Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας – Ετήσια έκθεση 2000

N-id: 0794 Κατηγορίες: , Σελίδες: 264 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2001 Εκδόσεις: Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Η Ετήσια Έκθεση 2000 του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας είναι η τέταρτη στη σειρά που εκδίδεται με ευθύνη συγγραφής, σύνταξης, επιμέλειας και έκδοσης από το προσωπικό του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.).
Ο θεσμός της έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης υιοθετήθηκε από το Κέντρο, καθώς με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται σε μια εύχρηστη έκδοση όλα τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχειρησιακής περιόδου. Επιπλέον, σε κάθε Ετήσια Έκθεση η επεξεργασία και ανάλυση των επιχειρησιακών παραμέτρων επιχειρείται να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΧΠ.
Στην πρώτη ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης 2000, όπου κατά παράδοση περιγράφεται ο σκοπός και η λειτουργία του Προγράμματος (θεωρητικό υπόβαθρο, οργάνωση, μέσα) παρουσιάζονται επιπλέον σε συνοπτική μορφή τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της περιόδου 2000.
Στις επόμενες τέσσερις ενότητες αναλύονται οι επιχειρησιακές παράμετροι και παρουσιάζεται η επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων τόσο της περιόδου 2000, όσο και αθροιστικά για το διάστημα λειτουργίας του ΕΠΧΠ, από το 1984. Έτσι, συνεχίζεται η προσπάθεια παρουσίασης και σύγκρισης των επιχειρησιακών δεδομένων κάθε χρονιάς με τα συγκεντρωτικά επιχειρησιακά δεδομένα που έχουν αρχειοθετηθεί για όλο το διάστημα λειτουργίας του ΕΠΧΠ. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 1998 και αποβλέπει στην εξέλιξη των δυνατοτήτων του ΕΠΧΠ μέσω μιας μακροσκοπικής εκτίμησης των παραμέτρων.
Στην έκτη ενότητα, που περιλαμβάνει προκαταρκτικές μελέτες, γίνεται η ανάλυση των μετεωρολογικών συνθηκών που οδήγησαν στην ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων στην Κεντρική Μακεδονία κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2000, και οι οποίες ήταν οι σφοδρότερες της περιόδου.
Τέλος στην έβδομη ενότητα, που περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν από μετεωρολόγους του Κέντρου και ανακοινώθηκαν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας το Σεπτέμβριο του 2000, στα Πρακτικά του οποίου δημοσιεύτηκαν.

Περιέχει:
1. Εισαγωγή
2. Ημέρες σποράς
3. Δεδομένα επιχειρησιακών πτήσεων
4. Μετεωρολογικά δεδομένα
5. Δίκτυο χαλαζομέτρων-Βροχομέτρων
6. Προκαταρκτικές μελέτες
7. Ερευνητικές εργασίες
Παραρτήματα