Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

63,07

N-id: 1480 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 992 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-282-4 Κωδικός Ευδόξου: 11450 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο «Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών» αποτελεί ίσως την πρώτη ολοκληρωμένη εισαγωγή του θέματος στην ελληνική βιβλιογραφία και αποτελεί ένα κατάλληλο βοήθημα για όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών, των φυσικών επιστημόνων και όλων εκείνων που ασχολούνται με την ανακύκλωση υλικών και συγκεκριμένα με την ανακύκλωση πλαστικών και της τεχνολογίας της.
Παρουσιάζεται διεξοδικά η «Τεχνολογία Ανακύκλωσης των Πλαστικών Απορριμμάτων» και αναπτύσσονται οι αρχές των διεργασιών ανακύκλωσης, ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους, το οικονομικό κόστος και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα των προϊόντων, το περιβάλλον και την ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, επειδή τα πλαστικά θεωρούνται ως μέρος των Στερεών Δημοτικών Απορριμμάτων (ΣΔΑ), αναπτύσσονται συνοπτικά και οι αντίστοιχες διεργασίες των δημοτικών απορριμμάτων, ο εξοπλισμός και η οικονομική τους βιωσιμότητα, όπως και οι δυνατότητες συν-διαχείρισης πλαστικών και δημοτικών απορριμμάτων.

Τα πλαστικά απαντώνται ευρέως σε όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα και καθημερινές εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και η μεταφορά, η επικοινωνία και η πληροφορική, οι κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά.
Για την εκμετάλλευση των πρώτων υλών και της ενέργειας που διαθέτουν τα πλαστικά, καθώς και για την αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο περιβάλλον, μετά το τέλος του χρόνου εφαρμογής τους, τυχαίνουν μιας οργανωμένης διαχείρισης και επεξεργασίας, με σκοπό την παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων ή την παραγωγή πετροχημικών ή και την αξιοποίηση της ενέργειας τους.
Οι μέθοδοι ανακύκλωσης εξαρτώνται από τη σύσταση και τις προσμίξεις των πλαστικών απορριμμάτων και διακρίνονται σε:

 • Πρωτογενή ανακύκλωση: τα ανακυκλωμένα πλαστικά προϊόντα είναι ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτά από τα οποία προήλθαν και συνήθως λαμβάνει χώρα στην ίδια τη μονάδα βιομηχανικής μορφοποίησης της παρθένας ρητίνης.
 • Δευτερογενή ή μηχανική ανακύκλωση: τα ανακυκλωμένα πλαστικά προϊόντα εμφανίζουν μειωμένες ιδιότητες (μηχανικές ή θερμικές) σε σχέση με αυτά από τα οποία προήλθαν.
 • Τριτογενή ανακύκλωση [Θερμική Ανακύκλωση (πυρόλυση, θερμική διάσπαση, καταλυτική διάσπαση, αεριοποίηση, υδρογόνωση) – Χημική Ανακύκλωση]: παραγωγή κηροζίνης, βενζίνας, ντίζελ, χημικών, μονομερών κ.λπ.
 • Τεταρτογενή ανακύκλωση (αποτέφρωση): ανάκτηση ενέργειας από πλαστικά απορρίμματα.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
Τι είναι τα πλαστικά

 1. Η χημική δομή των πολυμερών
 2. Σύνθεση πολυμερών
 3. Θερμικές ιδιότητες πολυμερών
 4. Από τα πολυμερή στα πλαστικά: Πρόσθετες ουσίες στα πλαστικά
 5. Μέθοδοι επεξεργασίας και μορφοποίησης πολυμερών

Κεφάλαιο 2
Η αγορά των πλαστικών

 1. Εφαρμογές και κατανάλωση πλαστικών
 2. Τα πλαστικά ως υλικά συσκευασίας
 3. Τα πλαστικά ως υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα
 4. Κύκλος ζωής πλαστικών προϊόντων
 5. Γιατί η χρήση ή μη των πλαστικών
 6. Νομοθεσία για τα πλαστικά και τα ανακυκλωμένα προϊόντα τους

Κεφάλαιο 3
Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων

 1. Εισαγωγή στην ανακύκλωση των στερεών δημοτικών απορριμμάτων
 2. Στερεά δημοτικά απορρίμματα
 3. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας
 4. Τα πλαστικά στα απορρίμματα
 5. Η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των πλαστικών
 6. Ανακύκλωση μετακαταναλωτικών πλαστικών
 7. H κατάσταση σχετικά με τη μηχανική ανακύκλωση και τη καύση στις χώρες της ΕΕ σήμερα
 8. Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας
 9. Η θερμοδυναμική προσέγγιση της ανακύκλωσης πλαστικών
 10. Κωδικοποίηση ανακυκλώσιμων πλαστικών

Κεφάλαιο 4
Τεχνολογία ανακύκλωσης πλαστικών

 1. Ταξινόμηση πλαστικών απορριμμάτων και τεχνολογία (μέθοδοι) ανακύκλωσης
 2. Πηγές πλαστικών απορριμμάτων
 3. Οι μέθοδοι ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων
 4. Η ροή των πλαστικών απορριμμάτων στα στερεά απορρίμματα

Κεφάλαιο 5
Οικο-αποτελεσματικότητα ή Οικο-ισορροπία
Οικονομικό κόστος/Ενεργειακό όφελος των μεθόδων ανακύκλωσης

 1. Εισαγωγή
 2. Oικο-αποτελεσματικότητα και μέθοδοι ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων
 3. Το οικολογικό (ενεργειακό) όφελος της μηχανικής ανακύκλωσης πλαστικών
 4. Εισαγωγή στην Οικο-ισορροπία

Κεφάλαιο 6
Πρωτογενής Ανακύκλωση

 1. Εισαγωγή
 2. Προβλήματα πρωτογενούς ανακύκλωσης
 3. Μηχανισμοί αποδόμησης ανακυκλωμένων πλαστικών
 4. Η επίδραση του ανακυκλωμένου πλαστικού στη σύσταση και τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης
 5. Τεμαχισμός του πλαστικού πριν την ανάμιξη με το παρθένο πολυμερές
 6. Αυτόματα συστήματα πρωτογενούς ανακύκλωσης μέσα στη μονάδα παραγωγής

Κεφάλαιο 7
Δευτερογενής ή Μηχανική Ανακύκλωση

 1. Εισαγωγή
 2. Στάδιο Α: Συλλογή
 3. Στάδιο Β: Διαλογή και Ανάκτηση
 4. Στάδιο Γ: Προ-επεξεργασία (μείωση μεγέθους – διαχωρισμός/καθαρισμός)
 5. Στάδιο Δ: Ομογενοποίηση – Πελλετοποίηση (Βασική διεργασία της μηχανικής ανακύκλωσης)
 6. Ποιότητα προϊόντων δευτερογενούς ανακύκλωσης πλαστικών

Κεφάλαιο 8
Τριτογενής Ανακύκλωση Πλαστικών
(Θερμική Ανακύκλωση – Χημική Ανακύκλωση)

 1. Εισαγωγή
 2. Θερμική Συν-επεξεργασία πλαστικών απορριμμάτων με δημοτικά απορρίμματα
 3. Διεργασίες θερμικής επεξεργασίας τριτογενούς ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων
 4. Χημική Ανακύκλωση (Διάσπαση με σολβολυτικές διεργασίες)
 5. Τριτογενής Ανακύκλωση: Περιβαλλοντικές προοπτικές – Οικονομικοί περιορισμοί

Κεφάλαιο 9
Τεταρτογενής Ανακύκλωση Πλαστικών (Ανάκτηση Ενέργειας)

 1. Αποτέφρωση στερεών δημοτικών απορριμμάτων (ΣΔΑ) με ανάκτηση ενέργειας
 2. Αποτέφρωση πλαστικών απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

Κεφάλαιο 10
Διάθεση των στερεών δημοτικών απορριμμάτων (ΣΔΑ) (Τα πλαστικά ως μέρος των ΣΔΑ)

 1. Εισαγωγή
 2. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 3. Από τους ΧΥΤΑ στους ΧΥΤΥ. Ανάκτηση χρήσιμων υλικών και βιολογική επεξεργασία δημοτικών απορριμμάτων
 4. Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
 5. Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ)
 6. Τα πλαστικά στον ΧΥΤΑ

Συντμήσεις Πολυμερών
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων