Τεχνική Υδρομηχανική, Τεύχος 1

Υδραυλικά έργα 1 | Συλλογή Έντυπων Παραδόσεων

N-id: 0927 Κατηγορία: Σελίδες: 104 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Περιέχει:

 • Αντικείμενο μαθήματος
 • Διατομές αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Σχήματα διατομών αγωγών
 • Yδραυλικός υπολογισμός των αγωγών
 • Συντελεστές τραχύτητας
 • Νομογραφήματα Prandl-von Karman-Colenbrook
 • Συντελεστές τοπικών απωλειών ενέργειας
 • Συντελεστές σχήματος
 • Καμπύλες πλήρωσης σωλήνων και αυλάκων
 • Χαρακτηρισμός ροής ελεύθερης επιφάνειας
 • Υπολογισμός ανοικτών αγωγών κατά Roske
 • Nομογραφήματα αδιαστάτων αριθμών Sb, St και Mt Υπερχειλιστές
 • Υδραυλικό πλήγμα
 • Υπόγεια υδραυλική
 • Ασκήσεις
  1. Υπολογισμός αγωγού υπό πίεση
  2. Υπολογισμός αγωγού κυκλικής διατομής με ελεύθερη επιφάνεια
  3. Υπολογισμός αγωγού ωοειδούς διατομής με ελεύθερη επιφάνεια
  4. Υπολογισμός αύλακος ορθογώνιας διατομής
  5. Υπολογισμός σκαφοειδούς αύλακος
  6. Υπολογισμός αύλακος τραπεζοειδούς διατομής
  7. Υπολογισμός ορθογώνιας διατομής με κεντρική αύλακα
  8. Αύξηση διατομής υφιστάμενου αγωγού
  9. Εκροή από οπή σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης
  10. Υδραυλικός υπολογισμός εξωτερικού υδραγωγίου από πηγή
  11. Προσδιορισμός του συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας
  12. Προσδιορισμός παροχετευτικής ικανότητας γεώτρησης
  13. Προσδιορισμός ορίων περιοχής άντλησης
  14. Προσδιορισμός παροχής πηγαδιού με πέντε οριζόντιες γεωτρήσεις
  15. Υπολογισμός οριζόντιας γαλαρίας