Τόλιας Γιώργος

O Γιώργος Τόλιας είναι ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Αντικείμενο των μελετών του είναι η πρόσληψη της Ελλάδας, η ιστορία της χαρτογραφίας και των ελληνικών σπουδών.

Έχει δημοσιεύσει:

  • La Médaille et la Rouille: images de la Grece moderne dans la presse littéraire Parisienne 1794-1816, Paris-Athènes, Hatier, 1997.
  • Οι ελληνικοί Ναυτικοί χάρτες – πορτολάνοι: συμβολή στη μεσογειακή χαρτογραφία των νεοτέρων χρόνων, Αθήνα, Ολκός για το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 1999.
  • Τα Νησολόγια: η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Αθήνα, Ολκός, 2002.
  • Nikolaos Sophianos's Totius Graeciae Descriptio: The Resources, Diffusion and Function of a Sixteenth-Century Antiquarian Map of Greece, Imago Mundi 58:2 (2006), 150-182.
Ήταν Γενικός Γραμματέας του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ιστορία της Χαρτογραφίας (Αθήνα 1999), υπεύθυνος του προγράμματος και συνεκδότης του τόμου Στα βήματα του Παυσανία: η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας, Αθήνα, Κότινος για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 2007.

Βιβλία του Συγγραφέα