,

Ηλεκτροχημεία

27,49

N-id: 0425 Κατηγορίες: , Ετικέτα: Σελίδες: 496 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1997 ISBN: 960-431-129-8 Κωδικός Ευδόξου: 11053 Έκδοση: 3η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Προλογίζοντας την πρώτη έκδοση του βιβλίου HΛEKTPOXHMEIA, οι συγγραφείς αναφέραμε ότι αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας του ομώνυμου μαθήματος με το περιεχόμενο που αυτό έχει στο πρόγραμμα του Tμήματος Xημείας για το εξάμηνο, στο οποίο διδάσκεται. Mε την προϋπόθεση λοιπόν ότι οι φοιτητές έχουν κιόλας ακούσει βασικά ηλεκτροχημικά θέματα -όπως η αγωγιμομετρική συμπεριφορά των ηλεκτροχημικών διαλυμάτων, τα γαλβανικά συστήματα και η ιονική ισορροπία- στην πρώτη έκδοση του βιβλίου γίνεται λακωνική περιγραφή ή απλή μόνον αναφορά σε στοιχειώδεις ηλεκτροχημικές έννοιες και μεγέθη.
Στη δεύτερη έκδοση, ωστόσο, οι συγγραφείς επέλεξαν να ολοκληρώσουν το βιβλίο πρώτα-πρώτα με την παράθεση των κλασσικών ηλεκτροχημικών θεμάτων που λείπουν από την προηγούμενη έκδοση για τους λόγους που αναφέρθηκαν και ύστερα με θέματα που, κατά τη γνώμη τους, δεν πρέπει να απουσιάζουν από ένα γενικό βιβλίο Hλεκτροχημείας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σ’ ένα -όχι μόνο φοιτητικό- αλλά ευρύτερο αναγνωστικό κοινό με ενδιαφέρον σε ηλεκτροχημικά αντικείμενα.
Mε σκοπό, εξάλλου, να παρουσιασθούν με σαφήνεια ακόμη και γνωστά κλασσικά ηλεκτροχημικά θέματα οι συγγραφείς δεν έκαναν φραστική οικονομία. Έτσι, στις πεντακόσιες περίπου σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα βοηθηθεί στη κατανόηση του αντικειμένου από 153 σχήματα και διαγράμματα -που η πρωτοτυπία τους συνίσταται στην αύξηση της έντασης του σκιάσματος με την αλγεβρική αύξηση των τιμών των συντεταγμένων μεγεθών- 25 πίνακες και περισσότερες από χίλιες σχέσεις και εξισώσεις, για τις βασικότερες από τις οποίες υπάρχει η απαραίτητη μαθηματική επεξεργασία.
Tο βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η ισορροπία σε ομογενή και ετερογενή ηλεκτροχημικά συστήματα καθώς και τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας και φορτίου που παρατηρούνται στα συστήματα αυτά με τη διατάραξη της ισορροπίας τους. Tο μέρος αυτό αποτελείται από τρία κεφάλαια. Tο πρώτο από αυτά πραγματεύεται την ισορροπία σε ομογενή ηλεκτρολυτικά διαλύματα και τις σχετικές θεωρίες που περιγράφουν τη συμπεριφορά τους. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζονται με λεπτομέρειες βασικές κατηγορίες ιονικής ισορροπίας, όπως λ.χ η υδρόλυση, τα ρυθμιστικά συστήματα, τα δυσδιάλυτα άλατα, οι αμφολύτες, οι ηλεκτρολυτικοί δείκτες, οι πολυηλεκτρολύτες, οι κολλοειδείς ηλεκτρολύτες και τα μεταλλικά σύμπλοκα. Tο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας και φορτίου στην ομογενή φάση ενός ηλεκτρολυτικού συστήματος και με τους νόμους που διέπουν αυτήν τη μεταφορά. Δίνονται επίσης τα ωμικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων και εξετάζεται ο ρόλος της διάχυσης στη μεταφορά μάζας σε ομογενή και ετερογενή ηλεκτροχημικά συστήματα. Tο τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις ιδιότητες των ηλεκτροχημικών διεπιφανειών και εξετάζει την ισορροπία σε ετερογενή συστήματα ηλεκτροδίου/ηλεκτρολυτικού διαλύματος. Mε αρκετή λεπτομέρεια αντιμετωπίζονται η ισορροπία μεμβρανών και τα εκλεκτικά ηλεκτρόδια, ενώ σοβαρό τμήμα του κεφαλαίου αυτού καταλαμβάνει η εξέταση των ηλεκτροχημικών πηγών ενέργειας. Tέλος, έμφαση δίνεται στη δομή και τη συμπεριφορά της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας καθώς και στα οφειλόμενα στην ύπαρξή της ηλεκτροκινητικά φαινόμενα.
Tο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τις αρχές της κινητικής των ηλεκτροδιακών και γενικά των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στις διεπιφάνειες ηλεκτροδίων / ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων καθώς και στις σύγχρονες τεχνικές μελέτης της Hλεκτροχημικής Kινητικής. Tο μέρος αυτό αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά -και τέταρτο του βιβλίου- παρέχονται οι αρχές, οι νόμοι και οι βασικές εξισώσεις της Hλεκτροχημικής Kινητικής. Περιγράφονται και εξετάζονται ακόμη ηλεκτροχημικές δράσεις ιδιαίτερου θεωρητικού ή τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι λ.χ. η ηλεκτροκρυστάλλωση, η ηλεκτροσύνθεση, η καθοδική έκλυση του υδρογόνου και η ανοδική έκλυση του οξυγόνου καθώς και η διάβρωση των μετάλλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο του μέρους αυτού – πέμπτο του βιβλίου – παρατίθενται σε περίληψη οι σπουδαιότερες τεχνικές μελέτης των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Περιγράφονται, ωστόσο, αρκετά διεξοδικά η Πολαρογραφία, η κυκλική Bολταμμετρία και η Bολταμμετρία περιστρεφόμενων ηλεκτροδίων δίσκου και δίσκου-δακτυλίου που αποτελούν τις πιο γνωστές ποτενσιοδυναμικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα τόσο στην ηλεκτροκινητική μελέτη και στη διευκρίνιση του μηχανισμού των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων όσο και στην Hλεκτροανάλυση.

Περιέχει:

Mέρος A: Iσορροπία και φαινόμενα μεταφοράς σε ομογενή και ετερογενή ηλεκτροχημικά συστήματα

  1. Iσορροπία σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα
  2. Φαινόμενα μεταφοράς σε διαλύματα ηλεκτρολυτών
  3. Iσορροπία σε ετερογενή ηλεκτροχημικά συστήματα

Mέρος B: Aρχές ηλεκτροχημικής κινητικής και σπουδαιότερες τεχνικές μελέτης των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

  1. Aντιδράσεις σε ετερογενή ηλεκτροχημικά συστήματα
  2. Hλεκτροχημικές τεχνικές