, , , , , ,

Γενικά & Ειδικά Θέματα Βιοκλιματολογίας

Εφαρμογές – Ασκήσεις

21,62

N-id: 1515 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-365-4 Κωδικός Ευδόξου: 32997875 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου έγινε, κυρίως, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών φοιτητών των γεωτεχνικών και γενικότερα των θετικών επιστημών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους πτυχιούχους των αντίστοιχων τμημάτων και σχολών σε ότι αφορά στις βιοκλιματικές εφαρμογές. Διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται οι βασικές γνώσεις για την κατανόηση ειδικών θεμάτων που αναλύονται στο βιβλίο, ενώ με τα παραδείγματα και τις ασκήσεις που συνοδεύουν το κάθε κεφάλαιο δίνεται η δυνατότητα για την καλύτερη εμπέδωσή τους.
Για την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος βιοκλιματικών εφαρμογών και για την επίτευξη της απαιτούμενης συνοχής το βιβλίο χωρίστηκε σε εννέα επιμέρους κεφάλαια. Τα πρώτα αναφέρονται στον προσδιορισμό-εκτίμηση επιλεγμένων μικρομετεωρολογικών παραμέτρων, στην περιγραφή των κλιματικών και βιοκλιματικών ταξινομήσεων και δεικτών, ως και των κυριότερων κλιματικών ζωνών της γης, εστιάζοντας στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται οι μικροκλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους, η διαδικασία λήψης και αξιοποίησης των φαινολογικών παρατηρήσεων, οι κλιματικές αλλαγές, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς και στη ρύπανση του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα

1. Εκτίμηση επιλεγμένων μικρομετεωρολογικών παραμέτρων

 1. Εκτίμηση θερμοκρασίας αέρα
 2. Προσδιορισμός δυναμικής εξατμισοδιαπνοής
 3. Βιβλιογραφία

2. Κλίμα και κλιματικές ταξινομήσεις

 1. Κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen
 2. Κλιματική κατάταξη κατά Thornthwaite
 3. Βιβλιογραφία

3. Κλιματικοί δείκτες – Βιοκλιματικές ταξινομήσεις

 1. Κλιματικοί δείκτες
 2. Βιοκλιματικοί δείκτες
 3. Βιοκλιματικές κατατάξεις
 4. Εφαρμογή – Άσκηση: Χαρακτηρισμός και διαφοροποίηση της θερμικής αίσθησης σε διαφορετικές μορφές του αστικού χώρου
 5. Βιβλιογραφία

4. Κλιματικά διαγράμματα – Κλιματικές περιοχές της γης

 1. Κλιματικά διαγράμματα
 2. Κλιματικές συνθήκες και τύπος βλάστησης περιοχών της γης
 3. Κλίμα Ελλάδας
 4. Εφαρμογή – Άσκηση: Σχεδιασμός και ερμηνεία θερμοϋετογραμμάτων
 5. Βιβλιογραφία

5. Φαινολογικές παρατηρήσεις

 1. Γενικά
 2. Τυπική διαδικασία λήψης φαινολογικών παρατηρήσεων και αξιοποίησή τους
 3. Εφαρμογή – Άσκηση: Προσδιορισμός και ερμηνεία της σχέσης φυτοφαινοφάσεων και θερμομετρικών συνθηκών περιοχών διαφορετικού αναγλύφου
 4. Βιβλιογραφία

6. Μικροκλιματικές συνθήκες σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους

 1. Μικρόκλιμα υπαίθριων χώρων
 2. Μικρόκλιμα κλειστών χώρων
 3. Εφαρμογή – Άσκηση: Προσδιορισμός των θερμοϋγρομετρικών συνθηκών σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους
 4. Βιβλιογραφία

7. Κλιματικές αλλαγές

 1. Γενικά
 2. Φαινόμενο θερμοκηπίου και συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
 3. Αύξηση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
 4. Eπιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στο υδρολογικό καθεστώς και στα έργα υποδομής
 5. Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη γεωργία και τους έμβιους οργανισμούς
 6. Εφαρμογή – Άσκηση: Διερεύνηση πιθανής μεταβολής των θερμομετρικών συνθηκών σε περιοχές με διαφορετική χρήση γης
 7. Βιβλιογραφία

8. Εκτίμηση μετεωρολογικού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς

 1. Γενικά
 2. Μέθοδοι και συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς
 3. Εφαρμογή – Άσκηση: Εκτίμηση κρίσιμης περιόδου και ημερήσιου κρίσιμου διαστήματος για την έναρξη των δασικών πυρκαγιών
 4. Βιβλιογραφία

9. Ρύπανση περιβάλλοντος

 1. Διασπορά ρύπων στο περιβάλλον – Συμβολή ανθρώπινης δραστηριότητας
 2. Ατμοσφαιρικοί ρύποι, προέλευση και επιπτώσεις στον άνθρωπο
 3. Ρύπανση εδάφους και υδάτων
 4. Εφαρμογή – Άσκηση: Φυτοεξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα
 5. Βιβλιογραφία