Τριμπέρης Π. Γεώργιος

Ο Γ. Π. Τριμπέρης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά την τυπική αφυπηρέτησή του το 2016, μετά από 42 χρόνια ενεργής παρουσίας. Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1972), με μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεωρητική Φυσική της Στερεάς Κατάστασης (Φ.Σ.Κ.), στο Πανεπιστήμιο του St Andrews (Scotland) (1981). Εισήγαγε το μάθημα της (Θεωρητικής) Φυσικής της Στερεάς Κατάστασης στο Τμήμα Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. (1982).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα φαινόμενα μεταφοράς σε 3D και 1D άτακτα υλικά, στις χαμηλοδιάστατες ετεροδομές, στο κβαντικό φαινόμενο Hall και στη μεταφορά φορτίου σε βιολογικά συστήματα, αποτυπώνονται δε σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια, και βιβλία τα οποία έχει εκδώσει.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Διευθυντής του Τομέα Φ.Σ.Κ., της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός του από την άτυπη λειτουργία του το 1981 έως το 2016.

e-mail: [email protected]

Συγγραφικό έργο του ιδίου

  1. The Physics of Low-Dimensional Structures: From Quantum Wells to DNA and Artificial Structures. G. P. Triberis, 2007 Nova Science Publishers, Inc. N.Y.
  2. Low-Dimensional Carriers Under In-Plane Magnetic Field: Novel Phenomena, Ε. C. Simserides, A. Zora, G. P. Triberis, 2010 Nova Science Publishers, Inc. N.Y.
  3. Φυσική Ημιαγωγών, Γ. Π. Τριμπέρης, 2013 Liberal Books, Αθήνα
  4. Small Polaron Hopping DC Conductivity in 3D and 1D Disordered Materials, G. P. Triberis 2017, Materials science and Technologies, Nova Science Publishers, Inc. N.Y.

Βιβλία του Συγγραφέα