Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας – Ετήσια Έκθεση 2001

N-id: 1057 Κατηγορίες: , Σελίδες: 208 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2004 Εκδόσεις: ΕΛΓΑ

Πρόλογος του προϊσταμένου του ΚΕ.Μ.Ε. Κωνσταντίνου Μπουφίδη

Tο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α. σαν φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενεργητικής Προστασίας των Καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους ολοκλήρωσε την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2001 τις επιχειρήσεις καταστολής χαλαζιού με εναέρια μέσα στην Περιοχή Ημαθίας-Πέλλας. Παράλληλα, μέσα στην ίδια περίοδο είχε την ευθύνη της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αύξησης βροχής στην περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς επίσης και τη μετεωρολογική υποστήριξη του προγράμματος καταστολής χαλαζιού με αντιχαλαζικά κανόνια ηχοβολής στην περιοχή της Αγιάς του νομού Λάρισας.
Στα πλαίσια επίσης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων συμμετείχε, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο ερευνητικό πρόγραμμα προσδιορισμού Αργύρου σε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Τέλος, η συγκέντρωση ικανών στοιχείων από τις επιχειρήσεις καταστολής χαλαζιού επιτρέπει την επεξεργασία τους με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών σταθερών των διαφόρων επιχειρησιακών παραμέτρων που μπορούν αφενός μεν να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, αφετέρου να δώσουν το στίγμα του όγκου των επιχειρήσεων και των τιμών που παρουσιάζουν οι ατμοσφαιρικές σταθερές μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης δραστηριοτήτων του ΚΕ.Μ.Ε. και αναλύονται διεξοδικά στις επιμέρους θεματικές ενότητες που ακολουθούν.
Είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς και φιλότιμης και επίπονης προσπάθειας των μετεωρολόγων του ΚΕ.Μ.Ε., η δε συνεχής κατά έτος έκδοσή της αποτελεί μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις πρωτοπόρες δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. στον τομέα της τροποποίησης του καιρού για γεωργικές εφαρμογές στην Ελλάδα.


Πρόλογος

Στα πλαίσια της Ενεργητικής Προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, ο ΕΛ.Γ.Α. συνέχισε την προσπάθεια που ξεκίνησε από το 1981, με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) και κατά την περίοδο 2001.
Η Αντιχαλαζική Περίοδος 2001 ήταν η 16η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος και τα πεπραγμένα της καταγράφηκαν στην παρούσα Ετήσια Έκθεση 2001 του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια συλλογική εργασία των μετεωρολόγων του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) και η ευθύνη υλοποίησής της ανήκει στο Τμήμα Μελετών, Εφαρμογών και Επικοινωνίας. Η επιμέλεια και έκδοσή της ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή.
Η Ετήσια Έκθεση 2001 περιλαμβάνει πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επιχειρησιακή περίοδο, από τις 23 Μαΐου 2001 ως τις 10 Οκτωβρίου 2001, καθώς και επεξεργασία επιχειρησιακών παραμέτρων σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης που αποσκοπεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα βελτιστοποιήσουν τις επιχειρήσεις καταστολής χαλαζιού και κατ’ επέκταση θα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ενεργητική προστασία στον Έλληνα αγρότη.
Στις πρώτες δύο ενότητες, ο αναγνώστης μπορεί να αποκομίσει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του Αντιχαλαζικού Προγράμματος και γενικότερα την τροποποίηση καιρού στον ελληνικό χώρο, ενώ στην τρίτη ενότητα δίνονται ειδικά για την επιχειρησιακή περίοδο 2001 δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις σποράς των νεφών με σκοπό την καταστολή χαλαζιού στην Περιοχή Προστασίας.
Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι επιχειρησιακές παράμετροι που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές πτήσεις τόσο της συγκεκριμένης περιόδου όσο και αθροιστικά όλων των περιόδων εφαρμογής του Προγράμματος. Αντίστοιχες μελέτες που αφορούν τα μετεωρολογικά δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στην πέμπτη ενότητα, ενώ τα σχετικά με το χαλάζι δεδομένα που προέκυψαν από το δίκτυο χαλαζομέτρων του ΕΛ.Γ.Α. παρουσιάζονται στην έκτη ενότητα.
Τέλος, ως καινοτομία, η παρούσα Ετήσια Έκθεση 2001 περιλαμβάνει στην έβδομη ενότητα αναφορές σε τρεις παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Αντιχαλαζικής Περιόδου 2001 και αφορούσαν το Πιλοτικό Πρόγραμμα Αύξησης Βροχής στη Θεσσαλία, το Ερευνητικό Πρόγραμμα προσδιορισμού Αργύρου σε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και τη μετεωρολογική υποστήριξη των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής της Αγιάς.

Η επιτροπή επιμέλειας και έκδοσης
Μαρία Χριστοδούλο, Κυριάκος Τσιτουρίδης, Δημήτριος Φόρης


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Λειτουργία του EΠXΠ
  • Θεωρητικό υπόβαθρο – Μεθοδολογία
  • Οργάνωση ΕΠΧΠ 2001
 3. Ημέρες Σποράς
  • Ημέρα Σποράς: 23 Μαΐου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 26 Μαΐου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 30 Μαΐου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 13 Iουνίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 14 Iουνίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 20 Iουνίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 1 Iουλίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 2 Iουλίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 11 Iουλίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 31 Iουλίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 12 Aυγούστου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 21 Aυγούστου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 22 Aυγούστου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 2 Σεπτεμβρίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 5 Σεπτεμβρίου 2001
  • Ημέρα Σποράς: 26 Σεπτεμβρίου 2001
 4. Στοιχεία Επιχειρησιακών Πτήσεων
  • Ανάλυση στοιχείων πτήσεων περιόδου 2001
  • Ανάλυση στοιχείων πτήσεων περιόδου 1984-2001
 5. Μετεωρολογικά Δεδομένα
  • Ταξινόμηση συνοπτικών τύπων κυκλοφορίας
  • Επιβεβαίωση και κλιματολογία του CDC
  • Επίδραση των συνοπτικών τύπων κυκοφορίας στο παρατηρημένο CDC
  • Αποτίμηση και αξιολόγηση των προγνώσεων
  • Χαρακτηριστικά της δραστηριότητας κατά την αντιχαλαζική περίοδο 2001
  • Ατμοσφαιρικές παράμετροι στις ημέρες σποράς
  • Δεδομένα ραντάρ – Παράμετροι της καταιγιδοφόρου δραστηριότητας
 6. Δίκτυο Χαλαζομέτρων
  • Εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου χαλαζόμετρων
  • Ανάλυση δεδομένων χαλαζόμετρων
 7. Παράλληλες Δραστηριότητες
  • Πιλοτικό πρόγραμμα αύξησης βροχής στη Θεσσαλία
  • Ερευνητικό πρόγραμμα «Προσδιορισμός αργύρου σε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, μετά από πυρήνωση των νεφών με ιωδιούχο άργυρο»
  • Δίκτυο αντιχαλαζικών κανονικών ηχοβολής της Aγιάς
 8. Παραρτήματα