Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας. Ετήσια Έκθεση 2002

N-id: 1234 Κατηγορίες: , Σελίδες: 340 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2005 Εκδόσεις: ΕΛΓΑ

Επιμέλεια και έκδοση: Μαρία Χριστοδούλου, Σουλτάνα Τζουμάκη, Ελένη Χατζή, Κυριάκος Τσιτουρίδης

Πρόλογος

O Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), στα πλαίσια της Ενεργητικής Προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, εφαρμόζει εδώ και δύο δεκαετίες το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ).
Η Αντιχαλαζική Περίοδος 2002 ήταν η 17η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος και τα πεπραγμένα της καταγράφηκαν στην παρούσα Ετήσια Έκθεση του ΕΠΧΠ 2002, η οποία είναι μια περιοδική έκδοση που θα αποτελέσει ένα ακόμα σημείο αναφοράς στην ιστορία του Προγράμματος. Η Έκθεση αυτή αποτελεί μια συλλογική εργασία του μετεωρολογικού προσωπικού του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) και την ευθύνη επιμέλειας και έκδοσής της έχει το Τμήμα Μελετών, Εφαρμογών και Επικοινωνίας.
Η Ετήσια Έκθεση 2002 περιλαμβάνει όλα τα πρωτογενή δεδομένα της επιχειρησιακής περιόδου του ΕΠΧΠ 2002, που συλλέχθηκαν από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2002. Επίσης, περιλαμβάνει ανάλυση διαφόρων επιχειρησιακών παραμέτρων οι οποίες αποδίδουν με ένα διαφορετικό τρόπο την καιρική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα. Ευελπιστούμε, η παράθεση των στοιχείων αυτών να φανεί χρήσιμη στους αναγνώστες.
Στην πρώτη ενότητα, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της τροποποίησης καιρού στην Ελλάδα και αναπτύσσεται η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας.
Η οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος αποτελεί το αντικείμενο της δεύτερης ενότητας, μέσα από την οποία ο αναγνώστης μπορεί να αποκομίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησης του συστήματος χαλαζικής προστασίας, καθώς και για τον εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας.
Στην τρίτη ενότητα αναλύονται όλες οι ημέρες σποράς της επιχειρησιακής περιόδου 2002 και παραθέτονται δεδομένα, πληροφορίες και αντιπροσωπευτικές εικόνες ραντάρ για τις τριάντα επτά ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις σποράς των νεφών με σκοπό την καταστολή χαλαζιού στην Περιοχή Προστασίας.
Όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα αναλύονται περαιτέρω στην τέταρτη ενότητα, όπου παρουσιάζονται οι επιχειρησιακές και μετεωρολογικές παράμετροι που σχετίζονται με τις πτήσεις, τα χαλαζόμετρα και την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν την επιχειρησιακή περίοδο 2002, καθώς και το σύνολο των επιχειρησιακών περιόδων εφαρμογής του Προγράμματος από το 1984 μέχρι και το 2002.
Στην πέμπτη ενότητα της παρούσας έκθεσης αναφέρονται άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Αντιχαλαζικής Περιόδου 2002, όπως η μετεωρολογική ενημέρωση που παρείχε το ΚΕ.Μ.Ε. και η μετεωρολογική υποστήριξη των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής της Αγιάς του Nομού Λάρισας.
Τέλος, στην έκτη και έβδομη ενότητα περιλαμβάνονται οι προκαταρκτικές μελέτες και οι δημοσιευμένες εργασίες που εκπονήθηκαν από το μετεωρολογικό προσωπικό του ΚΕ.Μ.Ε. σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης των στοιχείων. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του έργου που επιτελείται και ειδικότερα των επιχειρήσεων καταστολής χαλαζιού, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ενεργητική προστασία στους Έλληνες αγρότες.

Η επιτροπή επιμέλειας και έκδοσης
Μαρία Χριστοδούλου
Σουλτάνα Τζουμάκη
Ελένη Χατζή
Κυριάκος Τσιτουρίδης


Περιεχόμενα

 1. Ιστορικό – Θεωρητικό Υπόβαθρο
  • Εισαγωγή
  • Ιστορικό της τροποποίησης καιρού στην Ελλάδα
  • Θεωρητικό υπόβαθρο
  • Μεθοδολογία
 2. Οργάνωση και Εξοπλισμός
  • Λειτουργία του προγράμματος
  • Ενεργοποίηση του συστήματος χαλαζικής προστασίας
  • Εξοπλισμός
 3. Ημέρες Σποράς
 4. Επιχειρησιακά Δεδομένα
  • Εισαγωγή
  • Ανάλυση δεδομένων περιόδου 2002
  • Συγκεντρωτικά δεδομένα περιόδου 1984-2002
 5. Παράλληλες Δραστηριότητες
  • Μετεωρολογική ενημέρωση και υποστήριξη
  • Δίκτυο αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής της Αγιάς
 6. Προκαταρκτικές μελέτες
  • Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του αντιχαλαζικού προγράμματος στην περιοχή της Θεσσαλίας
 7. Δημοσιευμένες Εργασίες
  • Ανάλυση μιας περίπτωσης εκτεταμένης καταιγιδοφόρου δραστηριότητας
  • Προσδιορισμός θεωρητικής κατανομής των χρόνων ζωής καταιγίδων
  • Επίδραση του παραεδάφιου στρώματος στην εκδήλωση των χαλαζοκαταιγίδων
  • Εκτίμηση της προγνωστικής ακρίβειας σε σχέση με το συνοπτικό τύπο κυκλοφορίας
  • Τροποποίηση των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων με τη σπορά των νεφών
  • Fog climatology for Thessaloniki’s airport and feasible solutions

Παραρτήματα

 • Προδιαγραφές του υλικού σποράς, όπως κατατέθηκαν με την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας
 • Προσωπικό που εργάστηκε στο ΕΠΧΠ περιόδου 2002
 • Δεδομένα βαθμονομήσεων ραντάρ
 • Αλλαγές Δικτύου Χαλαζομέτρων
 • Μετεωρολογικοί ορισμοί και σύμβολα
 • Δεδομένα πτήσεων επιχειρησιακής περιόδου 2002
 • Χάρτες διαδρομών σποράς με φυσίγγια 20 gr, κατά τις επιχειρησιακές πτήσεις της περιόδου 2002
 • Κατάλογος Ετήσιων Εκθέσεων του Ε.Π.Χ.Π.