Βασικοί άξονες και μηχανισμοί αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας

Ως βάση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της και αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών

13,50

N-id: 1657 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 288 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2018 ISBN: 978-960-456-498-9 Κωδικός Ευδόξου: 77108901 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η επισήμανση και προβολή από τον συγγραφέα των βασικών αξόνων και μηχανισμών αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας στηρίζεται αφενός μεν στη καλή του γνώση ολόκληρου του γεωργικού τομέα από τη συνεχή διαχρονικά τεχνικοοικονομική ανάλυση όλων των κλάδων της γεωργικής μας παραγωγής, αφετέρου δε στη συνεργασία του κατά καιρούς τόσο με γεωργοτεχνικούς και γεωργοοικονομικούς επιστήμονες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και με δεκάδες έμπειρους γεωργούς από όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Οι περιλαμβανόμενες στη μελέτη αυτή διαπιστώσεις, παρεμβάσεις και προτάσεις για την τεχνικοοικονομική ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας ελπίζεται ότι θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους κυρίως του Υπουργείου Γεωργίας αλλά και των συναφών Γεωργικών Οργανισμών.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Πρώτο
Η ελληνική γεωργία στο παρελθόν και σήμερα

 1. Σύντομη ανασκόπηση της ελληνικής γεωργίας από τις αρχές του 20ού αιώνα (1910) μέχρι την υπογραφή ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1980)
 2. Η ελληνική γεωργία από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση) μέχρι σήμερα
 3. Το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής γεωργίας πριν και μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 4. Απεικόνιση της σημερινής τεχνικοοικονομικής κατάστασης της ελληνικής γεωργίας και μάλιστα συγκριτικά με την αντίστοιχη των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο Δεύτερο
Σπουδαιότεροι άξονες με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής γεωργίας

 1. Το Υπουργείο Γεωργίας ως φορέας του σχεδιασμού και της οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής και της άσκησης της αγροτικής πολιτικής είναι θεμελιώδης άξονας ανασυγκρότησης της γεωργίας μας
 2. Ο Γεωπόνος ως φορέας της εκπαίδευσης, της έρευνας και της εφαρμογής της γεωπονικής επιστήμης, είναι σημαντικός άξονας ανασυγκρότησης της γεωργίας μας
 3. Ο Γεωργός ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων γεωργικής παραγωγής και των μέτρων αγροτικής πολιτικής είναι αναγκαίος άξονας ανασυγκρότησης της γεωργίας μας

Κεφάλαιο Τρίτο
Κυριότεροι μηχανισμοί στήριξης των αξόνων αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας

 1. Η ολοκλήρωση των αναγκαίων μεγάλων έργων υποδομής είναι άμεσης προτεραιότητος μηχανισμός στήριξης των αξόνων ανασυγκρότησης της γεωργίας μας
 2. Η δημιουργία νέου πιστωτικού ιδρύματος αποκλειστικής ή κύριας χρηματοδότησης της γεωργίας μας είναι βασικής σημασίας μηχανισμός στήριξης των αξόνων ανασυγκρότησής της μετά τη διάλυση της Α.Τ.Ε.
 3. Η Γεωργοτεχνική Έρευνα είναι θεμελιώδης μηχανισμός στήριξης των αξόνων ανασυγκρότησης της γεωργίας μας
 4. Η Γεωργοοικονομική Έρευνα είναι βασικός μηχανισμός στήριξης των αξόνων ανασυγκρότησης της γεωργίας μας.
 5. Οι Βιομηχανίες και τα Ιδρύματα παραγωγής νέας τεχνολογίας και οι Εταιρείες και τα _ίκτυα μεταφοράς γεωργικών εφοδίων και προϊόντων είναι ουσιώδεις μηχανισμοί στήριξης των αξόνων ανασυγκρότησης της γεωργίας μας

Κεφάλαιο Τέταρτο
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων.
Βασική επιδίωξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας

 1. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
 2. Το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ποιότητά τους είναι ένας σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα αυτών
 3. Η οργάνωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά είναι ίσως ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα αυτών
 4. Οι χορηγούμενες επιδοτήσεις ως ένας αμφισβητήσιμος παράγοντας επηρεασμού της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και το μέλλον τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο Πέμπτο
Η προτεινόμενη μορφή αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας ως βάση αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, προώθησης του αγροτουρισμού και αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών

 1. Ανασυγκρότηση γεωργίας και αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος
 2. Ανασυγκρότηση γεωργίας και προώθηση αγροτουρισμού
 3. Ανασυγκρότηση γεωργίας και αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών

Κεφάλαιο Έκτο
Άξονες και μηχανισμοί αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο και ιεράρχησή τους

 1. Άξονες και μηχανισμοί ανασυγκρότησης της γεωργίας μας που πρέπει και μπορούν να ενεργοποιηθούν και εφαρμοσθούν άμεσα, δηλ. στη βραχυχρόνια περίοδο
 2. Άξονες και μηχανισμοί ανασυγκρότησης της γεωργίας μας που μπορούν να ενεργοποιηθούν και εφαρμοσθούν μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου, δηλ. στη μακροχρόνια περίοδο
 3. Άξονες και μηχανισμοί πρώτιστης προτεραιότητας για την ανασυγκρότηση της γεωργίας μας

Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα