Στατιστική Φυσική Χημεία και Χημική Κινητική

19,82

N-id: 1292 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 352 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1995

Το βιβλίο αυτό μαζί με εκείνο της Φυσικής Χημείας των Ιονικών και Ηλεκτροδιακών Δράσεων αποτελεί το Δεύτερο Κύκλο των μαθημάτων της Φυσικοχημείας και προσπαθεί να εισάγει το φοιτητή στον τρόπο μελέτης των προβλημάτων της Φυσικοχημείας και στην ερευνητική μεθοδολογία αυτής.
Σ’ αυτό περιέχεται όλη η ύλη των μαθημάτων της Φυσικοχημείας που αφορούν στη Στατιστική Φυσική Χημεία και στη Χημική Κινητική. Αυτό χωρίζεται σε 2 μέρη.
Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι Αρχές και οι Θεωρίες της Στατιστικής Φυσικοχημείας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Στατιστική Θερμοδυναμική. Παρέχονται επίσης Διάφορες Εφαρμογές σε απλά συστήματα των τριών Στατιστικών, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein και Fermi-Dirac.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται Γενικά και Στατιστικά οι Αρχές και οι Νόμοι της Κινητικής Συμπεριφοράς των μορίων, των κολλοειδών και μακρομοριακών σωματι΄διων. Σ’ αυτό μελετάται συστηματικά η κινητική των αντιδράσεων και αναπτύσσονται οι γενικές και στατιστικές θεωρίες για την ταχύτητα των Χημικών Δράσεων.


Περιεχόμενα

  Μέρος 1: Αρχές Στατιστικής Φυσικοχημείας

 1. Κατάσταση, εντροπία και πιθανότητα συστήματος
 2. Διωνυμική κατανομή και προσεγγιστικοί τύποι
 3. Μέγιστη πιθανότητα συστήματος Maxwell – Boltzmann
 4. Μεταφορική κίνηση σωματιδίων και σχέσεις παραμέτρων αυτής
 5. Σημασία της συναρτήσεως Q στη μελέτη συστημάτων
 6. Στατιστική εξέταση ενέργειας και θερμοχωρητικότητας στερεών
 7. Εφαρμογές στατιστικών Bose – Einstein και Fermi – Dirac
  Μέρος 2: Χημική Κινητική Σωματιδίων και Αντιδράσεων

 1. Κινητική συμπεριφορά μορίων κολλοειδών σωματιδίων και μακρομορίων
 2. Κινητικές σχέσεις αντιδράσεων απλών τάξεων
 3. Κινητική αμφίδρομων, διαδοχικών παράλληλων αντιδράσεων και ρεόντων συστημάτων
 4. Θεωρίες ταχύτητας και μηχανισμού αντιδράσεων
 5. Κινητική καταλυτικών αντιδράσεων
 6. Χρησιμοποίηση κινητικής αντιδράσεων σε μικροπροσδιορισμούς