ν.Δ. 4029/12.11.59 – Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων

Μέρος Β: Διατάξεις Εφαρμογής Μεταλλευτικού Κώδικα

 1. Υ.Α. 47493/13.9.1984 (ΦΕΚ 686 Β’/21.9.1984) – Εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων αδρανών υλικών
 2. Κ.Υ.Α. 19690/19.4.1995 (ΦΕΚ 402 Β’/11.5.95) – Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων
 3. Κ.Υ.Α. 9371/84 (ΦΕΚ 436Β’/1984) (Καταργήθηκε) – Εκμίσθωση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών
 4. Υ.Α. Δ10/Φ10/οικ. 30842/92 (ΦΕΚ 917 Β’/21.12.92) – Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών
 5. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/9469/84 (ΦΕΚ 454 Β’/9.7.1984) (Καταργήθηκε) – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών
 6. Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/93 (ΦΕΚ 221Β/2.4.1993) – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.
 7. Υ.Α. ΙΙ/5η/Φ6.1/ΟΙΚ/9464/84 (ΦΕΚ 469 Β’/16.7.84) – Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών
 8. Υ.Α. ΙΙ/5η/Φ6/ΟΙΚ/9465/84 (ΦΕΚ 469 Β’/16.7.84) – Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών
 9. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/9468/84 (ΦΕΚ 454 Β’/9.7.1984) – Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α/11.4.84) και της διαδικασίας για την έγκρισή της
 10. Υ.Α. ΙΙ/5η/Φ6.0/6961/85 (ΦΕΚ 387 Β’/24.6.85) – Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ’ επιταγή του άρθρου 26 του ίδιου Νόμου Απόφασης ΙΙ/5η/Φ/17402/84 Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών) που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 931 Β_/31.12.84)
 11. Υ.Α. 9373/27.6.1984 (ΦΕΚ 436Β/1984) – Περί υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών
 12. Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/21801/18.12.01 (ΦΕΚ 1755 Β’/31.12.01) – Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1428/84. [Αρθρων 13 § 3, 15 § 3 & 16 του Ν. 1428/84] [Τροποποίηση της Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11500/546/6.6.1997 (ΦΕΚ 502 Β/1997)]
 13. Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21802/01 (ΦΕΚ 1755 Β’/31.12.01) – Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 669/1977. [Αρθρων 14, 15 & 31 του Ν. 669/77] [Τροποποίηση της Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11501/547/6.6.1997 (ΦΕΚ 502 Β/1997)]
 14. Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21803/18.12.01 (ΦΕΚ 1755 Β’/31.12.01) – Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 274/1976. [Αρθρων 166 & 167 του Ν.Δ. 210/73]. [Τροποποίηση της Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11499/545/6.6.1997 (ΦΕΚ 502 Β/1997)]
 15. Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21804/18.12.01 (ΦΕΚ 1755 Β’/31.12.01. – Αναπροσαρμογή ποσών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 106, 108 και 110 του Ν.Δ. 210/1973 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 274/1976. [Τροποποίηση της Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/31625/179/16.11.1990 (ΦΕΚ 784 Β/90)]
 16. Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/21805/18.12.2001 (ΦΕΚ 1755 Β’/31.12.01) – Αναπροσαρμογή των ετήσιων πάγιων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 669/1977. [Αρθρο 20 του Ν. 669/77].] [Τροποποίηση της Υ.Α. Δ7/Α’/Φ1/8/2/2.1.1998 (ΦΕΚ 20 Β/21.1.1998)]
 17. Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/12901/580/97 (ΦΕΚ 574 Β’/14.7.1997) – Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις. [Αρθρων 23, 47 § 1 περ. α’, 47 § 1 περ. β’ & 64 Ν.Δ. 210/73 και άρθρου 106 του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών]
 18. Κ.Υ.Α. 9394/94 (ΦΕΚ 211 Β/1.4.1994) – Απόδοση του 50% των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στους ΟΤΑ
 19. Υ.Α. Δ10/Φ68/16502/93 (ΦΕΚ 501 Β’/7.7.93) – Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών
 20. Έγγραφο ΥΒΕΤ Δ10/Μ6.2.3/24125/25.10.91 – Συντόμευση της διαδικασίας μισθώσεως ή χορηγήσεως αδειών εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων
 21. Έγγραφο ΥΒΕΤ Δ10/6.2.3/8146/31.3.93 – Οδηγίες εφαρμογής της νομοθεσίας περί λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών μετά την ισχύ του Ν. 2115/93
 22. Έγγραφο Ε.Μ.Β.Ε. 622/26.3.97 – Δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης Λατομείων Μαρμάρων
 23. Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ. Δ10-Δ/Φ 5/2302/8.4.96 – Εφαρμογή λατομικής νομοθεσίας από Όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αρμοδιότητες Αιρετού Νομάρχου και Περιφερειακού Διευθυντού
 24. Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ. Δ10/Β/Φ68/οικ. 3134/14.2.97 – Εφαρμογή λατομικής νομοθεσίας από Όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αρμοδιότητες Αιρετού Νομάρχου και του διαδόχου Οργάνου του Περιφερειακού Διευθυντού
 25. Εγκύκλιος ΥΒΕΤ Δ10-Δ/Φ5/5434/20.3.1995 – Λατομεία αδρανών υλικών του άρθρου 20 του Ν. 2115/93
 26. Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ. Δ10-Β/Φ68/οικ. 11875/11.6.1997 – Λατομεία αδρανών υλικών του άρθρου 20 του Ν. 2115/93
 27. Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’/31.7.90) – Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (Γνωμοδοτήσεις Στρατού).
 28. Β.Δ. 731/61 (ΦΕΚ Α’185/20.9.61) – Περί βεβαιώσεως εσόδων του Δημοσίου εκ μεταλλείων και λατομείων
 29. Γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής 428/1998 – (Αφορά το άρθρο 20 του Ν. 2115/93)
 30. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 396/1999 – (Αφορά τις §§ 2,3 & 4 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93)
 31. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150/2000 – (Αφορά τις §§ 2 & 3 το άρθρου 20 του Ν. 2115/93)
 32. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 189/2000 – (Αφορά την § 10 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93)

Mέρος Γ: Διατάξεις για το Περιβάλλον

 1. Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β’/25.10.1990) – Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986
 2. Κ.Υ.Α. Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 (ΦΕΚ 244 Β’/8.3.2001) – Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. Β Ν. 2837/2000)

Μέρος Δ: Διατάξεις περί Δασών

 1. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο του Νόμου 998/79 (ΦΕΚ 289 Α’/29.12.79) – Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
 2. Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α’/29.12.79) – Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
 3. Ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189 Α’/26.10.87) – Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις
 4. Υ.Α. 182081/4842/81 (ΦΕΚ 48 Β’/28.1.81) – Περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 57 «περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών Ν. 998/79»
 5. Κ.Υ.Α. 183037/5115/80 (ΦΕΚ 820 Β’/28.8.80) – Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος (άρθρον 45 παρ.§ 5 Ν. 998/79)
 6. Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α’) Δασικός Κώδιξ Αρθρο 152 – Διαχείρισις συνιδιοκτήτων μετά του Δημοσίου δασών

Μέρος Ε: Ειδικές Ρυθμίσεις για τον Νομό Αττικής

 1. Ν. 386/76 (ΦΕΚ 188 Α’) – Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους
 2. Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής 203/78 – Περί δανειοδοτήσεως λατομικών επιχειρήσεων, λειτουργουσών εντός του λεκανοπεδίου Αττικής δια την μετεγκατάστασίν των εις ετέραν περιοχήν της χώρας
 3. Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής 305/81 (ΦΕΚ 111 Α’/23.4.81) – Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ’ αριθ. 203/2/24.5.78 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής “περί δανειοδοτήσεως λατομικών επιχειρήσεων, λειτουργουσών εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, δια την μετεγκατάστασίν των εις ετέραν περιοχήν της χώρας”
 4. Υ.Α. 15420/3278/14.6.2000 (ΦΕΚ 783 Β’/23.6.2000) – Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής

Μέρος ΣΤ: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατονικών Εργασιών

 1. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο της Υ.Α. II-5η/Φ17/17402/12.12.1984 (ΦΕΚ 931 Β’/31.12.1984) – και της Κ.Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96 (ΦΕΚ 711 Β’/28.8.96)
 2. Υ.Α. II-5η/Φ17/17402/12.12.1984 (ΦΕΚ 931 Β’/31.12.1984) – Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
 3. ΚΥΑ ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96 (ΦΕΚ 711 Β’/28.8.96) – Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ “Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών”
 4. Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16103/92 (ΦΕΚ 424 Β’/3.7.92) – Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο
 5. Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/98 (ΦΕΚ 1070 Β’/14.10.1998) – Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο
 6. Κ.Υ.Α. Δ.13/Φ.7.5/23921/92 (ΦΕΚ 568 Β’/92) – Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας

Μέρος Ζ: Πυροπροστασία στις Εγκαταστάσεις Μεταλλείων και Λατομείων

 1. Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/15.3.90 (ΦΕΚ 188 Β’/21.3.1990) – Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων

Παράρτημα

 • Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την διενέργεια Ερευνητικών Εργασιών προς Διαπίστωση Μαρμάρου σε Δημόσιο Χώρο
 • Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Εκμετάλλευση Δημόσιας Μαρμαροφόρου Έκτασης
 • Απόφαση – Αδεια Επέμβασης σε Δημόσια Δασική Έκταση
 • Συναίνεση για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο
 • Αδεια Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων
 • Όροι Σύμβασης Μίσθωσης Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού ή Μαρμάρου
 • Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοσίου λατομείου αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών για τροφοδοσία τσιμεντοβιομηχανιών που συνδέονται άμεσα με τον τόπο λειτουργίας και εγκατάστασης τους

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.