Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Τόμος Β

27,58

N-id: 1649 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 440 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 978-960-456-490-3 Κωδικός Ευδόξου: 68392823 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Αυτός ο τόμος αποτελεί βέβαια συνέχεια του πρώτου τόμου αλλά έχει και σχετική αυτοτέλεια. Πολλές έννοιες περιγράφονται ξανά περιληπτικά έτσι ώστε η ανάγκη για αναφορά στον πρώτο τόμο να περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι αυτός ο τόμος αποτελεί ένα σχετικά αυτοτελές βιβλίο που πραγματεύεται τη σχεδίαση, κυρίως συστημάτων μιας εισόδου μιας εξόδου, με εξισώσεις κατάστασης και αλγεβρικές μεθόδους. Επίσης αναφέρεται και στην ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων.
Στο Κεφάλαιο 10 συνοψίζονται τα βασικά σχετικά με την παράσταση συστημάτων και ειδικότερα με τη συνάρτηση ή πίνακα μεταφοράς και εξισώσεις κατάστασης. Το κεντρικό θέμα όμως αυτού του Κεφαλαίου είναι οι έννοιες της ελεγξιμότητας, παρατηρησιμότητας και υλοποίησης συστημάτων. Τέλος αναφέρονται και μερικά θέματα σχετικά με την ευστάθεια συστημάτων.
Το Κεφάλαιο 11 αναφέρεται στη γραμμική ανάδραση καταστάσεων και στο γραμμικό τετραγωνικό ρυθμιστή. Το Κεφάλαιο 12 αναφέρεται στην εκτίμηση καταστάσεων με παρατηρητή και στη γραμμική ανάδραση καταστάσεων με παρατηρητή. Το Κεφάλαιο 13 αναφέρεται στην επιλογή συνάρτησης μεταφοράς κλειστού βρόχου και ειδικότερα στις βέλτιστες συναρτήσεις μεταφοράς ως προς το δείκτη του ολοκληρώματος του απόλυτου σφάλματος πολλαπλασιασμένου επί το χρόνο και ως προς το δείκτη του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή.
Στο Κεφάλαιο 14 παρουσιάζεται η σχεδίαση με προσαρμογή σε πρότυπο και ειδικότερα αναπτύσσονται τα σχήματα ελέγχου γραμμικής ανάδρασης καταστάσεων με αντισταθμιστή σειράς και δύο βαθμών ελευθερίας. Τέλος γίνεται αναφορά σε έλεγχο συστημάτων με ασταθείς πόλους και μηδενικά μη ελάχιστης φάσης. Στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζονται αναλυτικά δύο παραδείγματα σχεδίασης έτσι ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να εμβαθύνει σε μερικά θέματα σχεδίασης.
Το Κεφάλαιο 16 αναφέρεται στην ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων και ειδικότερα στην ευστάθεια κατά Liapunov. Τέλος στο Παράρτημα III δίνεται συνοπτικά για αναφορά η βασική υποδομή σε θέματα γραμμικής άλγεβρας και θεωρίας πινάκων που απαιτείται για την κατανόηση της ύλης αυτού του βιβλίου.


Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

10. Ελεγξιμότητα, παρατηρησιμότητα και υλοποίηση συστημάτων

 1. Μερικά θέματα παράστασης συστημάτων
 2. Ελεγξιμότητα
 3. Παρατηρησιμότητα
 4. Υλοποίηση
 5. Μερικά θέματα ευστάθειας
  Ασκήσεις

11. Γραμμική ανάδραση καταστάσεων

 1. Γενικά
 2. Γραμμική ανάδραση καταστάσεων για συστήματα ΜΕΜΕ
 3. Γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής
 4. Βασικές συναρτήσεις μεταφοράς – Κριτήρια βρόχου
 5. Γραμμική ανάδραση καταστάσεων για συστήματα ΠΕΠΕ
  Ασκήσεις

12. Παρατηρητές

 1. Γενικά
 2. Παρατηρητές
 3. Γραμμική ανάδραση καταστάσεων με παρατηρητή
 4. Επίδραση του παρατηρητή στο σύστημα κλειστού βρόχου
  Ασκήσεις

13. Επιλογή συνάρτησης μεταφοράς κλειστού βρόχου

 1. Γενικά
 2. Δείκτες απόδοσης
  Ασκήσεις

14. Σχεδίαση – Προσαρμογή σε πρότυπο

 1. Πραγματοποιήσιμες συναρτήσεις μεταφοράς
 2. Γραμμική ανάδραση καταστάσεων και αντισταθμιστής σειράς
 3. Σχήμα ελέγχου δυο βαθμών ελευθερίας – 2-dof
  Ασκήσεις

15. Παραδείγματα σχεδίασης

 1. Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος
 2. Έλεγχος συστήματος με ασταθείς πόλους και μηδενικά μη ελαχίστης φάσης

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

16. Ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων

 1. Γενικά
 2. Μέθοδος τροχιών
 3. Ευστάθεια – Ορισμοί
 4. Άμεση μέθοδος Liapunov
 5. Κριτήρια δίσκου και Popov
 6. Κατασκευή συναρτήσεων Liapunov
  Ασκήσεις

Παράρτημα III:
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας και θεωρίας πινάκων