Τζώνος Πάνος

Τζώνος Πάνος

Αρχιτέκτων, Dipl.Ing.Arch., Grad.Dipl.AA, ∆ρ Αρχ.
Οµότιµος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Σπουδές αρχιτεκτονικής στην Technische Universität Karlsruhe. ∆ιδακτορική διατριβή στην Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ. Mεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Λονδίνο, στην AA School of Architecture και επισκέπτης διδάσκων (visiting lecturer) στο Polytechnic of Central London, Πανεπιστήµιο του Westminster µετά το 1991.
Aπό το 1974 καθηγητής Kτιριολογίας στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ. ∆ιετέλεσε δύο φορές πρόεδρος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Υπήρξε µέλος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης και Αντιπρόεδρος της Α.Ε. για τη διαχείριση της πανεπιστηµιακής περιουσίας του Α.Π.Θ.  Από το 2007 οµότιµος καθηγητής Α.Π.Θ.
Από το 2002 είναι συντονιστής της ∆ιδακτικής Περιοχής «Αρχιτεκτονικός Προγραµµατισµός και Σχεδιασµός Εκθέσεων, Μουσείων, και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Συνόλων» του ∆ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία – ∆ιαχείριση Πολιτισµού» του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Aπό το 1966 µέχρι τo 2008 και σε συνεργασία µε τους Γ. Xόϊπελ και Ξ. Xόϊπελ διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, µε συµµετοχές και βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και µελέτες-επιβλέψεις για δηµόσια και ιδιωτικά έργα (κτίρια βιοµηχανίας, εκπαίδευσης, πολιτισµού, διοίκησης, υγείας, κατοικίας, αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων κλπ). Από το 2008 µέχρι σήµερα διευθύνει το αρχιτεκτονικό γραφείο Π. Τζώνος και Συνεργάτες, Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη.
Κατά την τελευταία τριακονταετία επικέντρωσε τη δραστηριότητά του κυρίως σε έργα πολιτισµού (εκθέσεις- µουσεία, χώροι µουσικής και εικαστικών, χώροι αρχείων και µελέτης κλπ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Κύπρο κ.ά.

Έχει γράψει βιβλία για τη θεωρία και την εφαρµογή της αρχιτεκτονικής, για την αρχιτεκτονική µουσειολογία, καθώς και για γενικά θέµατα πολιτισµού: Η Οργάνωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (1982), Τυπολογία της Κατοικίας (1983), Τέσσερα Συστήµατα Αξιών στη Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής  (1985), Ηλιασµός (1985), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τι είναι αυτό; (1996), Επιστήµη και Σχεδιασµός (2001), Η Ιλιάδα, ο Κόσµος µας (2005), Μουσείο και Νεωτερικότητα (2007), Σηµειώσεις Φιλότεχνες για τη Σύγχρονη Τέχνη (2007), Μουσείο και Μουσειακή Έκθεση (2013), Το ∆ικό µου Μέγαρο (2020).

Έχει δηµοσιεύσει άρθρα και έχει δώσει διαλέξεις για θέµατα αρχιτεκτονικής, µουσειολογίας και πολιτισµού (βλ. site: http//users.auth.gr/tzonos/).

Βιβλία του Συγγραφέα